Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SLUŽBĚ VOJÁKA V AKTIVNÍ ZÁLOZE

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SLUŽBĚ VOJÁKA V AKTIVNÍ ZÁLOZE

§ 33

Zařazení do aktivní zálohy

(1) Pro zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy se použijí ustanovení zákona o vojácích z povolání upravující podmínky pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání obdobně. Překážkou pro zařazení do aktivní zálohy není členství v politické straně, politickém hnutí nebo odborové organizaci a výkon jiné výdělečné činnosti.

(2) V rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy se uvede hodnost, která vojákovi v aktivní záloze přísluší, vojenský útvar nebo vojenské zařízení, pro který je voják v aktivní záloze připravován, služební místo a jemu odpovídající hodnost, výše odměny nebo motivační odměny a doba zařazení do aktivní zálohy.

(3) U bývalého vojáka z povolání, který je zařazován do aktivní zálohy, se před vydáním rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy podmínky podle odstavce 1 nezjišťují. To platí i v případě vydání dalšího rozhodnutí o zařazení vojáka do aktivní zálohy, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni skončení účinnosti předchozího rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy.

(3) U bývalého vojáka z povolání, který je zařazován do aktivní zálohy do dvou let po zániku služebního poměru vojáka z povolání, se před vydáním rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy podmínky podle odstavce 1 nezjišťují. To platí i v případě vydání dalšího rozhodnutí o zařazení vojáka do aktivní zálohy, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni skončení účinnosti předchozího rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy.

§ 34

Nezařazení do aktivní zálohy

Do aktivní zálohy se nezařazuje voják v záloze, kterému se podle § 25 odst. 1 a 2 branného zákona stanoví výjimka z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu.

§ 35

Vyřazení z aktivní zálohy

(1) Voják v aktivní záloze se z aktivní zálohy před uplynutím doby, na kterou byl do aktivní zálohy zařazen, vyřadí rozhodnutím ředitele krajského vojenského velitelství o vyřazení z aktivní zálohy z důvodu

a) zániku branné povinnosti,

b) vzniku překážky pro zařazení do aktivní zálohy uvedené v § 34,

c) zániku potřeby ozbrojených sil České republiky,

d) ztráty způsobilosti pro další výkon služby podle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení,

e) povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo přijetí do služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru,

f) pozbytí podmínky, která je stanovena pro zařazení do aktivní zálohy,

g) dosažení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění, nebo

h) odnětí hodnosti.

(2) Vojáka v aktivní záloze lze vyřadit z aktivní zálohy před uplynutím doby, na kterou byl do ní zařazen, na základě jeho žádosti z důvodů zvláštního zřetele hodných. Žádost musí voják v aktivní záloze doplnit doklady osvědčujícími tvrzený důvod a podat příslušnému vojenskému správnímu úřadu.

(3) Za důvody zvláštního zřetele hodné podle odstavce 2 se považují zejména

a) smrt, závažné onemocnění nebo úraz osoby uvedené v § 12 odst. 1 vyžadující dlouhodobou osobní přítomnost vojáka v aktivní záloze,

b) živelní pohroma, která postihla vojáka v aktivní záloze nebo osobu vojákovi blízkou,

c) sociální nebo majetkové obtíže vojáka v aktivní záloze,

d) skutečnost, že se voják v aktivní záloze stane otcem anebo osvojitelem dítěte nebo mu bylo dítě svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu a o toto dítě osobně pečuje,

e) skutečnost, že vojákyně v aktivní záloze je těhotná, stane se matkou nebo osvojitelkou dítěte nebo jí bylo dítě svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu a o toto dítě osobně pečuje, nebo

f) případ, kdy voják v aktivní záloze na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV podle zákona o sociálních službách, pokud žije s vojákem ve společné domácnosti a tuto péči jí nemůže poskytovat jiný člen rodiny vojáka v aktivní záloze; podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.

(4) Voják v aktivní záloze se z aktivní zálohy vyřadí dnem stanoveným v rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o vyřazení z aktivní zálohy.

Finanční podpora zaměstnavateli

§ 36

(1) Zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby (dále jen „průměrná mzda“).

(2) Zaměstnavatel podle odstavce 1, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy.

(3) Nekonal-li voják v aktivní záloze pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení celý kalendářní měsíc, náleží zaměstnavateli podle odstavce 1 poměrná část finanční podpory za dny, ve kterých u zaměstnance trvala překážka v práci.

§ 37

(1) Plánovaným pravidelným vojenským cvičením nebo službou v operačním nasazení vojáka v aktivní záloze se pro potřeby tohoto zákona rozumí vojenská činná služba, jejíž předpokládané datum zahájení a ukončení je vojákovi v aktivní záloze a jeho zaměstnavateli oznámeno vojenským správním úřadem do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

(2) O přiznání finanční podpory zaměstnavateli na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v aktivní záloze. Žádost o finanční podporu zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze; v případě služby v operačním nasazení lze žádost podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána.

(3) Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 2 na platební účet určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

§ 38

Osoba samostatně výdělečně činná má při povolání k výkonu pravidelného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení právo na finanční podporu. Pro stanovení její výše a podmínek přiznání se použijí ustanovení § 36 a 37 obdobně.

§ 39

Rekondiční pobyt pro vojáka zařazeného do aktivní zálohy

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku, může být poskytnut rekondiční pobyt v trvání 14 kalendářních dnů k upevnění zdravotního stavu. Rekondiční pobyt není výkonem vojenské činné služby.

(2) Rekondiční pobyt se poskytuje na žádost vojáka v aktivní záloze podanou příslušnému vojenskému správnímu úřadu tak, aby byl zahájen nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne návratu vojáka v aktivní záloze ze zahraniční operace.

(3) Rekondiční pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí ministerstvo.

§ 40

Pozastavení zařazení do aktivní zálohy

(1) Výkon služby v aktivní záloze se pozastaví vojákovi nebo vojákyni v aktivní záloze, nemůže-li vykonávat službu ve svém služebním zařazení z důvodu

a) nemožnosti vykonávat službu na dosavadním služebním místě s přihlédnutím k jejímu těhotenství,

b) mateřské dovolené za podmínek vzniku nároku na čerpání mateřské dovolené u žen v pracovním poměru,

c) rodičovské dovolené, nebo

d) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se vojákyni poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění.

(2) Doba pozastavení výkonu služby v aktivní záloze se nezapočítává do doby zařazení do aktivní zálohy.

(3) Po pominutí důvodů pro pozastavení výkonu služby v aktivní záloze se voják v aktivní záloze zařadí na služební místo podle potřeb zajišťování obrany státu s přihlédnutím k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).