Hlavní navigace

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - ČÁST ČTVRTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VYKÁZANÉHO MNOŽSTVÍ EMISÍ, PŘEVOD A POUŽITÍ JEDNOTEK SNÍŽENÍ EMISÍ A JEDNOTEK OVĚŘENÉHO SNÍŽENÍ EMISÍ Z PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ S POVOLENKA

Předpis č. 383/2012 Sb.

Znění od 16. 11. 2012

383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

ČÁST ČTVRTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VYKÁZANÉHO MNOŽSTVÍ EMISÍ, PŘEVOD A POUŽITÍ JEDNOTEK SNÍŽENÍ EMISÍ A JEDNOTEK OVĚŘENÉHO SNÍŽENÍ EMISÍ Z PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ S POVOLENKAMI A JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ

§ 15

Zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí

(1) Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle plánu pro monitorování a vykazování emisí uvedeném v povolení. Zařízení s nízkými emisemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5) může používat zjednodušené plány monitorování emisí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).

(2) Provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle schváleného plánu pro monitorování a vykazování emisí. Plán pro monitorování a vykazování emisí schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro monitorování a vykazování emisí a jeho změny ministerstvu nejpozději 4 měsíce před začátkem obchodovacího období podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování emisí do 15 dnů od této změny. Pokud se někdo stane provozovatelem letadla v průběhu obchodovacího období, předloží návrh plánu pro monitorování a vykazování emisí ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(3) Provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo 5, zjišťuje a vykazuje údaje o tunokilometrech v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování údajů o tunokilometrech stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech. Výkaz údajů o tunokilometrech musí obsahovat údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a identifikační údaje o provozovateli letadla stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Plán pro monitorování údajů o tunokilometrech schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech a jeho změny ministerstvu nejpozději 4 měsíce před začátkem referenčního roku podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 4 písm. a), předkládá plán pro monitorování údajů o tunokilometrech 4 měsíce před začátkem druhého kalendářního roku obchodovacího období podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech do 15 dnů od této změny.

(4) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla zajistí ověření množství emisí vykázaného podle odstavce 1 nebo 2 nebo údajů o tunokilometrech podle odstavce 3 autorizovanou osobou. Ověření provádí autorizovaná osoba podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie17).

(5) Výkaz o množství emisí ze zařízení podle odstavce 1 nebo o množství emisí z letadla za rok podle odstavce 2 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15. března následujícího roku. Pokud nejsou doklady o ověření emisí včas předloženy nebo pokud podle dokladů o ověření neodpovídá vykázané množství emisí požadavkům podle odstavců 1 a 2, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku. Výkaz o množství emisí musí obsahovat údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a identifikační údaje o zařízení nebo o provozovateli letadla stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Výkaz o množství emisí z letadla za rok podle odstavce 2 musí obsahovat údaje o každém druhu paliva, z kterého se vypočítávají emise, stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého podle jiného právního předpisu13) je povinen zjišťovat a vykazovat množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a zajistit ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie17).

§ 16

Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností

(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla může požádat správce rejstříku o výměnu jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše stanovené prováděcím právním předpisem za povolenky platné od roku 2013, a to:

a) do 31. března 2015, jedná-li se o jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí dosaženého do konce roku 2012 v rámci projektových činností registrovaných do konce roku 2012,

b) jedná-li se o jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí od roku 2013, v rámci projektových činností registrovaných do konce roku 2012, nebo

c) dokud země původu jednotek ověřeného snížení emisí neratifikují příslušnou dohodu s Evropskou unií, nejpozději však do 31. prosince 2020, jedná-li se o jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí od roku 2013 z projektových činností registrovaných od roku 2013 realizovaných v nejméně rozvinutých zemích.

(2) V obchodovacím období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít jednotky z projektů nebo jiných činností pro snížení emisí ve třetích zemích až do výše stanovené prováděcím právním předpisem, pouze pokud tak stanoví dohoda uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí a v souladu s touto dohodou. V souladu s touto dohodou může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít také jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí.

(3) Jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností spojených s využíváním území, změnami při využívání území nebo s lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami při využívání území a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho změnami v důsledku této činnosti a s hospodařením v lesích, která může mít dopad na změnu klimatu.

(4) Jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností, jejichž použití bylo omezeno podle opatření přijatých v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie18), se nepoužijí.

(5) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z projektových činností platí podmínky stanovené v § 8 odst. 2 a 3.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou maximální výši, do které může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla požádat o výměnu jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností podle odstavce 1, a maximální výši, do které může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít jednotky z projektů nebo jiných činností pro snížení emisí ve třetích zemích podle odstavce 2.

§ 17

Hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí

(1) Povolenky, jednotky přiděleného množství a jiná práva k vypouštění emisí jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují jiné právní předpisy upravující hospodaření s majetkem České republiky19). Správce rejstříku eviduje povolenky, jednotky přiděleného množství a jiná práva k vypouštění emisí a nakládání s nimi.

(2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, a jiná práva k vypouštění emisí, která Česká republika nevyužije ke splnění jiných závazků, může ministerstvo prodat v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie20) nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu.

(3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a jsou účelově vázány k použití na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).