Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST DRUHÁ - PRŮBĚH SLUŽBY

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST DRUHÁ

PRŮBĚH SLUŽBY

§ 4

Vojenská hodnost

Fyzická osoba se odvedením při odvodním řízení stane vojákem v záloze a náleží jí vojenská hodnost (dále jen „hodnost“) vojín.

§ 5

Doba zařazení do hodnosti

(1) Doba zařazení v hodnosti pro jmenování do vyšší hodnosti činí

a) 2 roky v hodnosti svobodník, desátník, četař a plukovník,

b) 3 roky v hodnosti rotný, rotmistr, poručík a nadporučík,

c) 4 roky v hodnosti nadrotmistr, kapitán a major,

d) 5 let v hodnosti praporčík, nadpraporčík, štábní praporčík a podplukovník.

(2) Pokud voják v záloze dosáhl po dobu zařazení v hodnosti vyššího vzdělání, může být při novém služebním zařazení jmenován do vyšší hodnosti i za dobu kratší, než je uvedeno v odstavci 1, pokud je tato doba delší než polovina doby stanovené pro jmenování do vyšší hodnosti.

§ 6

Jmenování do hodnosti a její úprava

(1) Nedosáhl-li voják v záloze hodnosti stanovené pro služební místo, na které je předurčen rozhodnutím o zařazení do aktivní zálohy, lze ho do hodnosti jmenovat po splnění podmínek pro jmenování do ní.

(2) Dosáhl-li voják v záloze vyšší hodnosti, než je hodnost stanovená pro služební místo, na které je předurčen, je mu hodnost po dobu předurčení stanovena na tuto hodnost.

§ 7

Odnětí hodnosti

(1) Hodnost odnímá

a) prezident republiky vojákovi v záloze v hodnostním sboru generálů na návrh vlády České republiky,

b) ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků, nebo

b) ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků,

c) náčelník Generálního štábu Armády České republiky vojákovi v záloze neuvedenému v písmenu a) nebo b).

c) ředitel Vojenského zpravodajství vojákovi v záloze ve své podřízenosti neuvedenému v písmenu a) nebo b), nebo

d) náčelník Generálního štábu Armády České republiky vojákovi v záloze neuvedenému v písmenech a) až c).

(2) Hodnost vojína nelze vojákovi v záloze odejmout.

§ 8

Rozvržení doby služby vojáka v záloze

(1) Vojákovi v záloze ve službě rozvrhne velitel vojenského útvaru nebo vojenského zařízení (dále jen „velitel útvaru“) dobu služby na dobu vojenského zaměstnání a dobu osobního volna v jednotlivých dnech. Obsahem vojenského zaměstnání je vojenský výcvik, plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a jiných služebních úkolů.

(2) Vznikne-li vojákovi v záloze ve službě nárok na náhradní volno, náleží mu za jeho nevyčerpanou část při propuštění z výkonu vojenské činné služby náhrada za každou hodinu neposkytnutého náhradního volna ve výši poměrné části jeho služného a zvláštního příplatku.

§ 9

Opuštění vojenského objektu

(1) Voják v záloze ve službě může v době osobního volna opustit vojenský objekt.

(2) Velitel útvaru je oprávněn nařídit vojákovi v záloze ve službě v době jeho osobního volna, aby setrval ve vojenském objektu, pokud to vyžaduje výkon vojenského zaměstnání, kterého se účastní.

§ 10

Vojenský stejnokroj a jeho nošení

Voják v aktivní záloze je oprávněn nosit vojenský stejnokroj i mimo výkon vojenské činné služby. Oprávnění k nošení vojenského stejnokroje prokazuje voják v aktivní záloze vojenským průkazem vydaným podle branného zákona.

§ 11

Zproštění výkonu služby

Při důvodném podezření ze spáchání trestného činu nebo ze závažného porušení služebních povinností, ohrožoval-li by další výkon služby důležitý zájem služby nebo objasňování jeho činu, může být voják v záloze ve službě zproštěn výkonu služby v jeho služebním zařazení a pověřen plněním jiných služebních úkolů než úkolů, které vyplývají z jeho služebního zařazení.

§ 12

Služební volno

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na služební volno v délce 2 dnů výkonu služby při smrti rodiče, manžela, registrovaného partnera, druha, dítěte, sourozence, pěstouna, osvojitele nebo na vlastní svatbu.

(2) Voják v záloze ve službě má nárok na služební volno v délce 10 dnů výkonu služby při živelní pohromě, která postihla jeho nebo osobu uvedenou v odstavci 1.

(3) Doba služebního volna se započítává do celkové délky služby.

(4) Důvody zakládající nárok na služební volno je voják v záloze ve službě povinen prokázat.

(5) Služební volno uděluje služební orgán.

(6) Voják v záloze ve službě se místo udělení služebního volna ze služby předčasně propustí, pokud do ukončení jeho služby zbývá doba kratší než

a) 3 dny v případech uvedených v odstavci 1, nebo

b) 11 dnů v případě uvedeném v odstavci 2.

§ 13

Služební hodnocení

(1) Služební hodnocení vojáka v záloze ve službě zpracovává služební orgán po ukončení ucelené části výcviku nebo služby písemně a voják v záloze ve službě s ním musí být seznámen.

(2) Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou postup při služebním hodnocení vojáka v záloze ve službě a jeho hlediska.

§ 14

Propuštění těhotné vojákyně ze služby

(1) Služební orgán neprodleně propustí ze služby vojákyni v záloze ve službě, která je těhotná, jestliže by podle lékařského posudku výkon služby představoval riziko pro její bezpečnost nebo zdraví anebo měl negativní účinek na těhotenství.

(2) Vojákyně v záloze ve službě neprodleně oznámí veliteli útvaru, že je těhotná, a tuto skutečnost doloží lékařskou zprávou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).