Hlavní navigace

Zákon o evidenci tržeb - HLAVA IV - POVINNOSTI POPLATNÍKA

Předpis č. 112/2016 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb

HLAVA IV

POVINNOSTI POPLATNÍKA

Díl 1

Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek

§ 13

Žádost o autentizační údaje

(1) Poplatník je povinen před přijetím první tržby evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu podat žádost o autentizační údaje.

(2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze

a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo

b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

§ 14

Přidělení a používání autentizačních údajů

(1) Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

(2) Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

§ 15

Certifikát pro evidenci tržeb

Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

§ 15a

Blok účtenek

(1) Správce daně předává poplatníkovi bloky účtenek jedenkrát ročně v počtu podle povahy a rozsahu jeho činnosti. V odůvodněných případech předá správce daně poplatníkovi další bloky účtenek i před uplynutím 1 roku.

(2) Poplatník může převzít blok účtenek od správce daně nejdříve po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

(3) Poplatník vrátí správci daně blok účtenek do 15 dnů od zrušení nebo zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro převzetí bloku účtenek, nakládání s ním a jeho vrácení.

(5) Ministerstvo financí vydává bloky účtenek a zabezpečuje jejich distribuci jednotlivým správcům daně.

§ 16

Ochrana autentizačních údajů, certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití. Součástí poplatníkovy povinnosti zacházet s blokem účtenek tak, aby předešel jeho zneužití, je povinnost vrátit blok účtenek za podmínek stanovených tímto zákonem.

Díl 2

Oznamovací povinnost

§ 17

Údaje o provozovnách

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Poplatník, který neeviduje tržby ve zvláštním režimu, může toto oznámení podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

Díl 3

Evidenční povinnost

Oddíl 1

Evidence tržeb běžným způsobem

§ 18

Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby

a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

(2) Uskutečněním evidované tržby je

a) přijetí evidované tržby, nebo

b) vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.

(3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním.

(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 19

Rozsah zasílaných údajů

(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je

a) daňové identifikační číslo poplatníka,

b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

d) pořadové číslo účtenky,

e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

f) celková částka tržby uvedená v české měně,

g) bezpečnostní kód poplatníka,

h) podpisový kód poplatníka,

i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také

a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování uvedená v české měně,

b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, uvedená v české měně,

c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty uvedené v české měně,

e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu uvedená v české měně,

f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží uvedená v české měně.

(3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 20

Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět

a) fiskální identifikační kód,

b) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,

c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

e) pořadové číslo účtenky,

f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

g) celkovou částku tržby v české měně,

h) bezpečnostní kód poplatníka,

i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo.

(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 21

Doba odezvy

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka.

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.

§ 22

Postup při překročení mezní doby odezvy

Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a

b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Oddíl 2

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

§ 23

Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Oddíl 3

Evidence tržeb ve zvláštním režimu

§ 23a

Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen

a) nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

b) evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje, a

c) podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

(2) Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu lze podat jen

a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,

b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí, nebo

c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

§ 23b

Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu

Poplatník je na účtence povinen uvádět

a) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,

b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,

c) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a

d) celkovou částku tržby v české měně.

§ 23c

Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu

(1) V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a) své identifikační a kontaktní údaje,

b) označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,

c) údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a

d) údaje týkající se evidovaných tržeb.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) uvádí poplatník zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).