Hlavní navigace

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - Přílohy

Předpis č. 383/2012 Sb.

Znění od 16. 11. 2012

383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Příloha č. 1 k zákonu č. 383/2012 Sb.

Seznam činností

ČinnostiSkleníkové plyny
Spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW jiných než zařízeních pro spalování nebezpečného nebo komunálního odpaduOxid uhličitý
Rafinace minerálních olejůOxid uhličitý
Výroba koksuOxid uhličitý
Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudyOxid uhličitý
Výroba surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinuOxid uhličitý
Výroba nebo zpracování železných kovů, včetně feroslitin, kde se provozují spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW. Při zpracovatelské činnosti se využívá mimo jiné válcoven, přihřívačů, žíhacích pecí, kováren, sléváren, pokovování a moření.Oxid uhličitý
Výroba primárního hliníkuOxid uhličitý a zcela fluorované uhlovodíky
Výroba sekundárního hliníku, kde se provozují spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MWOxid uhličitý
Výroba nebo zpracování neželezných kovů (včetně výroby slitin, rafinace, výroby odlitků), kde se provozují spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem, včetně paliv používaných jako redukční prostředky, vyšším než 20 MWOxid uhličitý
Výroba cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denněOxid uhličitý
Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu v rotačních pecích nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denněOxid uhličitý
Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denněOxid uhličitý
Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t denněOxid uhličitý
Výroba izolačního materiálu z minerální vlny, při níž se využívá sklo, minerály nebo hlušina, o kapacitě tavení větší než 20 t denněOxid uhličitý
Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry, kde se provozují spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MWOxid uhličitý
Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálůOxid uhličitý
Výroba papíru a lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t denněOxid uhličitý
Výroba černého uhlíku zahrnující karbonizaci organických látek, jako jsou oleje, dehty, kraky a zbytky z destilace, kde se provozují spalovací jednotky s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MWOxid uhličitý
Výroba kyseliny dusičnéOxid uhličitý a oxid dusný
Výroba kyseliny adipovéOxid uhličitý a oxid dusný
Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylovéOxid uhličitý a oxid dusný
Výroba čpavkuOxid uhličitý
Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy, o výrobní kapacitě větší než 100 t denněOxid uhličitý
Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu reformováním nebo částečnou oxidací, o výrobní kapacitě větší než 25 t denněOxid uhličitý
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)Oxid uhličitý
Zachytávání oxidu uhličitého ze zařízení spadajících do působnosti tohoto zákona pro účely přepravy a ukládání oxidu uhličitého v úložišti povoleném podle jiného právního předpisu13)Oxid uhličitý
Přeprava oxidu uhličitého potrubím za účelem jeho uložení v úložišti povoleném podle jiného právního předpisu13)Oxid uhličitý
Ukládání oxidu uhličitého v úložišti povoleném podle jiného právního předpisu13)Oxid uhličitý
Letectví
Lety letadel, která odlétají z letiště umístěného na území Evropského hospodářského prostoru, nebo která na takové letiště přilétají. Tato činnost nezahrnuje
Oxid uhličitý
a) lety vykonávané výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů jiné země, než je členský stát, během jejich služebních cest, pokud je tato skutečnost doložena příslušným označením statusu na letovém plánu,
b) vojenské lety vykonávané vojenskými letadly a lety celních a policejních orgánů;
c) pátrací a záchranné lety, protipožární lety, humanitární lety a lety letecké záchranné služby schválené příslušným orgánem,
d) veškeré lety vykonávané výlučně podle pravidel letu za viditelnosti podle přílohy 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,
e) lety končící na letišti, z kterého letadlo vzlétlo, během nichž nedošlo k mezipřistání,
f) cvičné lety vykonávané výlučně za účelem získání licence nebo získání kvalifikace v případě letové posádky v kabině pilota, pokud je tato skutečnost doložena příslušnou poznámkou v letovém plánu a za předpokladu, že let neslouží k přepravě cestujících nebo nákladu či k přemístění nebo dopravení letadla,
g) lety vykonávané výlučně za účelem vědeckého výzkumu nebo kontroly, testování či udělování osvědčení pro letadla nebo vybavení, a to leteckého i pozemního,
h) lety vykonávané letadly o certifikované maximální vzletové hmotnosti méně než 5700 kg,
i) lety vykonávané v rámci závazků veřejné služby nařízené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie na trasách v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo na trasách, na nichž nabízená kapacita nepřesahuje 30000 míst ročně, nebo
j) lety, jež by jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané provozovatelem obchodní letecké dopravy, který
1. po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční období uskuteční méně než 243 letů za čtyřměsíční období, nebo
2. uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 10000 tun za rok;to se týká i letů uskutečňovaných výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů členských států při výkonu jejich funkce.

1. Prahové hodnoty uvedené u jednotlivých činností se týkají výrobní kapacity nebo výkonu.

2. Jestliže provozovatel zařízení provozuje ve stejném zařízení nebo stejné provozovně více činností, které spadají pod totéž označení, výrobní kapacity těchto činností se sčítají.

