Hlavní navigace

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - Přechodná ustanovení

Předpis č. 218/2000 Sb.

Znění od 1. 6. 2021

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 479/2003 Sb. Čl. II

1. Do dne ukončení realizace společných programů v České republice, které byly zahájeny do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, zahrnuje Národní fond i peněžní prostředky, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci těchto programů, a peněžní prostředky, které se zavázaly pro realizaci těchto programů poskytnout jiné zahraniční zdroje, státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků a další veřejné zdroje a soukromé zdroje, pokud není prokázáno užití těchto peněžních prostředků na stanovený účel.

2. Ohledně prostředků podle bodu 1 ministerstvo není platebním orgánem, ale prostřednictvím Národního fondu koordinuje řízení finančních toků a dodržování postupů upravujících realizaci společných programů České republiky a Evropských společenství a rozhoduje o peněžních prostředcích soustředěných v Národním fondu v souladu se závazky spojenými s přijímáním těchto peněžních prostředků.

3. Na prostředky převedené do rezervního fondu organizační složky státu do 31. prosince 2003 se vztahují dosavadní právní předpisy.

4. Ustanovení § 75 rozpočtových pravidel ve znění tohoto zákona se použije poprvé při finančním vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2004.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 482/2004 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé podle rozpočtových pravidel účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona z neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Peněžní prostředky, které jsou v rezervním fondu organizační složky státu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona použijí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 377/2005 Sb. § 54

Organizační složka státu, jejíž účet rezervního fondu není veden u České národní banky, je povinna nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona takový účet zrušit, zřídit namísto něj účet rezervního fondu v České národní bance a na něj prostředky rezervního fondu převést. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. a).

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 130/2006 Sb. Čl. V

Práva a povinnosti, které stanovily:

a) Postup při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství ze dne 7. července 1995, MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000,

b) Dodatek k postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se zvyšuje bonifikace na 50 % (resp. 30 %), ze dne 28. května 1998, (MF ČR č.j.: 195/38353/97 a MZe ČR č.j.: 1811/97-3000),

c) Pokyn k udělení výjimek k přiznání bonifikace a k rozložení a odložení splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně ze dne 27. října 1998, (MF ČR č.j.: 195/76442/1998 a MZe ČR č.j.: 3146/98-3000),

d) Podmínky k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), k Dodatku k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se zvyšuje bonifikace na 50 % (resp. 30 %) (MF ČR č.j.: 195/38353/97 a MZe ČR č.j.: 1811/97-3000), k Doplňku k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství (MF ČR č.j.: 195/24220/1995 a MZe ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým se umožňuje rozložení nebo odložení splátek návratných finančních výpomocí o další 1 až 2 roky (MF ČR č.j.: 195/54401/1998 a MZe ČR č.j.: 2374/98-3000), k Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí u příjemců postižených povodněmi v červenci 1997 (MF ČR č.j.: 195/84465/1997 a MZe ČR č.j.: 3726/97-3000), k Pokynu k udělení výjimek k přiznání bonifikace a k rozložení, odložení splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně (MF ČR č.j.: 195/76442/1998 a MZe ČR č.j.: 3146/98-3000), kterými se umožňuje ještě další rozložení nebo odložení splátek návratných finančních výpomocí o 1 až 3 roky, zvyšuje se bonifikace a prodlužuje se platnost a upravuje se znění Pokynu ze dne 20. listopadu 2000, MZe č.j.: 2844/2000-1000 a MF č.j.: 195/105129/2000,

se považují za platně vzniklé. Za platně vzniklé se považují i práva a povinnosti vyplývající z dodatků ke smlouvám uzavřeným na základě tohoto postupu, dodatku, pokynu a podmínek. Plnění podle těchto smluvních ujednání se považují za platně uskutečněná.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 26/2008 Sb. Čl. II

1. Organizační složka státu, jejíž mimorozpočtové účty fondů nejsou vedeny u České národní banky, zřídí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převede na ně prostředky z dosavadních účtů a dosavadní účty poté zruší. Nepřevedení prostředků z dosavadních účtů na nové účty se považuje za porušení rozpočtové kázně.

2. Peněžní prostředky vedené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona na zvláštním účtu důchodového pojištění a výnosy dividend vedené z rozhodnutí vlády na zvláštním účtu státních finančních aktiv jako prostředky pro důchodovou reformu převede správce kapitoly Operace státních finančních aktiv neprodleně po dni nabytí účinnosti tohoto zákona na účet rezervy pro důchodovou reformu a dosavadní účty poté zruší.

