Hlavní navigace

Zákon o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) - ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 338/1992 Sb.

Vyhlášené znění

338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Úlevy na dani

(1) Správce daně může poskytnout na žádost poplatníka úlevu na dani

a) u pozemků

1. jejichž hospodářské využití je omezeno z důvodu nadměrného zatížení koncentrací imisí a průmyslových exhalátů, poddolování, extrémních půdně ekologických podmínek, ochrany přírody a krajiny,11) dále z důvodu umístění ve vyhlášených pásmech ochrany zdrojů pitné vody, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,12) ve vyhlášených pásmech ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých zdrojů,19) v územích na něž se vztahuje režim mezinárodních dohod, v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných památkových pásmech,

2. orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin podstatně horší bonity ve srovnání s ostatními pozemky v témže katastrálním území,

b) u staveb

1. jejichž využití je omezeno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, stavební uzávěry nebo umístění na poddolovaném pozemku,

2. po změně systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem a elektřinou nebo na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, biomasy apod., a při snížení tepelné náročnosti budovy,

3. obytných domů ve vlastnictví sociálně potřebných20) držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, sloužících výhradně k jejich trvalému bydlení,

4. které jsou kulturními památkami, pokud se na ně nevztahuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. k), a na nichž poplatník prokazatelně provádí obnovu a údržbu,

5. pro individuální rekreaci a chat ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.

(2) Žádost o úlevu na dani poplatník doloží potvrzením o skutečnostech rozhodných pro úlevu.

§ 13

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

§ 14

Zaokrouhlování

(1) Základ daně z nemovitostí podle § 5 odst. 1 a 2 se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

(2) Daň z nemovitostí se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 15

Placení daně

(1) Daň z nemovitostí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V roce 1993 je první splátka splatná 31. května 1993.

(2) Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000 Kčs, je splatná najednou, a to nejpozději do 31.března běžného zdaňovacího období, v roce 1993 do 31. března 1993. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

§ 16

Správa daně

Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem.21)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).