Hlavní navigace

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů - HLAVA VI

Předpis č. 194/2010 Sb.

Znění od 1. 10. 2020

194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

HLAVA VI

DOZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

§ 25

(1) Dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad.

(2) Úřad při výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona

a) rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo použitelným právním předpisem Evropské unie,

b) ukládá nápravná opatření a správní tresty,

c) projednává přestupky,

d) kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů.

§ 26

(1) Řízení o přezkoumání úkonů objednatele se u Úřadu zahajuje na písemný návrh osoby, která podala námitky podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 3 nebo z moci úřední.

(2) Pro zákaz uzavření smlouvy se použije § 246 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně; to neplatí v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci.

§ 27

(1) Pro řízení o přezkoumání úkonů objednatele se dále použijí § 250 až 252 a § 254 až 266 zákona o zadávání veřejných zakázek; § 255 odst. 1 a § 264 zákona o zadávání veřejných zakázek se nepoužijí.

(2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce. Kauci složí navrhovatel ve výši 1 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo 100000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit.

(3) V případě řízení týkajícího se uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci nelze nařídit předběžné opatření.

§ 28

Objednatel je povinen vždy do 31. srpna poskytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) za předchozí kalendářní rok.

§ 29

Pro povinnost mlčenlivosti a ochranu obchodního tajemství při výkonu dozoru se použije § 271 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.

§ 33

Přestupky objednatele

(1) Objednatel se dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,

b) stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,

c) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,

d) odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,

e) nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,

f) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18,

g) neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 odst. 2,

h) neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 5,

i) neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11),

j) neposkytne Ministerstvu dopravy zprávu podle § 28, nebo

k) zajistí dopravní obslužnost

1. mimo svůj územní obvod v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 4 odst. 1 bez souhlasu dotčeného kraje nebo obce anebo bez předchozí dohody s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, nebo

2. tak, že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. c) nejsou veřejné služby v přepravě cestujících poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 5 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo do 20000000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za přestupky podle odstavce 1 písm. d), e), i) nebo k) lze uložit pokutu do 10000000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. j) lze uložit pokutu do 500000 Kč.

§ 34

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad, s výjimkou přestupku podle § 33 odst. 1 písm. j), který projednává Ministerstvo dopravy. Úřad zveřejňuje pravomocná rozhodnutí o přestupcích, které projednává, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pro řízení o přestupku podle tohoto zákona se použije § 270 odst. 1, 4 až 8, 10 a 11 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).