Hlavní navigace

Jak v účetnictví na rozvahu a co lze z ní vyčíst? Naučíme vás to

27. 6. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Víte, co se můžete dozvědět z Rozvahy? Například i to, že je společnost předlužená a není tudíž příliš vhodným obchodním partnerem.

Součástí účetní závěrky je vypracování výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, a to buď ve zjednodušeném rozsahu nebo plném rozsahu k rozvahovému dni. Oba výkazy jsou popsány a jednotlivé řádky výkazů jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Při odevzdávání daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu je součástí příloha, která rovněž zahrnuje účetní výkazy a přílohu roční účetní závěrky. Povinností účetní jednotky je zasílání účetní závěrky do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku. Jedná se o veřejně přístupnou složku zákonem určených dokumentů.

Běžně používané účetní softwary mají nadefinované jednotlivé řádky a po zadání časového období dokáží vytvořit výkazy v předepsaném členění, aniž by bylo třeba účetním něco přepočítávat či kontrolovat. Stejně neomylně dokáže účetní program vyhotovit i analýzu hospodaření účetní jednotky, aniž by musel účetní něco doplňovat. Je to ideální stav či nikoliv? Pro účetní pracovníky je to mnohdy velká úspora času, zvláště ve velkých společnostech. Zůstává však otázka, zda dokáže účetní z účetních výkazů, pod kterými je podepsán(a), srozumitelně informovat vedení společnosti o stavu účetní jednotky.

Čtěte také: Chcete si pořídit účetní software či pokladní systém? Zde jsou tipy, jak na to

1. Majetek ÚJ – Aktiva uveden pod písmenem A, B, C

Majetek účetní jednotky (ÚJ) zahrnuje pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný, finanční a oběžná aktiva zahrnující zásoby, pohledávky dlouhodobé i krátkodobé a finanční majetek. Výše majetku brutto je upravena tzv. korekcí na majetek netto. Korekcí jsou označovány oprávky majetku a výše opravných položek u majetku a pohledávek.

2. Vlastní kapitál – Pasiva pod písmenem A

Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku ÚJ a vykazuje se na straně pasiv – viz § 6, odst. 4 Obchodního zákoníku. Je vyjádřen součtem hospodářského výsledku a základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Jeho kladná hodnota vypovídá o vlastních zdrojích ÚJ, které si vytvořila k financování obchodního majetku. Záporná hodnota vypovídá o výši vlastních zdrojů, které ÚJ nemá k dispozici, aby mohla své potřeby financovat a je nucena si tyto prostředky obstarat formou úvěru, půjčky nebo bankovní výpomocí a účetní jednotka se dostává do stavu předlužení.

Podíl vlastního kapitálu na majetku ÚJ udává, do jaké míry je majetek kryt vlastními zdroji. Čím je hodnota vyšší, tím je ÚJ stabilnější.

3. Porovnání majetku a závazků

Porovnáme hodnotu majetku ÚJ a souhrn závazků, zahrnující závazky dlouhodobé, krátkodobé, bankovní úvěry a výpomoci. V případě, že souhrn závazků převyšuje hodnotu jeho majetku a má-li dlužník více věřitelů, lze snadno odpovědět na otázku, zda ÚJ je předlužena a splnila-li podmínky zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.

4. Podíl majetku a závazků

Uvádí zdali je majetek ÚJ schopen pokrýt závazky ÚJ. K porovnání lze využít ukazatele likvidity pohotové, běžné a celkové.

Likvidita pohotová nejpřesněji charakterizuje platební pohotovost krýt svými peněžními prostředky své závazky.

Likvidita běžná porovnává výši pohledávek a peněžních prostředků s výši závazků.

Likvidita celková porovnává oběžný majetek, tj. zásoby, pohledávky a peněžní prostředky se svými závazky.

5. Podíl vlastního kapitálu na majetku (míra zadluženosti)

Udává, do jaké míry je majetek ÚJ kryt vlastními zdroji. Čím je hodnota vyšší, tím je ÚJ stabilnější. K podkapitalizaci ÚJ dochází v důsledku růstu aktiv, kdy ÚJ hledá dodatečné zdroje krytí, je příliš zadlužená, část svého neoběžného majetku nekryje vlastními nebo dlouhodobými zdroji, ale zdroji krátkodobými a existuje mnohdy reálné nebezpečí insolvence ÚJ.

