Hlavní navigace

zákon o elektronických úkonech (datové schránky) - § 20 - Působnost ministerstva

Předpis č. 300/2008 Sb.

Znění od 1. 10. 2016

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 20

Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) připojí k datové zprávě odeslané z datové schránky data prokazující existenci datové zprávy k okamžiku jejího odeslání z datové schránky,

b) dodá datovou zprávu odeslanou z datové schránky do datové schránky osoby, která je odesílatelem označena jako adresát,

c) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal, byla dodána do datové schránky adresáta, a toto oznámení zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat,

d) vyrozumí adresáta o dodání datové zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění; adresát je v tomto případě povinen uhradit náklady, které ministerstvu v souvislosti s vyrozuměním vznikly, s výjimkou, bylo-li vyrozumění učiněno na adresátem zvolenou elektronickou adresu,

e) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal do datové schránky adresáta, byla doručena, a toto oznámení zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat,

f) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, neexistuje,

g) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, je znepřístupněna, a to i zpětně,

h) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, byla zrušena,

i) vede evidenci o datu a času událostí podle tohoto odstavce včetně identifikace datové zprávy, odesílatele a adresáta.

(2) Ministerstvo je oprávněno datovou zprávu zničit, pokud u ní zjistí výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému datových schránek nebo na informacích v tomto informačním systému. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele.

(3) Obsah datové zprávy a všech jejích částí musí být uzpůsoben tak, aby se s ním bylo možné seznámit a dále jej zpracovávat bez zvláštních technických znalostí a způsobem umožňujícím práci s ním i osobám se zdravotním postižením prostřednictvím speciálních technických pomůcek. Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy a maximální velikost datové zprávy. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky.

(4) Ministerstvo zajistí uložení dodané datové zprávy v datové schránce. Minimální dobu uložení dodané datové zprávy v datové schránce stanoví ministerstvo vyhláškou. Na žádost držitele datové schránky umožní provozovatel informačního systému datových schránek uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou. Za uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou, náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).