Hlavní navigace

2373. Tolik již vydaly finanční úřady „odpustků“ u kontrolního hlášení

21. 7. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé zatím hojně využívají možnosti odpuštění pokuty u kontrolních hlášení. Celkově bylo již prominuto přes dva tisíce sankcí.

Konkrétně finanční správa odpustila u kontrolních hlášení 2373 pokut. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství.

Odpustky činí 73,4 milionu korun

Už více než tři měsíce platí pozměněný pokyn k odpouštění pokut u kontrolních hlášení a finanční správa zatím opravdu sankce hojně promíjí. Doposud bylo celkem vydáno 2373 rozhodnutí o prominutí pokuty. Celkově pak byly odpuštěny pokuty v hodnotě 73,4 milionu korun.

O prominutí pokuty jde sice žádat již od konce loňského července, kritéria v původní verzi pokynu ale byla nastavena hodně přísně a podnikatelům nedávala velkou šanci. Z několika tisíc pokut byly do 5. března 2017 odpuštěny pouze čtyři v celkové výši 131 tisíc korun.

Kdy lze o prominutí požádat

Na počátku března ale GFŘ pokyn upravilo a přidalo do něj dalších 7 nových ospravedlnitelných důvodů, které pomohly plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení. Typicky se jedná o situace, kdy podnikatel podal kontrolní hlášení o pár dnů později či se zpožděním zareagoval na výzvu úřadů, aby doplnil, opravil či jen potvrdil informace v hlášení.

Čtěte více: Ledy tají, ministerstvo financí zmírní sankční režim u kontrolních hlášení 

7 nových ospravedlnitelných důvodů vypadá takto (u všech lze odpustit celou pokutu):

Pořadí nových důvodů Nové ospravedlnitelné důvody
11 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
12 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v daném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
13 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt nebo jeho zástupce do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
14 Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) a ž d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
15 Daňový subjekt nebo jeho zástupce reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 201 6 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
16 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
17 Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH).

Plátci mohou nyní požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut za rok 2016, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 je možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní oproti stanovené době, a pokud mu povinnost podat hlášení ze zákona skutečně nevznikla.

Podobně mohou podnikatelé požádat o možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), pokud zareagovali na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (tedy po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů) od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení. Jedná se tedy o případy, kdy měl podnikatel finančnímu úřadu potvrdit, že kontrolní hlášení nemá podávat, nebo potvrdit, že všechny vyplněné údaje v hlášení byly v pořádku. Navíc se tyto ospravedlnitelné důvody (bod 15 a 16) uplatňují přednostně. Je tedy možné požádat o odpuštění například jedné pokuty za to, že jste včas nepotvrdili, že hlášení máte v pořádku, a následně ještě další pokuty, kterou jste obdrželi například za pozdní opravu hlášení.

O prominutí mohou rovněž požádat podnikatelé (bod 17), kterým byla udělena pokuta po zaslání výzvy na e-mail. Ústavní soud totiž fikci doručení u písemností odesílaných prostřednictvím e-mailu zrušil jako neústavní.

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).