Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - Finanční podpora zaměstnavateli

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

Finanční podpora zaměstnavateli

§ 36

(1) Zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu vojenské činné služby (dále jen „průměrná mzda“).

(2) Zaměstnavatel podle odstavce 1, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy.

(3) Nekonal-li voják v aktivní záloze pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení celý kalendářní měsíc, náleží zaměstnavateli podle odstavce 1 poměrná část finanční podpory za dny, ve kterých u zaměstnance trvala překážka v práci.

§ 37

(1) Plánovaným pravidelným vojenským cvičením nebo službou v operačním nasazení vojáka v aktivní záloze se pro potřeby tohoto zákona rozumí vojenská činná služba, jejíž předpokládané datum zahájení a ukončení je vojákovi v aktivní záloze a jeho zaměstnavateli oznámeno vojenským správním úřadem do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

(2) O přiznání finanční podpory zaměstnavateli na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v aktivní záloze. Žádost o finanční podporu zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze; v případě služby v operačním nasazení lze žádost podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána.

(3) Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 2 na platební účet určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

§ 38

Osoba samostatně výdělečně činná má při povolání k výkonu pravidelného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení právo na finanční podporu. Pro stanovení její výše a podmínek přiznání se použijí ustanovení § 36 a 37 obdobně.

§ 39

Rekondiční pobyt pro vojáka zařazeného do aktivní zálohy

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku, může být poskytnut rekondiční pobyt v trvání 14 kalendářních dnů k upevnění zdravotního stavu. Rekondiční pobyt není výkonem vojenské činné služby.

(2) Rekondiční pobyt se poskytuje na žádost vojáka v aktivní záloze podanou příslušnému vojenskému správnímu úřadu tak, aby byl zahájen nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne návratu vojáka v aktivní záloze ze zahraniční operace.

(3) Rekondiční pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí ministerstvo.

§ 40

Pozastavení zařazení do aktivní zálohy

(1) Výkon služby v aktivní záloze se pozastaví vojákovi nebo vojákyni v aktivní záloze, nemůže-li vykonávat službu ve svém služebním zařazení z důvodu

a) nemožnosti vykonávat službu na dosavadním služebním místě s přihlédnutím k jejímu těhotenství,

b) mateřské dovolené za podmínek vzniku nároku na čerpání mateřské dovolené u žen v pracovním poměru,

c) rodičovské dovolené, nebo

d) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se vojákyni poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění.

(2) Doba pozastavení výkonu služby v aktivní záloze se nezapočítává do doby zařazení do aktivní zálohy.

(3) Po pominutí důvodů pro pozastavení výkonu služby v aktivní záloze se voják v aktivní záloze zařadí na služební místo podle potřeb zajišťování obrany státu s přihlédnutím k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).