Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje právní postavení vojáka v záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou byl voják v záloze povolán, jeho nároky související s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro zařazení a vyřazení z aktivní zálohy a podmínky finanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze zařazeného do aktivní zálohy.

§ 2

Služební poměr vojáka v záloze

(1) Voják v záloze, který nastoupil výkon vojenské činné služby (dále jen „voják v záloze ve službě“), je ve služebním poměru k České republice.

(2) Na služební poměr vojáka v záloze ve službě se použijí ustanovení zákona o vojácích z povolání obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 3

Osobní údaje

(1) O vojácích v záloze se vedou údaje v registru vojáků v záloze, který je samostatnou funkční součástí vojenské evidence podle branného zákona, a to v rozsahu údajů vedených v registru výkonu branné povinnosti a údajů stanovených tímto zákonem.

(2) V registru vojáků v záloze ve službě jsou o vojákovi v záloze ve službě vedeny údaje v rozsahu údajů vedených o vzniku a zániku služebního poměru vojáka z povolání podle zákona o vojácích z povolání1).

(3) V registru vojáků v záloze se o vojácích v záloze ve službě dále pro účely poskytování odměny, motivační odměny nebo finanční podpory zaměstnavateli podle tohoto zákona vedou údaje o

a) probíhajícím studiu vojáka v záloze na vysoké škole a

b) zaměstnavateli vojáka zařazeného do aktivní zálohy (dále jen „voják v aktivní záloze“), kterými jsou

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,

2. u fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, rodné číslo, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo

3. u zahraniční osoby údaje uvedené v bodě 1 nebo 2 a údaj o adresním místě umístění organizační složky v České republice.

(4) Zdrojem údajů vedených v registru vojáků v záloze jsou údaje poskytnuté vojákem v záloze na základě tohoto nebo branného zákona a údaje obsažené v dokumentech tvořících osobní spis vojáka v záloze.

(5) Voják v aktivní záloze je povinen oznámit v době, kdy vykonává vojenskou činnou službu, služebnímu orgánu a v době, kdy nevykonává vojenskou činnou službu, řediteli příslušného krajského vojenského velitelství změny v osobních údajích vedených o něm v registru vojáků podle odstavců 2 a 3, a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnost podle věty první platí pro vojáka v záloze, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, v době výkonu vojenské činné služby obdobně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).