Hlavní navigace

Zákon o krmivech (úplné znění)

Předpis č. 91/1996 Sb.

Znění od 1. 10. 2019

91/1996 Sb. Zákon o krmivech

91

ZÁKON

ze dne 15. března 1996

o krmivech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c), jakož i pravomoc a působnost orgánu odborného dozoru1d) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství“).

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c), jakož i pravomoc a působnost orgánu vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“).

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1e)

(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

§ 2

Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,

b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem2a) a předpisy Evropských společenství,

b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem1e) a předpisy Evropské unie,

c) podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu je zachována jeho zdravotní nezávadnost,

d) znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, nezpůsobilé ke krmení zvířat,

e) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,

c) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,

f) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh,

d) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh, ale nevyrábí je,

g) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.

e) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumějí

a) křížovou kontaminací

1. výskyt dvou nebo více doplňkových látek, nežádoucích látek anebo výskyt zakázaných materiálů, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky, nežádoucí nebo toxické účinky,

2. výskyt nežádoucí látky nebo zakázaného materiálu v krmivu nebo výskyt doplňkové látky, která není určena pro daný druh a kategorii zvířat,

b) odborným dozorem úřední kontrola2b),

c) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je jako dodavatel v držení před jejich uvedením na trh nebo je na trh uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,

a) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je v držení před jejich uvedením na trh nebo je na trh uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,

d) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,

b) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,

e) členským státem Evropského společenství také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarská konfederace (dále jen „členský stát“),

c) členským státem Evropské unie také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarská konfederace (dále jen „členský stát“),

f) třetí zemí země, která není členským státem,

d) třetí zemí země, která není členským státem,

g) produktem určeným ke krmení zvířat (dále jen „produkt ke krmení“) krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené k použití v krmivech nebo pro krmení zvířat.

e) produktem určeným ke krmení zvířat (dále jen „produkt ke krmení“) krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené k použití v krmivech nebo pro krmení zvířat.

(3) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.

(3) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropské unie pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.

Základní ustanovení

§ 3

(1) Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku2c) (dále jen „provozovatel“) dodržet obsah a limity nežádoucích látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2d). Produkty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším, než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty ke krmení.

(2) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí provozovatel dodržet ochrannou lhůtu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona3).

(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené prováděcím právním předpisem, nebo obsahující cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené předpisy Evropské unie24), nebo obsahující cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. Krmiva obsahující nežádoucí látky je možné použít ke krmení pouze po dekontaminaci provedené v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie25).

(4) Pro výrobu premixů nesmí provozovatel jako nosiče použít krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.

(5) Krmiva, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmí provozovatel použít pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv, uvést na trh, zkrmovat, dovážet nebo vyvážet.

(5) Dovozce produktů ke krmení, které podléhají dovozní kontrole podle předpisů Evropské unie16), popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem, jsou povinni Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) v místě stanoveném jako místo provedení dovozní kontroly podle § 16c oznámit písemně předpokládaný den dovozu takové partie krmiva nebo zásilky a údaje o dokladech, které doprovázejí zásilku nebo partii krmiva, jakmile se o nich dozví. Údaje podle věty první je dovozce povinen oznámit i celnímu úřadu příslušnému podle místa provedení dovozní kontroly alespoň 1 pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

(6) Dovoz produktů ke krmení, u kterých je to požadováno předpisy Evropských společenství16), je provozovatel povinen ohlásit předem Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“).

(7) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou

(6) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou

a) seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu v produktech ke krmení,

b) seznam skladištních škůdců a jejich vyobrazení,

b) seznam skladištních škůdců,

c) maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv určených k přímému krmení zvířat,

c) kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin,

d) zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení, doporučenou dobu používání a povinné údaje v označení včetně deklarace a použití,

e) seznam, účel a způsob užití doplňkových látek a jejich ochranné lhůty, kromě doplňkových látek, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství3b).

e) seznam, účel a způsob užití doplňkových látek a jejich ochranné lhůty, kromě doplňkových látek, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie3b),

f) podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě.

§ 3a

(1) Krmiva, krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a premixy (dále jen "krmné produkty") určené k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin nesmí představovat nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a živočišné produkty získané z těchto zvířat musí být nezávadné a vhodné pro lidskou spotřebu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, dováží, uvádí do oběhu, nebo používá krmné produkty, včetně krmení zvířat pro potřebu živočišné prvovýroby, musí na všech stupních své činnosti zajistit, aby krmné produkty splňovaly požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy.