3. Pro vynakládání výdajů ze státního rozpočtu na příspěvky fyzickým osobám poskytované podle nařízení vlády, která nabyla účinnosti do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí § 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Peněžní prostředky v rezervních fondech organizačních složek státu převedené do nich podle § 47 rozpočtových pravidel ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se používají podle dosavadních právních předpisů. Jestliže v rezervním fondu organizační složky státu jsou prostředky účelově určené podle § 48 odst. 3 písm. e) bod 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které na stanovený účel už není možné použít, podléhají tyto prostředky finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém organizační složka státu toto mohla zjistit.

5. Organizační složka státu nemůže překročit rozpočet výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před vyčerpáním peněžních prostředků ve svém rezervním fondu určených na stejné výdaje.

6. Prostředky soustředěné ve fondu státních záruk se nejpozději do 30 dnů následujících po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převedou do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.

7. Do ukončení financování opatření v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství jsou peněžní prostředky pro jeho realizaci součástí Národního fondu.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 30/2011 Sb. Čl. VIII

1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.

2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 465/2011 Sb. Čl. II

1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení, ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.

2. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona fúze, rozdělení nebo převzetí jmění společníkem nejsou zapsány do obchodního rejstříku, byl však již zveřejněn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího přeměny společností a družstev, § 14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 171/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytovatel nepostupuje, jestliže mu žádosti o dotace nebo návratné finanční výpomoci došly před tímto dnem nebo jestliže, jde-li o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované bez žádosti, začal před tímto dnem činit úkony k jejich poskytnutí.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 501/2012 Sb. Čl. II

1. Částka střednědobého výdajového rámce na rok 2015 stanovená Poslaneckou sněmovnou v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 se při předložení zákona o státním rozpočtu na rok 2014 upraví podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pozemkový fond České republiky, státní fondy, Národní fond a organizační složky státu, které mají vedeny účty u bank, zřídí nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně prostředky z dosavadních účtů u bank a dosavadní účty vedené u bank poté zruší. Nepřevedení prostředků z dosavadních účtů na nové účty se považuje za porušení rozpočtové kázně, na které se vztahují ustanovení § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Příspěvkové organizace, které mají vedeny účty u bank, zřídí nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně prostředky z dosavadních účtů u bank a dosavadní účty vedené u bank poté zruší. Nepřevedení prostředků z dosavadních účtů na nové účty se považuje za porušení rozpočtové kázně, na které se vztahují ustanovení § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Organizační složky státu zruší nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny účty, které jsou pro ně vedené, s výjimkou účtů uvedených v § 45 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, výnosy daní nebo podíl na nich, podpory výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu a příspěvky ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu mohou být subjektům uvedeným v § 3 písm. h) bodech 10 až 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytovány na dosavadní účty vedené u bank nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Subjekty uvedené v § 3 písm. h) bodech 10 až 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zřídí účty v České národní bance určené pro příjem prostředků uvedených ve větě první ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 25/2015 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé z rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 128/2016 Sb. Čl. II

1. Příspěvkové organizace a státní organizace Správa železniční dopravní cesty, které mají vedeny účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a dosavadní účty vedené u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zruší. Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou tyto subjekty povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni přecházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

2. Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, které mají vedeny účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a dosavadní účty vedené u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zruší. Vybrané dosavadní účty vedené u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb se nezruší. Tyto účty mohou být po převedení peněžních prostředků podle věty první používány pouze ze zvláštních důvodů pro příjem peněžních prostředků a peněžní prostředky na ně přijímané musejí být neprodleně převáděny na účty u České národní banky. Účty podle věty druhé musejí být zrušeny nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby zrušení účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb jsou subjekty uvedené ve větě první povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu těchto účtů k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

3. Peněžní prostředky na účtech u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, které nebylo možné zrušit vzhledem k tomu, že peněžní prostředky nebylo možné převést do České národní banky do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, převedou příspěvkové organizace, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven do České národní banky neprodleně po odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné je převést dříve. Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou subjekty uvedené ve větě první povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc. Po uplynutí 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona lze účty podle věty první vést pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 367/2017 Sb. Čl. II

1. V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případech, kdy žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. O žádostech podaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se rozhoduje podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i tehdy, byla-li výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zveřejněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Poskytovatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o možnosti postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud poskytovatel informaci nezveřejní, postupuje se podle výzvy zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 92/2018 Sb. Čl. VII

Účet rezervy pro důchodovou reformu podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 13. července 2017, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stává zvláštním účtem rezervy důchodového pojištění podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 13. července 2017.

5. Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu podle § 25a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém tento zákon nabyde účinnosti.

7. Na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, další výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie programového období 2021-2027 nebo z finančních mechanismů se nepoužijí ustanovení § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném v roce 2021. Věta první se nevztahuje na výdaje organizačních složek státu a dotace poskytované podle § 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném v roce 2021.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 527/2020 Sb. Čl. XVII

Ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).