Hlavní navigace

Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) - ČÁST DRUHÁ - DAŇ ZE STAVEB

Předpis č. 338/1992 Sb.

Vyhlášené znění

338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

ČÁST DRUHÁ

DAŇ ZE STAVEB

§ 7

Předmět daně

(1) Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané a nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené.

(2) V dani ze staveb je zahrnuta daň z pozemků skutečně zastavěných stavbou.

(3) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, rozvodů energií a veřejných dopravních cest.

(4) Veřejnými dopravními cestami se rozumějí stavby pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace), stavby leteckých zařízení, stavby drah a na dráze, stavby vodních cest a přístavů.

§ 8

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby; jde-li o stavbu ve správě Pozemkového fondu České republiky, je jím nájemce. Má-li právnická osoba ke stavbě právo hospodaření 4) nebo trvalého užívání,5) je poplatníkem daně nositel tohoto práva.

(2) Má-li ke stavbě vlastnické právo, právo hospodaření nebo trvalého užívání více subjektů, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

§ 9

Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny

a) stavby ve vlastnictví státu a obce,

b) stavby ve vlastnictví státu nebo obce, ke kterým mají právo hospodaření nebo nájem ústřední orgány státní správy, rozpočtové organizace zřízené ústředními orgány státní správy, okresním úřadem nebo obcí,

c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České a Slovenské Federativní Republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky,6) které nejsou pronajaty nebo stavby převedené na Fond národního majetku České republiky,7)

e) stavby a jejich části ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

f) stavby ve vlastnictví politických stran, hnutí a sdružení občanů,9)

g) na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, pokud slouží výlučně k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých 14) a novostavby obytných domů, v nichž jsou výhradně byty ve vlastnictví fyzických osob,

h) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,14)

i) na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,14)

j) na dobu 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy nebo jejich části s byty převedenými do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev, pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,14)

k) stavby nebo jejich části sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím a dále stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem kultury České republiky,

l) stavby a jejich části sloužící bezprostředně k poskytování veřejných služeb k hromadné osobní přepravě,

m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky.

(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha části stavby podléhající osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních podlaží stavby.

(3) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i) nepodléhají nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti.

(4) Stavby uvedené v odstavci 1 písm. a), d), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu.

(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. e) až k) a m) v daňovém přiznání.

(6) Osvobození od daně podle odstavce 1 písm. h) a i) je vázáno na poplatníkem prokázané použití finančních prostředků získaných osvobozením na stavební opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných domů (dále jen "prostředky"). Účinnost osvobození vzniká již ve zdaňovacím období, v němž byl nárok na osvobození uplatněn. První doklady osvědčující vynaložení prostředků je poplatník povinen předložit do dvou let od účinnosti osvobození, jinak poskytnuté osvobození zaniká. Poslední doklady osvědčující vynaložení prostředků je možno předložit nejdéle do jednoho roku po zániku účinnosti osvobození. Pokud nebyly prokázány všechny prostředky získané z osvobození od daně, rozdíl prokázaných prostředků a daňové povinnosti se předepíše poplatníkovi k přímému placení jako daň.

(7) Pokud dojde k zániku osvobození od daně podle předchozího odstavce, může poplatník požádat o osvobození znovu kdykoli v době do 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. K této žádosti je poplatník povinen současně předložit doklady osvědčující vynaložení prostředků. Osvobození se při splnění těchto podmínek poskytne již na zdaňovací období, v němž byl nárok uplatněn, pro zbytek zákonné lhůty dané pro osvobození. Další postup je shodný s ustanovením uvedeným v odstavci 6.

(8) Po dobu přiznaného osvobození podle odstavce 1 písm. h) a i) se staví běh prekluzivní lhůty pro vyměření nebo doměření daně a promlčecí lhůta pro placení daně.

§ 10

Základ daně

(1) Základem daně ze staveb je výměra v m2 té části zastavěné plochy a nádvoří, která je zastavěná stavbou, zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

(2) Částí zastavěné plochy a nádvoří podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí půdorys stavby (dále jen "zastavěná plocha").

§ 11

Sazba daně

(1) Základní sazba daně u jednotlivých staveb činí

a) u obytných domů 1 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

b) u chat, staveb a rodinných domů pro individuální rekreaci 3 Kčs za 1 m2 zastavěné obytné plochy; ostatní zastavěné plochy 1 Kčs za 1 m2,

c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů 4 Kčs za 1m2 zastavěné plochy,

d) u staveb pro podnikatelskou činnost

1. u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství 1 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

2. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

3. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

e) u ostatních staveb 3 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy.

(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 se zvyšují o 0,75 Kčs za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

(3) Základní sazba daně podle odstavce 1 písm. a), případně zvýšená podle odstavce 2, se násobí koeficientem

a) 0,3 v obcích do 300 obyvatel

0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel

1,0 v obcích nad 600 obyvatel do 1000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel

3,5 ve městech nad 50000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,

4,5 v Praze,

b) u staveb umístěných v jednotlivých částech obce může obec rozhodnout o použití koeficientu jako u obce o jednu až tři kategorie nižší v členění obcí podle písmene a).

(4) Základní sazba daně podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle odstavce 2 se násobí koeficientem 2, pokud jsou stavby umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí vyhlášených podle zvláštních předpisů.

(5) Daň zjištěná podle § 10 a § 11 odst. 3 se zvyšuje o 2 Kčs za každý 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské činnosti s výjimkou zemědělské prvovýroby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).