3. Zakládá-li se rozhodnutí o zahrnutí zařízení do systému obchodování na výpočtu jeho celkového jmenovitého tepelného příkonu, sčítají se jmenovité tepelné příkony všech technických jednotek, které jsou jeho součástí a v nichž dochází ke spalování paliva. Těmito jednotkami mohou být všechny typy kotlů, hořáků, turbín, topných těles, topenišť, spalovacích, vypalovacích a jiných pecí, trub, sušiček, motorů, palivových článků, spalovacích jednotek spalování technologií chemického cyklu, pochodní a termických nebo katalytických dodatečných spalovačů.

4. K jednotkám se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 3 MW a jednotkám využívajícím výhradně biomasu se pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu nepřihlíží. Jednotkami využívajícími výhradně biomasu se rozumějí také jednotky, u kterých se používají fosilní paliva pouze při jejich spouštění a vypínání.

5. Slouží-li jednotka k činnosti, pro kterou není prahová hodnota vyjádřena jako celkový jmenovitý tepelný příkon, je pro rozhodnutí o zahrnutí daného zařízení do systému obchodování rozhodná prahová hodnota pro tuto činnost.

6. Pokud se zjistí, že je prahová hodnota zařízení pro kapacitu u kterékoli činnosti uvedené v této příloze překročena, zahrnou se do povolení k emisím všechny jednotky, v nichž dochází ke spalování paliva, kromě těch, které jsou určeny pro spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu.

Příloha č. 2 k zákonu č. 383/2012 Sb.

Základní údaje o zařízení pro účel přidělení bezplatných povolenek pro nové účastníky na trhu a pro zařízení s rozsáhlým rozšířením nebo snížením kapacity

1. Název produktu v souladu s předpisem Evropské unie6).

2. Kód činnosti NACE.

3. Kód produktu PRODCOM.

4. Počáteční instalovaná kapacita před rozsáhlým rozšířením určená v souladu s předpisem Evropské unie6) (pouze v případě dílčích zařízení, která uplatňují rozsáhlé rozšíření kapacity).

5. Navýšená kapacita v případě rozsáhlého rozšíření (pouze v případě dílčích zařízení, která uplatňují rozsáhlé rozšíření kapacity).

6. Instalovaná kapacita po rozsáhlém rozšíření (pouze v případě dílčích zařízení, která uplatňují rozsáhlé rozšíření kapacity).

7. Počáteční instalovaná kapacita (pouze v případě nových účastníků na trhu) vyjádřená v souladu s předpisem Evropské unie6).

8. Příslušný koeficient využití kapacity (RCUF) (v případě jiných dílčích zařízení, než jsou dílčí zařízení pro referenční úroveň produktu).

9. Plánovaný dovoz měřitelného tepla.

10. Plánovaná spotřeba elektřiny v souladu s předpisem Evropské unie6) (v případě dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň, pro kterou má význam zaměnitelnost tepla a elektřiny podle předpisu Evropské unie6)).

11. Plánované množství vodíku použitého jako palivo pro výrobu monomeru vinylchloridu (pouze v případě dílčích zařízení, na něž se vztahuje referenční úroveň monomer vinylchloridu podle předpisu Evropské unie6)).

12. Datum zahájení běžného provozu.

13. Emise před zahájením běžného provozu, vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého.

Příloha č. 3 k zákonu č. 383/2012 Sb.

Obsahové náležitosti zprávy o investicích

Zpráva podle § 12 odst. 2 zákona obsahuje:

1. označení provozovatele,

2. označení zařízení uvedených v žádosti schválené Komisí,

3. popis a hodnota realizovaných investic uvedených v žádosti schválené Komisí v Kč,

4. aktuální stav realizace investic (povinné neveřejné přílohy zprávy) a seznam všech plateb uhrazujících daňové doklady, které splňují předepsané náležitosti účetního dokladu podle jiného právního předpisu23) a jsou vystavené v souvislosti s realizací investic, ověřený nezávislým auditorem podle jiného právního předpisu24).

5. odůvodnění případného odložení investice, včetně aktualizace harmonogramu realizace,

6. přiřazení vynaložených prostředků ke konkrétnímu zařízení, na které je určena alokace povolenek v žádosti schválené Komisí, pokud provozovatel provozuje více takových zařízení,

7. posouzení shody investice s investicí uvedenou v žádosti schválenou Komisí energetickým auditorem včetně odhadu snížení emisí, podílu nákladů na investici a snížení emisí a zprávy o kontrole na místě. V případě investice, jejíž doba realizace přesahuje do více let, je posouzení investice energetickým auditorem včetně odhadu snížení emisí, podílu nákladů na investici a snížení emisí a zprávy o kontrole na místě doloženo v rámci závěrečné zprávy týkající se dané investice,

8. kopie osvědčení externích finančních a energetických auditorů opatřené úředním razítkem auditora spolu s úředně ověřeným překladem do angličtiny, nejsou-li tato osvědčení vyhotovena v angličtině,

9. u investic, na něž jsou použity pro spolufinancování finanční prostředky z jiných zdrojů Evropské unie a/nebo jiných veřejných zdrojů, podíl jednotlivých zdrojů finančních prostředků Evropské unie a jiných veřejných a soukromých prostředků investora na celkovém investičním projektu,

