Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST ČTVRTÁ - NATURÁLNÍ A PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST ČTVRTÁ

NATURÁLNÍ A PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI

§ 18

Proviantní náležitosti

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na bezplatné stravování.

(2) Vojákovi v záloze ve službě lze poskytnout jiné potraviny nebo náhradu v penězích namísto výdeje teplé stravy, pokud ji nebylo možné zabezpečit.

(3) Při souběhu nároku na náhradu v penězích namísto výdeje teplé stravy a cestovních náležitostí zabezpečujících jeho stravování náleží vojákovi v záloze ve službě cestovní náležitosti zabezpečující jeho stravování.

§ 19

Výstrojní náležitosti

Voják v záloze ve službě má nárok na bezplatnou výpůjčku vojenské výstroje k zabezpečení povinnosti nosit vojenský stejnokroj.

§ 20

Cestovní náležitosti

(1) Voják v záloze ve službě má při výkonu vojenského zaměstnání nárok na bezplatné poskytnutí přepravy vojenskou technikou.

(2) Nelze-li vojákovi v záloze ve službě poskytnout bezplatnou přepravu podle odstavce 1, má nárok na náhradu prokázaných jízdních výdajů a nutných vedlejších výdajů v penězích.

§ 21

Ubytování

(1) Voják v záloze ve službě má nárok na bezplatné ubytování poskytované ve vojenském ubytovacím zařízení. Pokud není možno poskytnout ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení, je mu poskytnuto jiné přiměřené bezplatné ubytování.

(2) Nelze-li vojákovi v záloze ve službě poskytnout bezplatné ubytování, má nárok na náhradu prokázaných účelně vynaložených výdajů za ubytování v penězích.

§ 22

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob poskytování proviantních náležitostí, výstrojních náležitostí a ubytování.

§ 23

Peněžní náležitosti

(1) Peněžními náležitostmi se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21.

(2) Služné, příplatek za službu v zahraničí a zvláštní příplatek náleží vojákovi v záloze ve službě za každý započatý den služby.

(3) Vojákovi v záloze ve službě nevzniká nárok na peněžní náležitosti za den, ve kterém měl dobu neomluvené nepřítomnosti ve službě.

§ 24

Služné

Vojákovi v záloze ve službě náleží za dobu služby a kalendářní den následující po jejím ukončení služné podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je služebně zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

§ 25

Příplatek za službu v zahraničí

Vojákovi v záloze ve službě vyslanému k výkonu služby v operačním nasazení náleží po dobu služby mimo území České republiky příplatek za službu v zahraničí, který náleží vojákovi z povolání vyslanému do zahraniční operace.

§ 26

Odměna

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který absolvoval v kalendářním roce minimálně jedno pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí odměny ve výši 18000 Kč ročně.

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který absolvoval v kalendářním roce pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů nebo službu v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí odměny ve výši 18000 Kč ročně.

(2) Vojákovi v aktivní záloze náleží podle délky služby v pravidelném vojenském cvičení nebo službě v operačním nasazení odměna podle odstavce 1 zvýšená o

a) 40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,

b) 50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,

c) 60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,

d) 70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo

e) 80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

(3) Zvýšená část odměny podle odstavce 2 se vyplácí v nejbližším pravidelném výplatním termínu po propuštění z vojenského cvičení a náleží v poměrné výši počtu kalendářních dnů vykonaného pravidelného vojenského cvičení a maximálního počtu kalendářních dnů pravidelného vojenského cvičení v kalendářním roce. Při službě v operačním nasazení se zvýšená část odměny nebo její zbývající část vyplácí v nejbližším pravidelném výplatním termínu po propuštění z vojenské činné služby.

(2) Vojákovi v aktivní záloze, který studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a pokud nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny podle odstavce 1 právo na motivační odměnu ve výši 6000 Kč v kalendářním roce, ve kterém byl zařazen do aktivní zálohy.

(4) Vojákovi v aktivní záloze, který studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a pokud nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny podle odstavce 1 právo na motivační odměnu ve výši 6000 Kč v kalendářním roce, ve kterém byl zařazen do aktivní zálohy.

(3) Dojde-li k zařazení vojáka do aktivní zálohy nebo jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, vzniká mu právo na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců jeho zařazení v aktivní záloze.

(5) Dojde-li k zařazení vojáka do aktivní zálohy nebo jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, vzniká mu právo na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců jeho zařazení v aktivní záloze.

(4) Dojde-li k zahájení nebo řádnému ukončení vysokoškolského studia vojáka prezenční formou v době jeho zařazení do aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká vojákovi v aktivní záloze právo na poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců trvání vysokoškolského studia po dobu zařazení do aktivní zálohy v příslušném kalendářním roce.