(3) Osoba uvedená v odstavci 2 musí zajistit přesnou dohledatelnost původu a údaje umožňující sledování krmného produktu, který byl nebo by měl být zapracován do krmiva. Tato osoba musí mít zpracován způsob a pracovní postup, který jí umožní identifikovat osoby, které jí dodaly nebo kterým tato osoba dodala své výrobky nebo produkty. Tyto informace musí poskytnout na vyžádání orgánu odborného dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3b) (dále jen "ústav").

(4) Má-li osoba uvedená v odstavci 2 důvodné podezření nebo zjistí-li, že krmný produkt nesplňuje podle odstavce 1 požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy, informuje o tom ústav a učiní neprodleně opatření k zabránění dalšímu šíření nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, a sice pozastaví další výrobu, zastaví další uvádění krmného produktu do oběhu, zajistí jeho oddělené uskladnění, popřípadě provede jeho stažení z oběhu.

(5) Osoba uvedená v odstavci 2 informuje o přijatých opatřeních podle odstavce 4 ústav a současně účinně a přesně informuje uživatele, kterým dodala krmné produkty, o důvodu pozastavení dodávek těchto krmných produktů. V případě nutnosti vyžádá od nich výrobky, kterými je zásobila, pokud jiná opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Při zajišťování činností uvedených v odstavcích 4 a 5 osoba uvedená v odstavci 2 spolupracuje s ústavem za účelem zabránění rizik, ke kterým by jí dodaným krmným produktem mohlo dojít, zejména poskytnutím veškerých údajů, které umožňují jeho přesnou dohledatelnost a sledování.

(6) Ústav neprodleně

a) ověří přijaté informace,

b) prošetří povahu nebezpečí, případný obsah nežádoucích látek v krmném produktu, jejich možný původ nebo příčinu vzniku nebezpečí, popřípadě vydá rozhodnutí o opatření podle § 18.

(7) Na základě zjištěného rozsahu nebezpečí ústav posoudí další části partie nebo dodávky stejného druhu anebo označení. Potvrdí-li se nebezpečí, ústav postupuje podle § 16b a 18.

(8) Povinnosti stanovené v odstavcích 4 a 5 v případě zjištění, že krmný produkt nesplňuje požadavky podle odstavce 1, se vztahují i na provozovatele laboratoří podle § 17 odst. 2, kteří provádějí příslušné analýzy.

ČÁST DRUHÁ

§ 4

Schvalovací řízení

(1) Fyzická nebo právnická osoba může vykonávat činnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20054) pouze se souhlasem ústavu.

(2) O schválení provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o schválení provozu5) (dále jen „žádost o schválení“) podané na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o schválení obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6).

e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6).

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o schválení vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

d) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

e) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

f) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

g) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c),

h) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c),

j) doklad o patentové ochraně,

i) doklad o patentové ochraně,

k) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 6 odst. 3,

j) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 6 odst. 3,

l) doklad o registraci podnikání,

k) doklad o registraci podnikání,

m) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c).

l) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c) a

m) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)3c).

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).

(6) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c), schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(6) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a d), schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 5.

(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 6.

(8) Ústav rozhodnutí o schválení provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství8).

b) v případech stanovených předpisem Evropské unie8).

(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení změny.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o schválení podle odstavce 4.

(11) Pokud provozovatel přeruší výkon schvalované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.

(13) Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26).

§ 5

Registrační řízení

(1) Provozovatel, který vykonává činnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20059), je povinen požádat ústav o registraci provozu (dále jen „žádost o registraci“).

(2) O registraci provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o registraci podané provozovatelem na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o registraci obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6).

e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6).

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o registraci vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

d) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

e) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

f) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

g) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c),

h) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c),

j) prohlášení provozovatele, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

i) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo používání správné praxe podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na hygienu krmiv3c),

k) doklad o patentové ochraně,

j) doklad o patentové ochraně,

l) doklad o registraci podnikání.

k) doklad o registraci podnikání.

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22).

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené s registračním řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).

(6) Rozhodnutí o registraci provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c), registrační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(6) Rozhodnutí o registraci provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a d), registrační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o registrovaném provozu podle odstavce 5.

(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o registrovaném provozu podle odstavce 6.

(8) Ústav rozhodnutí o registraci provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství8).

b) v případech stanovených předpisem Evropské unie8).