10. podíl finančních prostředků uvedených v žádosti schválené Komisí na celkovém investičním projektu,

11. indikativní plán vyřazení zdrojů výroby elektřiny, pokud investice spočívá ve zvýšení instalovaného elektrického výkonu zařízení,

12. instalované kapacity (v MW) provozované v prosinci 2008, jež budou nahrazeny novými, uhlíkově méně náročnými kapacitami financovanými na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí po jejich dokončení, pokud investice spočívá ve zvýšení instalovaného elektrického výkonu zařízení,

13. podíl instalovaných kapacit provozovaných v prosinci 2008, jež byl nahrazen novými, uhlíkově méně náročnými kapacitami financovanými na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí po jejich dokončení, ve srovnání s celkovými instalovanými kapacitami, jež byly v prosinci 2008 v provozu, pokud investice spočívá ve zvýšení instalovaného elektrického výkonu zařízení,

14. ukazatele pro dosažení souladu k prokázání toho, že investice jsou v souladu se zásadami stanovenými předpisy Evropské unie25) (ne všechny ukazatele musí být pro každou investici uvedenou v žádosti schválené Komisí relevantní, v tom případě stačí uvést tuto skutečnost):

a) srovnání emisního faktoru v t CO2/GJ technologie zavedené v jednotlivých zařízeních na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí s emisním faktorem technologie používané před dodatečným vybavením/modernizací, nebo vyjádření úspory CO2 realizací investic;

b) předpokládané a realizované snížení podílu hnědého uhlí na výrobě elektřiny na základě provedených investic;

c) předpokládané a realizované úspory z důvodu vyšší účinnosti v procesu výroby elektřiny/v sítích distribuce elektřiny (z hlediska uspořených GJ) na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí a odpovídající snížení emisí CO2;

d) předpokládané a realizované zvýšení podílu bezuhlíkových a uhlíkově méně náročných paliv na výrobě elektřiny na základě provedených investic;

e) instalované kapacity (v MW) obnovitelné energie, jež mají být podle předpokladu uvedeny do provozu na základě investic uvedených v žádosti schválené Komisí;

f) ostatní přínosy investice.

Příloha č. 4 k zákonu č. 383/2012 Sb.

Údaje o zařízení a o provozovateli letadla

I. Výkaz o množství emisí ze zařízení podle § 15 odst. 5 obsahuje tyto identifikační údaje o zařízení:

1. název zařízení,

2. adresa zařízení, včetně poštovního směrovacího čísla a země

3. typ a počet činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které jsou v zařízení prováděny,

4. adresa, telefon, fax a e-mailová adresa kontaktní osoby,

5. obchodní firma nebo název provozovatele zařízení, je-li jím právnická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, je-li jím fyzická osoba, která je podnikatelem, anebo jméno, popřípadě jména, příjmení, je-li jím fyzická osoba, která není podnikatelem.

II. Výkaz o množství emisí z letadla za rok podle § 15 odst. 5 a výkaz údajů o tunokilometrech podle § 15 odst. 3 obsahují tyto identifikační údaje o provozovateli letadla:

1. obchodní firma nebo název provozovatele letadla,

2. členský stát, pod jehož správu provozovatel letadla spadá,

3. adresa provozovatele letadla (včetně poštovního směrovacího čísla a země) a jeho kontaktní adresa v členském státě, pod jehož správu spadá, pokud se liší,

4. poznávací značky letadel a typů letadel používaných v období, za které se výkaz podává, při provádění činností provozovatele letadla v odvětví letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

5. číslo osvědčení leteckého provozovatele a provozní licence, na jejichž základě byly prováděny činnosti provozovatele letadla uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a orgánu, který je vydal,

6. adresa, telefon, fax a e-mailová adresa kontaktní osoby,

7. obchodní firma nebo název provozovatele letadla, je-li jím právnická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, je-li jím fyzická osoba, která je podnikatelem, anebo jméno, popřípadě jména, příjmení, je-li jím fyzická osoba, která není podnikatelem.

III. Výkaz o množství emisí z letadla za rok podle § 15 odst. 5 obsahuje tyto údaje o každém druhu paliva, z kterého se vypočítávají emise:

1. spotřeba paliva,

2. emisní faktor,

3. celkové agregované emise ze všech letů vykonávaných během období, za které se zpráva podává, které spadají do činností provozovatele letadla v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

4. agregované emise:

a) ze všech letů vykonaných během období, za které se zpráva podává, které spadají do činností provozovatele letadla v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a které odlétly z letiště umístěného na území členského státu a přilétly na letiště umístěné na území téhož členského státu,

b) ze všech dalších letů vykonaných během období, za které se zpráva podává a které spadají do činností provozovatele letadla v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

5. agregované emise ze všech letů vykonaných během období, za které se zpráva podává, které spadají do činností provozovatele letadla v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a které

a) odlétly z jednotlivých členských států, nebo

b) přilétly do jednotlivých členských států ze třetí země,

6. míra nejistoty.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).