Hlavní navigace

Zákon o územních finančních orgánech (úplné znění)

Předpis č. 531/1990 Sb.

Vyhlášené znění

531/1990 Sb. Zákon České národní rady o územních finančních orgánech

531

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. listopadu 1990

o územních finančních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou orgány státní správy, které

a) vykonávají správu daní, dávek, poplatků, odvodů, sankčních odvodů za porušení rozpočtové kázně, příspěvků, pokut a penále (dále jen "daně") odváděných do:

1. státního rozpočtu České republiky nebo do státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "státní rozpočet federace"),

2. do rozpočtů obcí a rozpočtů okresních úřadů, s výjimkou domovní daně, místních a správních poplatků vybíraných obcemi a okresními úřady a pokut ukládaných obcemi a okresními úřady,

3. státních fondů České republiky1) nebo federálních účelových fondů,2) pokud k tomu není zákonem zmocněn jiný orgán,

b) vykonávají správu finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, dotací, příspěvků a jiných přídělů (dále jen "dotace") poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace a ze státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů,

c) provádějí řízení o přestupcích v oboru jejich působnosti,

d) provádějí finanční revize (dále jen "revize"),

e) provádějí cenovou kontrolu podle zvláštních předpisů.3)

(2) Správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností fyzických a právnických osob (dále jen "poplatníci"), zejména právo daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

(3) Správou dotací se rozumí právo kontrolovat u příjemce dotace dodržení podmínek pro čerpání a použití dotací a v případě neoprávněného čerpání nebo použití uložit a vymáhat jejich vrácení. Příjemcem dotace je každý, kdo nárokuje a čerpá z účtu u peněžního ústavu prostředky státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace, popřípadě státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů.

(4) Revizí se rozumí právo zjišťovat a přezkoumávat u poplatníků, plátců daní a příjemců dotací veškeré skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich finančních vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky, státnímu rozpočtu federace nebo rozpočtům okresních úřadů a obcí, popřípadě ke státním fondům České republiky nebo federálním účelovým fondům. Zjišťuje se, zda plnění daňových povinností, tvorba a použití fondů nebo hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, pokud byly určeny na úhradu nákladů vznikajících obcím plněním úkolů v přenesené působnosti ve výkonu státní správy, odpovídá podmínkám daným obecně závaznými právními předpisy. Současně se zjišťuje, zda podle obecně závazných předpisů nevznikla povinnost zaplatit pokuty a penále do státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu federace, popřípadě do státních fondů České republiky nebo federálních účelových fondů.

§ 2

Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.

Místní příslušnost

§ 3

Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí, pokud tento zákon nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, bydlištěm nebo sídlem poplatníka, plátce daní,4) popřípadě příjemce dotace.

§ 4

(1) Pro poplatníky, kteří

a) nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště, ale obvykle se zde zdržují,5) je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu se zdržují. Pro poplatníky, kteří nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště a ani se zde obvykle nezdržují, je příslušný finanční úřad v Praze 1,

b) mají sídlo v cizině, ale zdroj příjmů plyne z činnosti vykonávané ve stálé provozovně6) na území České republiky, je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu je zřízena stálá provozovna.

(2) Je-li daň vybírána srážkou,7) je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo.

(3) Správu zemědělské daně z pozemků placené občany vykonává finanční úřad, v jehož územním obvodu užívá poplatník pozemky. Užívá-li pozemky v územních obvodech několika finančních úřadů, vykonává správu každý finanční úřad z pozemků ležících v jeho územním obvodu.

(4) K vyměření daně z příjmů obyvatelstva je příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu měl poplatník bydliště 31.12. roku, za který se daň vyměřuje.

(5) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji ministerstvo financí České republiky (dále jen "ministerstvo").

(6) V případech neupravených tímto zákonem nebo zvláštními předpisy stanoví místní příslušnost územních finančních orgánů vláda České republiky (dále jen "vláda") nařízením.

Finanční úřady

§ 5

Finanční úřady zřizuje a jejich územní působnost stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6

(1) Finanční úřad

a) vykonává správu daní, popřípadě i dotací,

b) provádí řízení o přestupcích.

(2) Správu dotací provádějí vybrané finanční úřady. Ministerstvo vyhláškou určí, které finanční úřady a ve kterých územních obvodech správu dotací vykonávají.

§ 7

Finanční úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel finančního ředitelství.

Finanční ředitelství

§ 8

(1) Zřizují se finanční ředitelství, jejichž sídla stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů. Územní působnost finančních ředitelství stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9

Finanční ředitelství

a) řídí finanční úřady,

b) přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,

c) provádí revize,

d) provádí cenovou kontrolu.

§ 10

(1) Finanční ředitelství je rozpočtovou organizací. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí.

(2) Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky.

(3) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit správou některých daní a dotací a řízením o přestupcích jiný než místně příslušný finanční úřad.

§ 11

Ministerstvo

a) řídí finanční ředitelství,

b) přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,

c) v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci finančních úřadů nebo finančních ředitelství,

d) v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích a prováděním revizí,

e) určí bližší podmínky konkursního řízení na obsazování míst ředitelů finančních úřadů a finančních ředitelství.

Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů

§ 12

(1) Pracovníci územních finančních orgánů jsou oprávněni provádět všechny úkony potřebné pro výkon správy daní a dotací, revize a řízení o přestupcích. Jsou zejména oprávněni požadovat potřebné informace a vysvětlení, vstupovat do provozních místností, zařízení a prostorů poplatníků, plátců daní a příjemců dotací, nahlížet do účetních písemností a jiných podkladů, včetně záznamů na technických nosičích dat, a je-li nebezpečí, že prověřovaný materiál (spisy, hotové výrobky, tržby apod.) bude ztracen, zničen nebo zavlečen, vzít jej na nezbytnou dobu do úschovy.

(2) Pracovníci územních finančních orgánů jsou povinni zachovávat hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli.

§ 13

Pracovníci územních finančních orgánů nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či obdobnou činnost pro poplatníky, plátce daní a příjemce dotací. Zároveň nesmějí vykonávat činnost auditorů, revizorů účtů, členů dozorčích nebo správních rad nebo členů představenstev.8)

§ 14

Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací

(1) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací, jakož i všichni jejich pracovníci jsou povinni poskytnout na požádání pracovníkům územních finančních orgánů veškerou pomoc, zejména předložit účetní písemnosti, kalkulační a rozpočtové podklady, záznamy na technických nosičích dat, plány, materiály o prověrkách, kontrolách, revizích a inspekcích všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné orgány.

(2) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací jsou povinni pro účely správy daní a dotací a pro provádění revizí předkládat hlášení (přiznání, vyúčtování) ve lhůtách a v rozsahu, které stanoví zvláštní předpisy.

§ 15

Řízení před územními finančními orgány

(1) Pro řízení ve věcech daní, dotací a cenové kontroly platí zvláštní předpisy.3),9)

(2) V řízení o přestupcích postupují územní finanční orgány v oboru své působnosti podle zvláštních předpisů.10)

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.

(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.

(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.

§ 17

Zrušují se

a) zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,

b) poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 1 odst. 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva.

6) § 3 odst. 7 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani.

8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).