(6) Dojde-li k zahájení nebo řádnému ukončení vysokoškolského studia vojáka prezenční formou v době jeho zařazení do aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká vojákovi v aktivní záloze právo na poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců trvání vysokoškolského studia po dobu zařazení do aktivní zálohy v příslušném kalendářním roce.

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, vzniká v případě jeho vykonání právo na poskytnutí odměny ve výši 1000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo vykonáno vojenské cvičení, nejvýše však 12000 Kč za kalendářní rok; to se netýká vojáka v aktivní záloze.

(7) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, vzniká v případě jeho vykonání právo na poskytnutí odměny ve výši 1000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo vykonáno vojenské cvičení, nejvýše však 12000 Kč za kalendářní rok; to se netýká vojáka v aktivní záloze.

§ 27

Splatnost peněžních náležitostí

(1) Služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek a stanovené druhy náhrad jsou splatné v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ně vojákovi v záloze ve službě vzniklo právo. Při propuštění ze služby se služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek a stanovené druhy náhrad vyplatí v nejbližším pravidelném výplatním termínu.

(2) Odměnu a motivační odměnu vyplácí vojenský správní úřad.

(3) Odměna nebo motivační odměna se vyplácí jedenkrát za rok, a to do konce měsíce ledna následujícího po roce, za který odměna nebo motivační odměna vojákovi v aktivní záloze náležela.

(4) Dojde-li k vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, vyplatí se odměna nebo motivační odměna do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vyřazení z aktivní zálohy.

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, se odměna podle § 26 odst. 5 vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci vykonání vojenského cvičení, na které byl voják povolán.

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, se odměna podle § 26 odst. 7 vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci vykonání vojenského cvičení, na které byl voják povolán.

§ 28

Výplata peněžních náležitostí

(1) Peněžní náležitosti se vyplácejí v české měně a zaokrouhlují se na celé koruny směrem nahoru. Poměrná část služného a zvláštního příplatku se vypočte jako podíl měsíční výše služného nebo zvláštního příplatku a počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci násobený počty kalendářních dnů vojenské činné služby. Do výpočtu poměrné části odměny nebo motivační odměny se zahrnuje i neúplný kalendářní měsíc, v němž byl voják zařazen v aktivní záloze.

(2) Peněžní náležitosti se vyplácejí bezhotovostně na platební účet určený vojákem v záloze ve službě, a to tak, aby byly na účet připsány nejpozději v den pravidelného výplatního termínu.

(3) Vojákovi v záloze ve službě při službě v operačním nasazení vyslanému do zahraničí lze na jeho žádost vyplatit v hotovosti zálohu na příplatek za službu v zahraničí, a to i v cizí měně. Pro přepočet příplatku za službu v zahraničí na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro první den v měsíci, za který příplatek náleží.

(4) Při měsíčním vyúčtování peněžních náležitostí předá ministerstvo vojákovi v záloze ve službě doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách peněžních náležitostí a o provedených srážkách. Neumožňuje-li výkon služby předání tohoto dokladu, učiní tak služební orgán v nejbližším vhodném termínu. Na žádost vojáka v záloze ve službě mu služební orgán umožní nahlédnout do dokladů, na jejichž základě byly peněžní náležitosti vypočteny.

(5) Služební orgán může povolit vojákovi v záloze ve službě hotovostní výplatu peněžních náležitostí. Voják v záloze ve službě může písemně zmocnit k přijetí peněžních náležitostí v hotovosti jinou fyzickou osobu.

§ 29

Srážky ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku

(1) Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku smí příslušný služební orgán srazit jen

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

c) pojistné na veřejné zdravotní pojištění,

d) pojistné na důchodové spoření,

e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady nebo jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté vojákovi v záloze ve službě k plnění služebních úkolů,

f) zálohu na příplatek za službu v zahraničí, kterou je voják v záloze ve službě povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro jeho přiznání, nebo

g) částku postiženou výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem, služebním orgánem nebo orgánem zmocněným k tomu jiným právním předpisem.

(2) Jinou srážku ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku lze provést jen na základě dohody o srážkách z příjmu uzavřené mezi příslušným služebním orgánem a vojákem v záloze ve službě nebo vojákem v záloze.

(3) Pro určení pořadí a podmínek srážek podle odstavců 1 a 2 se použijí ustanovení zákoníku práce o srážkách z příjmu obdobně.

§ 30

Průměrný výdělek

(1) Pro zjištění průměrného výdělku se použijí ustanovení o průměrném výdělku zákoníku práce obdobně s tím, že mzdou nebo platem se rozumí služné a zvláštní příplatek. K ostatním peněžním náležitostem se nepřihlíží.

(2) Za odpracovanou dobu se pro účely zjištění průměrného výdělku považuje doba 40 hodin v kalendářním týdnu, která se rovnoměrně rozvrhne na obvyklé pracovní dny.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).