Hlavní navigace

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů - HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Předpis č. 194/2010 Sb.

Znění od 1. 10. 2020

194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

HLAVA VII

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

§ 35

Přechodná ustanovení

(1) Práva a povinnosti ze závazku uzavřeného podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství12) a řídí se dosavadními právními předpisy.

(2) U smlouvy podle odstavce 1 mohou objednatel a dopravce, se kterým je smlouva uzavřena, sjednat prodloužení její účinnosti, jen pokud doba účinnosti smlouvy po prodloužení nepřesáhne dobu stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

(3) U smlouvy podle odstavce 1, která umožňuje v době své účinnosti objednateli omezit rozsah veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, a vypsat na část těchto služeb nabídkové řízení nebo na ně uzavřít smlouvu přímým zadáním a neobsahuje ujednání o nakládání s vozidly nově pořízenými dopravcem se souhlasem objednatele pro účely plnění těchto veřejných služeb, je objednatel povinen na žádost dopravce

a) umožnit provoz nově pořízených vozidel za účelem zajištění veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy podle odstavce 1, po celou dobu její účinnosti, nebo

b) zahrnout do dokumentace nabídkového řízení nebo do smlouvy uzavřené přímým zadáním povinnost dopravce odkoupit nově pořízená vozidla, a to v ceně očekávané účetní hodnoty ke dni jejich převzetí, a uhradit finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu, souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel.

(4) Plán dopravní obslužnosti území podle § 5 je pořizovatel povinen pořídit do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Propojitelnost elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií musí být podle § 7 zajištěna u elektronických systémů, které začnou být provozovány po uplynutí 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6) Požadavek na splnění standardů kvality a bezpečnosti podle § 8 se nepoužije pro smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které jsou uzavírány na základě řízení o výběru dopravce zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 36

Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 a § 8 odst. 4.

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 10 odst. 2 a § 23 odst. 7.

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 7a odst. 7, § 10 odst. 2 a § 23 odst. 7.

§ 37

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.

2. Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).