Hlavní navigace

Do 1. července přiznání pro poplatníky s daňovým poradcem: Jaké slevy využít?

13. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na základě sestavení daňového přiznání se dle základu daně stanoví i výše daně. Daň může poplatník snížit, a to prostřednictvím odčitatelných položek nebo slev na dani.

Právnické a fyzické osoby, které využívají služeb daňového poradce nebo mají povinný audit, mohou podat daňové přiznání až do 1. července 2022. 

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům, kteří jsou vymezeni jako poplatníci daně z příjmů fyzických osob, vypočtenou daň snížit o slevy na dani. Nejběžnější slevou je základní sleva na dani – tzv. sleva na poplatníka.

Sleva na dani se váže ke konkrétnímu zdaňovacímu období a nelze ji převádět do období dalšího jako třeba daňovou ztrátu. Aby mohl poplatník využít slevy na dani, musí splnit zákonem stanovené podmínky.

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může využít každý daňový poplatník (fyzická osoba), jehož příjmy podléhají zdanění. Pokud tento daňový poplatník podá daňové přiznání, má nárok uplatnit tuto slevu za celý kalendářní rok, bez ohledu na to, kolik měsíců skutečně pracoval. Pro rok 2022 činí základní sleva 30 840 Kč. V roce 2021 činila základní sleva na poplatníka 27 840 Kč, a v roce 2020 24 840 Kč.

Pokud má daňový poplatník příjmy ze závislé činnosti a učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. podepíše „růžové prohlášení“), může uplatňovat základní slevu na poplatníka měsíčně. Měsíčně se potom uplatní poměrná část roční výše slevy na dani.

Sleva na dani na manželku

Daňový poplatník si může vypočtenou daň snížit o slevu na manžela ve výši 24 840 Kč. Aby mohla být sleva uplatněna, musí se jednat o manžela, který žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a tento manžel nemá vlastní příjem přesahující částku 68 000 Kč za zdaňovací období, ve kterém byla sleva na manžela uplatněna.

Pokud by byla sleva uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka slevy na dani na dvojnásobek. V daňovém přiznání tak může poplatník uplatnit slevu ve výši 49 680 Kč.

Slevu na dani na manželku může poplatník uplatnit pouze ročně, a to buď v rámci ročního zúčtování daně, nebo v rámci podaného přiznání k dani z příjmů. Sleva na dani může být uplatněna ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, ve kterém byly splněny podmínky pro uplatnění nároku. Splnění podmínek se posuzuje k počátku každého kalendářního měsíce.

Při uplatnění slevy na manželku je potřeba správně posoudit, zda se případný příjem manžela, na kterého je uplatňována sleva, zahrnuje do vlastního příjmu manžela. V zákoně o daních z příjmů je pak taxativně vymezeno, co se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje – jedná se například o dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvky na péči, dávky státní sociální podpory a další. Všechny ostatní příjmy, které v zákoně nejsou vymezeny jako příjmy nezahrnované do výpočtu pro účely posouzení vlastního příjmu manželky, se do úhrnu příjmů započítávají.

Problematika vlastního příjmu manželky je také řešena v pokynu GFŘ D-22, ve kterém je uvedeno, že vlastním příjmem manželky se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období. Jedná se o příjem, který není snížen o daňové výdaje – tedy hrubý příjem. Do vlastního příjmu manželky je nutné zahrnout i příjmy, které podléhají srážkové dani, příjmy, které jsou od daně osvobozeny, nebo příjmy, které nejsou dle zákona o daních z příjmů předmětem daně.

Sleva na dani na invaliditu

Daňový poplatník může také uplatnit slevu na invaliditu v základní výši 2 520 Kč ročně, pokud je poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Slevu může uplatnit také ten poplatník, kterému zanikl nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

Poplatník může uplatnit rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5040 Kč ročně, pokud je poplatníkovi přiznán důchod třetího stupně. Uplatnit slevu může také poplatník u souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

Pokud poplatník drží průkaz a je mu přiznán nárok na průkaz ZTP/P, může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč. Sleva na invaliditu a pro držitele průkazu ZTP/P se může uplatňovat při příjmech ze závislé činnosti poměrně každý měsíc. Sleva pak může být uplatněna za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.

Sleva na studenta

Pokud se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a tento poplatník nedovršil věku 26 let, případně nedovršil věku 28 let po dobu prezenčního studia v doktorském programu, může uplatnit slevu na studenta ve výši 4020 Kč ročně. Za soustavnou přípravu se považuje studium na střední nebo vysoké škole. 

Slevu na studenta může poplatník, pokud má příjmy ze závislé činnosti, uplatňovat poměrně každý měsíc ve výši jedné dvanáctiny, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy.

Sleva za umístění dítěte

Daňový poplatník může uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši prokazatelně vynaložených výdajů poplatníkem v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud tyto výdaje nebyly uplatněny jako výdaj na zajištění, dosažení a udržení příjmů. Výše slevy je však omezena, a to maximálně do výše minimální mzdy. 

školení - konsolidační balíček

Slevu na dani může poplatník uplatnit pouze, pokud s ním dítě, na které je sleva uplatňována, žije ve společně hospodařící domácnosti. Pokud dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků, může slevu uplatnit jen jeden z nich.

Za předškolní zařízení se považuje mateřská škola podle školského zákona, případně obdobné zařízení v zahraničí, a dále také zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího služby poskytování péče o dítě v dětské skupině nebo v obdobném zařízení v zahraničí. Dále se za předškolní zařízení považuje zařízení péče o dítě provozováno na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter poskytované péče srovnatelný s péčí poskytovanou mateřskou školou podle školského zákona nebo zařízením služby péče o dítě v dětské skupině.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).