(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o registraci do 30 dnů od provedení změny.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o registraci podle odstavce 4.

(11) Pokud provozovatel přeruší výkon registrované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.

(13) Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26).

§ 6

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění na trh doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění na trh doplňkových látek, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá ústav osobám, které splňují tyto podmínky:

a) způsobilost k právním úkonům,

b) druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.

(3) Osvědčení podle odstavce 2 lze nahradit rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace9b).

(4) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 6a

(1) Státní příslušníci členských států mohou příležitostně nebo dočasně uvádět na trh na území České republiky krmiva, doplňkové látky nebo premixy na základě ověření odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu9b), pokud jsou oprávněni k soustavnému výkonu této činnosti v jiném členském státě. Na tyto osoby se ustanovení tohoto zákona vztahují obdobně, s výjimkou § 4 a 5.

(2) Státní příslušníci členských států, kteří jsou v jiném členském státě oprávněni k soustavnému provozování pojízdné výrobny krmiv, jsou povinni oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby na území České republiky místo a časový plán výroby krmiv.

§ 7

Požadavky na provoz a provozovatele

(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby

a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropské unie, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

b) v provozu určeném pro výrobu krmiv, doplňkových látek nebo premixů byl před výrobou, v průběhu výroby a po jejím ukončení technicky umožněn bezpečný přístup pro odběr vzorků za účelem ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti,

c) krmiva, doplňkové látky nebo premixy s nadlimitním obsahem nežádoucích látek nebo výskytem zakázaných materiálů byly uskladněny odděleně.

(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby místo a časový plán výroby krmiv.

(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby druh vyráběného krmiva, místo a časový plán výroby krmiv.

(3) Provozovatel9d) je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů.

(3) Provozovatel9d) je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).

(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropských společenství9e).

(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropské unie9e).

(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropských společenství9f) uchovávat po dobu 3 let.

(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropské unie3c) uchovávat po dobu 3 let.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky na provozy a výrobní zařízení provozů podle jednotlivých činností stanovených předpisem Evropských společenství4),9),

b) podrobnosti označení místa a podrobnosti stanovení časového plánu výroby krmiv podle odstavce 2,

c) požadavky na kontrolu rizik u prvovýrobců9g).

§ 10

Zveřejnění seznamu schválených a registrovaných provozů

(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropských společenství17) seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropské unie17) seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v § 4 odst. 5 a v § 5 odst. 5.

(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v § 4 odst. 6 a v § 5 odst. 6.

(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropských společenství9h).

(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropské unie9h).

Označování a balení

§ 14

Skladování

(1) Provozovatel je povinen uskladnit krmiva, doplňkové látky a premixy ve skladech nebo manipulačních, popřípadě výrobních prostorech tak, aby bylo v souladu s předpisem Evropských společenství9c) zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti a byla zajištěna jejich ochrana před

(1) Provozovatel je povinen uskladnit krmiva, doplňkové látky a premixy ve skladech nebo manipulačních, popřípadě výrobních prostorech tak, aby bylo v souladu s předpisem Evropské unie9c) zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti a byla zajištěna jejich ochrana před

a) zneužitím,

b) hlodavci a ptáky,

c) vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.

(2) Provozovatel je povinen zajistit provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty10) ve skladových prostorech.

ČÁST TŘETÍ

ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ

ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI

§ 16

(1) Ústav provádí na vlastní náklady odborný dozor11) v souladu s předpisy Evropských společenství12) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, přepravě, skladování, používání nebo uvádění na trh krmiv, doplňkových látek nebo premixů.

(1) Ústav provádí úřední kontroly v souladu s jiným právním předpisem a předpisy Evropské unie12) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, přepravě, skladování, používání nebo uvádění na trh krmiv, doplňkových látek nebo premixů.

(2) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu odborného dozoru.

(2) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu úřední kontroly.

(3) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.

(3) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 60 dnů ode dne oznámení výsledku jejich hodnocení kontrolované osobě.

(4) Zjistí-li ústav, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel povinen nahradit náklady dodatečné kontroly12a).

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem.

(6) O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav.

(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu23), pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů.

