Hlavní navigace

zákon o elektronických úkonech (datové schránky) - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Předpis č. 300/2008 Sb.

Znění od 1. 10. 2016

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 27

(1) Žádosti a oznámení podle tohoto zákona lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

(2) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 a § 5 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu nebo zaměstnancem zařazeným v kontaktním místu veřejné správy anebo je-li podepsána způsobem, se kterým tento zákon nebo jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu11).

(3) Učiní-li osoba oprávněná k přístupu do datové schránky oznámení podle § 12 odst. 1 prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, obdrží nové přístupové údaje na počkání.

§ 28

Příjem žádostí nebo oznámení podle § 27 odst. 1 a vydávání přístupových údajů podle § 12 odst. 1 s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů je bezplatné.

§ 29

Vedou-li orgány veřejné moci spisovou službu elektronicky, činí tak způsobem umožňujícím doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky, ledaže je z bezpečnostních důvodů nezbytné vést spisovou službu odděleně. Přístup do datové schránky prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace třetí osoby je možné činit rovněž prostřednictvím systémového certifikátu za podmínek stanovených v provozní dokumentaci informačního systému datových schránek; v takovém případě se ustanovení o pověřených osobách nepoužijí, přístup prostřednictvím systémového certifikátu zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta.

§ 30

(1) Konverzi na žádost provádí u držitele poštovní licence, Hospodářské komory České republiky a osoby, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, zaměstnanec, který složil zkoušku; složení zkoušky se nevyžaduje, splňuje-li zaměstnanec požadavky pro provádění vidimace a legalizace9).

(2) Obsahem zkoušky je ověření znalostí tohoto zákona, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace.

(3) Provádění zkoušky zabezpečuje ministerstvo.

(4) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky. Vzor osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(5) Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.

§ 31

Přechodná ustanovení

(1) Ministerstvo zřídí datovou schránku subjektům uvedeným v § 4 odst. 3, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 s výjimkou advokáta a daňového poradce do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4. Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů.

(2) Subjekty uvedené v § 15 odst. 2 až 8 zašlou ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje nezbytně nutné pro zřízení datové schránky vedené o osobách v evidencích uvedených v § 15 odst. 2 až 8 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ministerstvo zřídí advokátu a daňovému poradci datovou schránku podnikající fyzické osoby prvním dnem prvního kalendářního měsíce třetího roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčeno právo advokáta a daňového poradce na zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby na žádost.

§ 32

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).