Příklad č. 1: Obchodní společnost C s.r.o. zabývající se prodejem a nákupem zboží
Řádky rozvahy v plném znění Č. Ř. Rozvahy Částka v tis. Kč
MAJETEK
Dlouhodobý hmotný investiční majetek 13 1556
Zásoby 32 5652
Krátkodobé pohledávky 48 8527
Finanční majetek 58 3405
CELKEM 19 140
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky 91 3526
Krátkodobé závazky 102 10 200
Úvěry 114 0
CELKEM 13 726
Vlastní kapitál (VK) 5414
Podíl VK na majetku v % 28,29
Podíl cizích zdrojů na majetku v % 71,71

Z výkazu Rozvaha vyplývá hodnota VK ve výši tisíc Kč 5414 a tvoří 28,29% podíl na majetku společnosti. Část závazků (veškeré závazky jsou závazky ve lhůtě splatnosti) může uhradit společnost okamžitě finančním majetkem, část z krátkodobých pohledávek (společnost nevlastní pohledávky po lhůtě splatnosti).

Použijeme-li ukazatel likvidity, dostaneme následující hodnoty:

  1. likvidita pohotová (LP) charakterizuje nejpřesněji platební pohotovost,tj. schopnost krýt svými peněžními prostředky. LP = finanční majetek/krátkodobé závazky = 0,334. Jednotlivé prameny uvádí, že likvidita je zajištěna, představují-li likvidní prostředky ke krátkodobým závazkům poměr min. 1:5; optimální vývoj 0,2 – 0,5. Společnost dosáhla hodnoty 0,334.
  2. Likvidita běžná (LB) Charakterizuje schopnost krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. LB = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krátkodobé závazky = 1,17. Poměr vyšší než 1 znamená, že společnost je schopna uhradit své dluhy, aniž by prodala své zásoby.

Na společnost je možno pohlížet jako na společnost ekonomicky zdravou, nedrží vysokou hotovost a je schopna hradit své závazky.

Příklad č. 2: Společnost U s.r.o. zabývající se zpracováním mořských ryb. Údaje ke dni vstupu U s.r.o. do konkursu.
Řádky rozvahy ve zjednoduš. rozsahu Č. Ř. Rozvahy Částka v tis. Kč
MAJETEK
Dlouhodobý hmotný investiční majetek 5 225
Zásoby 8 0
Krátkodobé pohledávky 10 13
Finanční majetek 11 11
CELKEM 249
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky 22 6975
Krátkodobé závazky 23 1722
Úvěry 24 129
CELKEM 8826
Vlastní kapitál (VK) – 8577
Podíl VK na majetku v %
Podíl cizích zdrojů na majetku v %

Z výkazu Rozvaha při porovnání majetku a závazků vyplynula skutečnost, že závazky převyšují majetek o tis. Kč 8577. Záporné obchodní jmění ukazuje na předlužení společnosti.

Celkový majetek společnosti je nižší než její závazky.

Ukazatel likvidity celkové se používá pro běžnou orientaci o platební pohotovosti. Likvidita celková = oběžná aktiva (majetek celkem) / krátkodobé závazky = 0,0282. Hodnota menší než 1 vypovídá o skutečnosti, že společnost je zcela nelikvidní

Společnost má více věřitelů (OSSZ, VZP, FÚ, pracovníci, dodavatelé potravin a energií), je předlužena a není schopna plnit své závazky vůči svým věřitelům.

MM_socky3

Účetní jako analytik

Při pravidelné měsíční závěrce, kdy účetní software spočítá výkaz Rozvaha, se podívejme na jednotlivé řádky a tak jak bylo uvedeno v příkladech doplňme do tabulky čísla své účetní jednotky. Prohlédneme-li si výsledek, můžeme se pokusit získané veličiny okomentovat. Budeme-li k této činnosti přistupovat zodpovědně, bude se pomalu před námi otevírat cesta analytika či finančníka. Účetní sbírá informace a zpracovává je následně, kdežto analytik hledá informace, jak celou činnost zefektivnit, jak nalézt optimální řešení a dosáhnout maximálních cílů.

V účtárně se schází informace o celé činnosti účetní jednotky, jsou zde informace z nákupu – přijaté faktury; z výroby – zúčtování výrobků, nedokončené výroby; z prodeje – vydané faktury; účtování o drobných výdajích z pokladny – hotovost; účtování o pohybech na bankovních účtech – výpisy z bankovních účtů; výplaty mezd – mzdová účtárna. Jsem přesvědčena, že činnost účetních by měla zahrnovat nejen zpracování účetních dokladů, ale účetní by měli být také schopni provést analýzu dosažených hodnot a vhodným způsobem informovat vedení účetní jednotky, jak celou situaci řešit.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).