(8) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba krmivo, doplňkovou látku nebo premix v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak za náhradu ve výši ceny, za kterou kontrolní vzorky pořídila, případně za cenu účelně vynaložených nákladů, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že krmivo, doplňková látka nebo premix splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie24). Náhrada se kontrolované osobě poskytne ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

(9) V rámci vykonávaných jiných úředních činností vydává ústav v případech a za podmínek uvedených v čl. 87 až 89 a 91 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 úřední osvědčení a úřední potvrzení. Žadatel o vydání úředního osvědčení a úředního potvrzení je povinen uhradit ústavu náklady spojené s jejich vydáním podle prováděcího právního předpisu27).

§ 16b

Systém rychlého varování

(1) Ústav je kontaktním místem pro systém rychlého varování, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že produkt ke krmení není bezpečný a představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.

(2) Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu Evropských společenství3c) považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu12c).

(2) Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu Evropské unie3c) považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu12c).

§ 16c

Kontrola dovozu krmiv ze třetích zemí a místa jejího provádění

(1) Ústav provádí v souladu s předpisy Evropské unie kontrolu dovozu krmiv ze třetích zemí28). Kontrola podle věty první se provádí na stanovištích hraniční kontroly (dále jen „stanoviště“) určených v souladu s předpisem Evropské unie na území České republiky29). Aktualizovaný seznam stanovišť na území České republiky určí ústav, zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a zasílá Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

(2) Při dovozu produktů ke krmení kontroluje celní úřad zároveň se zásilkou také rozhodnutí o schválení provozu dovozce podle § 4 nebo rozhodnutí o registraci provozu dovozce podle § 5 a doklady doprovázející zásilku požadované předpisy Evropské unie16).

§ 17

Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání.

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci úřední kontroly nebo na vyžádání.

(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit pověření osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé laboratoří").

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu úřední kontroly a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav na svých internetových stránkách.

(4) Žádost o udělení pověření musí obsahovat

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,

b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,

c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,

d) rozsah činností, pro které má být pověření uděleno.

(5) Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,

b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,

c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5.

(7) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší.

(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s předpisem Evropských společenství13).

(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s předpisem Evropské unie13).

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

(9) Ústav na svých internetových stránkách zveřejní metody a postupy laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, pokud nejde o metody a postupy stanovené předpisy Evropské unie18).

a) požadavky kladené na odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech ke krmení,

b) způsob zveřejnění metod a postupů laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, nejde-li o metody stanovené předpisy Evropských společenství18).

§ 18

Zvláštní opatření

(1) Jestliže ústav při výkonu odborného dozoru zjistí, že krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropských společenství, uloží rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů Evropských společenství13a).

(1) Jestliže ústav při výkonu úřední kontroly zjistí, že krmivářský provoz, krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropské unie, uloží rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy provozovateli opatření podle čl. 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

(2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo premixu, postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/200413b).

(2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo premixu, postupuje podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění, a čl. 137 a 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3 nemá odkladný účinek.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 nemá odkladný účinek.

(5) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností.

(4) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností.

§ 19a

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s § 3 odst. 1 až 6,

a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s § 3 odst. 1 až 4,

b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 8,

b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 9 nebo přerušení činnosti podle § 4 odst. 11 anebo nesplní některou z povinností podle § 4 odst. 13 nebo 14,

c) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 8,

c) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 9 nebo přerušení činnosti podle § 5 odst. 11 anebo nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 13 nebo 14,

d) nezajistí některý z požadavků na provoz podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b),

e) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle § 7 odst. 1 písm. c),

f) provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2,

f) provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí druh vyráběného krmiva, místo nebo časový plán výroby krmiv podle § 7 odst. 2,

g) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle § 7 odst. 3,

h) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle § 7 odst. 4,

i) neuchovává záznamy podle § 7 odst. 5,

j) nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18,

k) vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění na trh podle § 21a odst. 2,

l) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím používání krmiv a jejich uvádění na trh19) použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo životní podmínky zvířat,

k) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím používání krmiv a jejich uvádění na trh19) použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo životní podmínky zvířat,

m) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

l) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropské unie,

n) neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14 odst. 2,

m) neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle § 14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 14 odst. 2,

o) nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

n) nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropské unie,

p) nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství9c),

o) nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie9c),

q) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy z neregistrovaných nebo neschválených provozů20), nebo

p) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy z neregistrovaných nebo neschválených provozů20), nebo

r) poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv1a).

q) poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropské unie v oblasti krmiv1a).

(3) Dovozce nebo jiná osoba pověřená dovozcem se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 5.

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.

