Hlavní navigace

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Předpis č. 383/2012 Sb.

Znění od 1. 2. 2022

383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

ČÁST ŠESTÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 26

Orgány vykonávající státní správu

(1) Ministerstvo

a) vykonává působnost ústředního správního úřadu a řídí výkon státní správy vykonávaný inspekcí podle tohoto zákona,

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí,

c) v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona,

d) podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti obchodování s povolenkami,

e) podává žádost Komisi o uložení zákazu provozování letecké dopravy,

f) zveřejňuje informace o rozhodnutích a zprávách týkajících se množství povolenek, jejich přidělování a monitorování, vykazování a ověřování emisí,

g) vykonává působnost členského státu Evropské unie a plní úkoly v oblasti klimatu vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie a opatření v oblasti klimatu30).

(2) Inspekce

a) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení v tomto zákoně, přímo použitelných předpisech Evropské unie a v povolení,

b) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla v tomto zákoně, přímo použitelných předpisech Evropské unie a v plánu pro monitorování a vykazování emisí a v plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech,

c) je oprávněna vyžádat si výsledky kontroly provedené podle jiného právního předpisu13) za účelem monitorování vlivů ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách na životní prostředí a lidské zdraví.

§ 27

Dohled České národní banky

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad plněním povinností a dodržováním zákazů podle čl. 37 až 42 nařízení Komise o dražbách povolenek. Ustanovení § 8, 9, 9a, 10, 11 a 26 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu22) se použijí přiměřeně s tím, že tam, kde je uveden kapitálový trh nebo finanční trh, se pro účely tohoto zákona rozumí trh dražených produktů.

(2) Česká národní banka může požádat orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

(3) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě provede požadovanou činnost.

(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu jiného členského státu tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad trhem dražených produktů. Česká národní banka může podmínit poskytnutí informace tím, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího souhlasu.

(5) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 3 nebo o poskytnutí informace podle odstavce 4, pokud

a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,

b) bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

c) nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

(6) Dohledu České národní banky podléhá na území České republiky

a) osoba, jejíž jednání může být manipulací s trhem dražených produktů,

b) osoba, která má přístup k důvěrné informaci,

c) osoba, která drží důvěrnou informaci, a přitom ví, nebo by měla vědět, že jde o důvěrnou informaci,

d) dražitel,

e) osoba s řídící odpovědností v rámci dražitele,

f) osoba úzce propojená s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele,

g) osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů,

h) osoba, která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost.

§ 28

Poskytování údajů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).