Hlavní navigace

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě

Předpis č. 194/2010 Sb.

Znění od 1. 10. 2020

194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o silniční dopravě

§ 38

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavce 19 a 20 zrušují.

Dosavadní odstavce 21 a 22 se označují jako odstavce 19 a 20.

2. V § 4a odst. 1 větě druhé se slova „základní dopravní obslužnost“ nahrazují slovy „dopravní obslužnost kraje“.

3. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „finančně podporována krajem nebo v případě městské autobusové dopravy obcemi“ nahrazují slovy „provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,6e)“.

Poznámka pod čarou č. 6e zní:

6e) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.“.

5. V § 12 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

6. V § 17 odst. 5 se slova „Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují“ nahrazují slovy „Odstavec 3 se nevztahuje“.

7. V § 18 písm. e) se slova „názvem výchozí a cílové zastávky spoje, u městské autobusové dopravy pouze“ zrušují.

8. § 19 až 19c se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují.

9. V § 34 odst. 1 větě třetí se slova „a nad financováním dopravní obslužnosti“ zrušují.

10. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:

㤠40c

Působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.“.

11. V § 41 odst. 2 se slova „§ 19a odst. 3, § 19a odst. 3, § 19b odst. 6,“ zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).