(4) Provozovatel laboratoře se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 750000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i) až l),

a) 750000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i) až k),

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), m) až q) nebo podle odstavce 3,

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), l) až p) nebo podle odstavce 4,

c) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo r).

c) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo q) nebo podle odstavce 3.

§ 19c

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ústav.

(2) Pokuty vybírá ústav.

ČÁST ČTVRTÁ

VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

§ 20

(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství21), mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci schválení nebo registrovaní podle § 4 nebo 5 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie21), mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci schválení nebo registrovaní podle § 4 nebo 5 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,

b) jméno a bydliště schváleného nebo registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,

c) označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,

d) obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,

e) u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,

f) u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,

g) požadovaný objem výroby,

h) ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy2a) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy1e) nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

§ 21

(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí

a) zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,

b) oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,

c) samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,

d) zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu "Určeno pro pokusné účely..." včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

§ 21a

Biologické zkoušení

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vyrábět nebo uvádět na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, musí předložit ústavu souhrnnou dokumentaci o kladném výsledku biologického zkoušení provedeného podle postupů a podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(1) Za účelem zajištění bezpečnosti produkce potravin a krmiv podle předpisů Evropské unie30) a k ověření pravdivosti tvrzení v označení produktů ke krmení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ústav provádí biologické zkoušení krmiv včetně zkoušení jakosti živočišných produktů.

(2) Ústav vydá povolení k výrobě nebo uvádění na trh krmné suroviny nebo produktu, který byl získán anebo upraven pomocí nových technologických postupů nebo který neměl dosud charakter krmiva, za předpokladu, že byly splněny postupy a podmínky podle odstavce 1.

(2) V rámci této činnosti ústav zajistí provedení biologické testace k ověření produkční účinnosti, ke stanovení optimálního užití a k nezávislému porovnání účinků produktů ke krmení.

(3) Biologické zkoušení podle odstavce 1 provádí ústav nebo právnické nebo fyzické osoby, jimž ústav udělí k provádění biologického zkoušení pověření.  Náklady za biologické zkoušení hradí osoba, která zkoušení požadovala a která je povinna bezplatně dodat potřebné množství suroviny nebo produktu určeného ke zkoušení.

(4) Žádost o udělení pověření k provádění biologického zkoušení musí obsahovat

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) údaje o místě provádění biologického zkoušení, rozsahu a druhu zkoušení, zoohygienických parametrech a technologickém vybavení,

d) údaje o vzdělání pracovníků, kteří budou provádět biologické zkoušení,

e) rozsah činností, druh a kategorie zvířat, na nichž bude biologické zkoušení prováděno.

(5) Ústav udělí pověření k provádění biologického zkoušení nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) zoohygienické parametry a technologické vybavení odpovídají předpokládanému rozsahu a druhu zkoušení,

b) osoba odpovědná za provádění biologického zkoušení má minimálně úplné středoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření,

c) bude umožněno pracovníkům ústavu provést kontrolu místa provádění biologického zkoušení a posouzení vhodnosti provozu pro požadovaný rozsah a záměr biologického zkoušení.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5. Ústav může pověření změnit, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Ústav může pověření odejmout, pokud se tyto podmínky podstatně změnily nebo pominuly. Na základě písemné žádosti provozovatele ústav pověření zruší.

(7) Biologické zkoušení prováděné pokusem na zvířeti musí být uskutečněno za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání13d).

(8) Zkoušení účinnosti a bezpečnosti nových doplňkových látek nebo jejich nového užití, včetně doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, zpracování dokumentace a monografie se provádí podle postupů stanovených předpisy Evropských společenství13e).

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) náležitosti souhrnné dokumentace o provedeném biologickém zkoušení,

b) technické parametry a metody provádění biologického zkoušení krmiv, včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv a metod zkoušení jakosti živočišných produktů.

ČÁST PÁTÁ

§ 23

Přechodné ustanovení

Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy14) nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle § 6 a 7 tohoto zákona. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

a) § 31 písm. f) a g) a v § 32 písm. e) část věty "ověřování jakosti krmiv, krmivových směsí a surovin sloužících k jejich výrobě, jakož i" zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

b) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole,

c) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

§ 25

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 244/2000 Sb. Čl. II

1. Registrace výrobců a dovozců provedená před účinností tohoto zákona nepozbývá platnosti, pokud do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle § 8 a pokud v této době splní požadavky podle § 4 až 7. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

2. Dodavatelé a distributoři, na něž se vztahuje povinnost registrace podle § 8 a 8a, jsou povinni požádat o registraci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Výrobky v obalech označených podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 21/2004 Sb. Čl. III

1. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost ústavu podle § 8b zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 3a zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 214/2007 Sb. Čl. II

1. Registrace dovozců, dodavatelů a distributorů provedená podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu provozu, který dovozce, dodavatel nebo distributor provozoval ke dni účinnosti tohoto zákona.

