Hlavní navigace

Zákon o službě vojáků v záloze - ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 45/2016 Sb.

Znění od 1. 10. 2017

45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 41

Účastníkem řízení ve věcech služby je voják v záloze ve službě, bývalý voják v záloze ve službě, voják v aktivní záloze, bývalý voják v záloze nebo pozůstalí po nich.

§ 42

Je-li v řízení posuzována vojákem v aktivní záloze nebo vojákem v záloze ve službě tvrzená skutečnost, že byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě své rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, víry nebo světového názoru, má ji služební orgán za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.

§ 43

Personálním rozkazem se podle tohoto zákona rozhoduje ve věcech výkonu služby vojáka v záloze o

a) zařazení do hodnostního sboru a jmenování do hodnosti,

b) služebním zařazení,

c) pozastavení výkonu služby v aktivní záloze,

d) odvelení,

e) zproštění výkonu služby,

f) stanovení služného,

g) stanovení příplatku za službu v zahraničí, nebo h) stanovení zvláštního příplatku.

§ 44

Odvolání proti personálnímu rozkazu a rozhodnutí o odnětí hodnosti nemá odkladný účinek.

§ 45

Vojákovi v záloze, který byl dočasně uznán neschopným výkonu služby pro nemoc a propuštěn z výkonu vojenské činné služby podle § 14 odst. 1 písm. b) branného zákona, poskytne příslušný vojenský správní úřad náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku stanoveného podle § 30. Náhrada se poskytne od prvního dne následujícího po dni propuštění z vojenské činné služby až do dne, ve kterém by byla poskytnuta náhrada mzdy nebo platu po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce naposledy.

§ 46

(1) Působnost ředitele krajského vojenského velitelství vykonává ředitel Vojenského zpravodajství podle § 33 a 35 u osob, které žádají o zařazení do aktivní zálohy ve služebním zařazení u Vojenského zpravodajství nebo mají být z této aktivní zálohy vyřazeny.

(2) Působnost vojenského správního úřadu vykonává ředitel Vojenského zpravodajství podle § 27, 37, 45 a 48 u vojáků v aktivní záloze ve služebním zařazení u Vojenského zpravodajství.

(2) Působnost vojenského správního úřadu vykonává ředitel Vojenského zpravodajství podle § 3, 27, 37, 45 a 48 u vojáků v aktivní záloze ve služebním zařazení u Vojenského zpravodajství.

§ 47

Na služební poměr vojáků v záloze podle tohoto zákona se ustanovení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, 5 a 6, § 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 18 až 20, 21a, 22, 32 až 38, 42, § 59 odst. 2 písm. g), § 60, 61, 61a, 64, 68a, 68e až 68g, 69, 70, 70a, 70b, 97, 97a, 131 až 143 zákona o vojácích z povolání nepoužijí.

Na služební poměr vojáků v záloze podle tohoto zákona se ustanovení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, 5 a 6, § 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 18 až 20, 21a, 22, 32 až 38, 42, § 59 odst. 2 písm. g), § 60, 61, 61a, 64, 68a, 68e až 68g, 69, 70, 70a, 70b, 77, 97, 97a, 131 až 143 zákona o vojácích z povolání nepoužijí.

§ 48

Přechodná ustanovení

(1) Vojákovi v záloze, který má přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost štábní rotmistr nebo podpraporčík, přísluší ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost praporčík a vojákovi v záloze, který má přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost podporučík, přísluší ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hodnost poručík.

(2) Vojenská cvičení vojáků v záloze naplánovaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která proběhnou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí příslušný vojenský správní úřad vojákovi v aktivní záloze a jeho zaměstnavateli nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Odměnu podle § 83a zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., na kterou vzniklo právo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplatí příslušný vojenský správní úřad nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).