Hlavní navigace

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Předpis č. 383/2012 Sb.

Znění od 16. 11. 2012

383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

ČÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 18

(1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje zařízení bez povolení vydaného ministerstvem podle § 3 nebo v rozporu s ním,

b) v rozporu s § 4 odst. 1 neoznámí změnu

1. v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, nebo

2. údajů uvedených v povolení podle § 3,

c) jako provozovatel zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, v rozporu s § 11 odst. 5 nepředá ministerstvu ověřené údaje o zařízení podle § 11 odst. 4,

d) uvede neprovedené investice ve zprávě podle § 12 odst. 2,

e) v rozporu s prohlášením podle § 12 odst. 5 do 2 let od navýšení výkonu nezajistí snížení výkonu na zařízení,

f) v rozporu s § 12 odst. 5 do 1 roku od navýšení výkonu nezahájí snižování výkonu na zařízení podle prohlášení podle § 12 odst. 5, nebo

g) zjišťuje nebo vykazuje množství emisí ze zařízení v rozporu s § 15 odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) do 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g),

c) do 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) bodu 1,

d) do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) bodu 2,

e) v částce, která odpovídá hodnotě neoprávněně nabytých bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení zvýšené o meziroční úhrnný index cen průmyslových výrobců vyhlašovaný Českým statistickým úřadem, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

§ 19

(1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 15 odst. 2

1. nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie5) nebo schváleným plánem pro monitorování a vykazování emisí, nebo

2. neoznámí ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování emisí,

b) jako provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo 5, v rozporu s § 15 odst. 3 nezjišťuje nebo nevykazuje údaje o tunokilometrech.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) bodu 1,

b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) bodu 2 nebo písmene b).

§ 20

(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla, se dopustí správního deliktu tím, že nevyřadí z obchodování povolenky podle § 9.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každý ekvivalent tuny oxidu uhličitého, pro který nebyly ve lhůtě podle § 9 odst. 1 povolenky vyřazeny z obchodování; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna běžného roku Českou národní bankou21). Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje povinnosti vyřadit povolenky.

§ 21

(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 6 odst. 3 nepožádá o zřízení účtu v rejstříku vedeném podle § 5,

b) v rozporu s § 15 odst. 4 nezajistí ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou, nebo

c) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími rejstřík pro obchodování s povolenkami a registr Unie pro obchodování s povolenkami12) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c),

b) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).

§ 22

(1) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 6

a) nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo

b) nezajistí ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2000000 Kč.

§ 23

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,

b) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,

c) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Dražitel se dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné investiční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými prácemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a) nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,

b) neinformuje o svých zájmech, nebo

c) neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 24

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,

b) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,

c) v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Fyzická osoba, která je dražitelem, se dopustí přestupku tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné finanční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a) nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,

b) neinformuje o svých zájmech, nebo

c) neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za přestupek se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 25

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

(2) Při určení výše pokuty za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt podle § 18 až 22 zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt podle § 23 zaniká a přestupek podle § 24 nelze projednat, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. d) až f) a § 20 projednává ministerstvo a správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až c) a g), § 19, 21 a § 22 projednává inspekce. Správní delikty podle § 23 a přestupky podle § 24 projednává Česká národní banka.

(6) Pokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 15 odst. 5, vypočte ministerstvo množství emisí, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 20 odst. 2, na základě dostupných údajů.

(7) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla uložena pokuta. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem státního rozpočtu.

(8) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle § 23 je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z ostatních pokut uložených podle § 23 a 24 je příjmem státního rozpočtu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).