2. Výrobní provozy provozovatelů krmivářských podniků povolené podle dosavadních právních předpisů se považují za schválené podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Výrobní provozy provozovatelů krmivářských podniků evidované podle dosavadních právních předpisů se považují za registrované podle tohoto zákona.

3. Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů.

4. Provozovatel je povinen v termínu stanoveném čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a na formuláři vydaném ústavem učinit prohlášení o plnění požadavků stanovených tímto předpisem.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 33/2011 Sb. Čl. II

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 209/2019 Sb. Čl. II

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

1) Čl. 6 směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění směrnice Komise 2003/57/ES, směrnice Komise 2003/100/ES, směrnice Komise 2005/8/ES, směrnice Komise 2005/86/ES, směrnice Komise 2005/87/ES, směrnice Komise 2006/13/ES, směrnice Komise 2006/77/ES, směrnice Komise 2008/76/ES, směrnice Komise 2009/8/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Komise 2009/124/ES, směrnice Komise 2009/141/ES, směrnice Komise 2010/6/EU, nařízení Komise (EU) č. 574/2011, nařízení Komise (EU) č. 277/2012, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, nařízení Komise (EU) č. 107/2013, nařízení Komise (EU) č. 1275/2013, nařízení Komise (EU) 2015/186 a nařízení Komise (EU) 2017/2229.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, ve znění směrnice Komise 2008/82/ES, nařízení Komise (EU) č. 1070/2010, nařízení Komise (EU) č. 5/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1123/2014.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, ve znění nařízení Komise (EU) č. 212/2010.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise č. 2008/798/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí č. 2008/352/ES.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny.
Nařízení Komise (EU) 2015/786 ze dne 19. května 2015, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014, v platném znění.
Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

1b) Čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

1c) Čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

1d) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

1e) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b) Čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

2c) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
Čl. 3 body 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

2d) § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.

3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.

3b) Například nařízení Komise (ES) č. 102/2009 o trvalém povolení doplňkové látky, nařízení Komise (ES) č. 214/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66 G, nařízení Komise (ES) č. 554/2008 o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky.

3b) Například prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1490 o povolení chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu manganatého, síranu manganatého monohydrátu, chelátu manganu aminokyselin hydrátu, chelátu manganu a bílkovinných hydrolyzátů, manganatého chelátu glycinu, hydrátu a monochloridu-trihydroxidu dimanganatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/249 o povolení taurinu, β-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1090 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Komagataella pastoris (CBS 25376) a Komagataella pastoris (CBS 26469) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt, kuřice nebo odchov všech druhů ptactva, odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) (držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH).

3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

4) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

4a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

4b) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5) Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5a) Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5b) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

5c) § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 504 občanského zákoníku.

7) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

8) Čl. 14 až 16, čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

8a) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

9b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

9c) Přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9d) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9e) Například čl. 15 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

9f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9g) Příloha I část A bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9h) Čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

9i) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

10) Například § 39 zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).

10b) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných sponginoformních encefalopatií, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
Příloha I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, v platném znění.

10d) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10e) Příloha I až III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10f) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

11) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12) Například čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

12a) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

12a) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

12c) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

13) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

13a) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

13b) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Čl. 54 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

13d) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

13e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003. Nařízení Komise (ES) č. 429/2008.

14) Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

16) Například příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, čl. 1 nařízení Komise (EU) č. 258/2010.

16) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175.

17) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

18) Směrnice Komise 2002/63/ES.
Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009.

18) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, v platném znění.

19) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.
Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.

20) Čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

21) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

22) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

23) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

24) Například nařízení Komise (EU) č. 574/2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice, nařízení Komise (EU) č. 277/2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny, nařízení Komise (EU) č. 107/2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, nařízení Komise (EU) č. 1275/2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot, nařízení Komise (EU) 2015/186, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.

25) Nařízení Komise (EU) 2015/786.

26) Čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

27) Čl. 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Vyhláška č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28) Čl. 43, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175.

29) Čl. 44 odst. 3, čl. 59, čl. 60, čl. 62 a 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

30) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, v platném znění.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).