Hlavní navigace

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (úplné znění)

Předpis č. 24/1993 Sb.

Znění od 1. 1. 1993

24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

24

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 263/1992 Sb. (úplné znění č. 501/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. § 8a včetně nadpisu zní:

"§ 8a

Spory o pravomoc

Vrchní soud rozhoduje spory o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy; k řízení je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu státní správy, jehož se spor o pravomoc týká.".

2. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; v § 9 odst. 3 písm. c) bodu 11 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".

3. V § 10 odst. 2 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".

4. V § 10a odst. 1 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".

5. § 10a odst. 2 zní:

"(2) O dovoláních proti rozhodnutím vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud").".

6. V § 11 odst. 3 se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se vypouštějí.

7. V § 12 odst. 3 se vypouští druhá věta.

8. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "České republiky, Nejvyššího soudu Slovenské republiky a Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vrchních soudů".

9. V § 25 odst. 3 na konci se vypouští tečka a vkládají se slova "nebo advokátním koncipientem s výjimkou případů, kdy je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné.".

10. V poznámce pod čarou č. 33) se za slovy "jimi poskytované" nahrazuje čárka tečkou a vypouštějí se slova "a zákon SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.".

11. § 36c zní:

"§ 36c

Nejvyšší soud a vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.".

12. V § 86 odst. 1 se slova "československým občanem" nahrazují slovy "občanem České republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republice" se nahrazují slovy "České republice".

13. V § 86 odst. 2 a 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

14. V § 87 písm. d) se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".

15. V § 88 odst. 1 písm. a), f), a n) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice"; v písmenu n) se slovo "československým" nahrazuje slovem "tuzemským".

16. V § 105 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

17. V § 106 odst. 1 druhé větě se slova "československého práva" nahrazují slovy "práva České republiky".

18. V § 109 odst. 1 písm. b) věta druhá zní: "Stejně postupuje, jestliže tu před rozhodnutím ve věci dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, který má přednosti před zákonem. 33a) V tom případě předloží věc Ústavnímu soudu.".

Poznámka pod čarou zní:

"33a) Čl. 10 Ústavy České republiky.".

19. V § 121 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

20. V § 134 se slova "československými soudy" nahrazují slovy "soudy České republiky".

21. V § 135 odst. 1 se vypouští věta první; slova "Dále je soud" se nahrazují slovy "Soud je".

22. V poznámce pod čarou č. 34) se za číslem "573/1990 Sb." čárka nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova "a vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právní pomoci, ve znění vyhlášky č. 44/1991 Sb.".

23. V § 175z odst. 1 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".

24. V § 175z odst. 2 se slovo "československé" nahrazuje slovem "tuzemské".

25. V § 246 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

26. § 246 odst. 2 zní:

"(2) Vrchní soud je věcně příslušný k přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů České republiky, s výjimkou věcí důchodového a nemocenského zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání podle předpisů o zaměstnanosti.".

27. V poznámce pod čarou č. 35) se vypouštějí slova "§ 27 odst. 3 zákona SNR č. 132/1990 Sb., o advokacii, § 28 zákona SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících,".

28. V § 250s odst. 2 se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".

29. V § 252 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

30. § 277 odst. 1 zní:

"(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.".

31. V § 278 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

32. V § 279 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

33. V § 303 odst. 1 se slovo "československého" nahrazuje slovem "tuzemského".

34. V § 373 se za slova "Ministerstvo spravedlnosti" vkládají slova "České republiky (dále jen "ministerstvo")".

35. V § 374 odst. 1 se slova "Ministerstva spravedlnosti republik se zmocňují" nahrazují slovy "ministerstvo se zmocňuje"; ve druhé větě se slovo "mohou" nahrazuje slovem "může".

36. V § 374a se slova "ministerstva spravedlnosti republik" nahrazují slovy "ministerstvo".

Čl. II

Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, se mění a doplňuje takto:

1. V Čl. III bodu 1 písm. a) se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".

2. V Čl. III bodu 1 písm. i) se slova "soudy příslušné k vyřízení podle předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; těchto předpisů se použije i pro řízení o stížnosti" se nahrazují slovy "vrchní soudy; pro vyřízení stížnosti se použije předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona".

3. V Čl. III bodu 11 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

4. V Čl. III bodu 12 se slova "Ministři spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky se zmocňují, aby obecně závazným právním předpisem stanovili" nahrazují slovy "ministerstvo obecně závazným právním předpisem stanoví".

Čl. III

1. Věci, v nichž je dána věcná příslušnost vrchních soudů a v nichž bylo řízení zahájeno před Nejvyšším soudem a tímto soudem nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí vrchní soudy.

2. Tam, kde zvláštní předpis stanoví, že k přezkoumání správního rozhodnutí je dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je věcně příslušným vrchní soud.

3. Věci projednávané Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky, v nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezme a dokončí

a) Nejvyšší soud, jde-li o řízení o opravném prostředku, jestliže se na území České republiky nachází soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, nebo je-li na území České republiky soud, který by byl podle tohoto zákona územně příslušný projednat věc v prvním stupni;

b) Nejvyšší soud, jde-li o určení místně příslušného soudu, jestliže má na území České republiky sídlo soud, který věc předložil Nejvyššímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky podle § 105; v ostatních případech, má-li navrhovatel na území České republiky bydliště nebo sídlo;

c) Nejvyšší soud, jde-li o rozhodování ve sporu o pravomoc podle § 8a odst. 2 a rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 3 věty druhé, je-li na území České republiky sídlo toho, kdo o rozhodnutí požádal;

d) vrchní soud, jde-li o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, je-li správní orgán České republiky příslušný věc rozhodnout.

4. Vrchní soud je příslušný též přezkoumat rozhodnutí ústředních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, bude-li po dni účinnosti tohoto zákona dána pravomoc správního orgánu České republiky věc rozhodnout.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).