Hlavní navigace

Evidence skutečných majitelů firem. Nová povinnost podnikatelů od roku 2018

1. 11. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S novým rokem je pro podnikatele připravena další povinnost. Co obnáší rejstřík skutečných majitelů firem, kdo ho využije a za jakých okolností?

Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, došlo od 1. ledna 2018 ke vzniku nové povinnosti týkající se podnikatelů. 

Právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy budou mít nově povinnost evidovat své skutečné majitele – a to v neveřejné části registru. K provedení změny mají příslušné povinné subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely.

Psali jsme: Souhrn relativně nových a budoucích povinností, které se týkají podnikatelů

Vymezení pojmu skutečného majitele obsahuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Podle něho se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Prokazování skutečného majitele bude mít svůj účel například v trestních řízeních nebo v dalších typech řízení, kdy budou informace o skutečném majiteli určitým způsobem využitelné. Svou funkci by tato nově zřízená evidence měla plnit i u zadávacích řízení veřejných zakázek, za účelem prokazování skutečného vlastníka určité právnické osoby (jakožto uchazeče o danou veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení). 

Kdo bude mít k evidenci přístup

Informace z evidence skutečných majitelů budou zpřístupňovány například soudům pro účely soudních řízení, orgánům činným v trestním řízení, zpravodajským službám, správcům daně, České národní bance, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ministerstvu vnitra a dalším oprávněným subjektům. Výpis z evidence si bude moci nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci. 

Jaké údaje do evidence zapisovat

Do evidence skutečných majitelů právnických osob se o skutečném majiteli budou zapisovat informace v následujícím rozsahu: 

  • jméno,
  • adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu), 
  • datum narození,
  • rodné číslo (bylo-li přiděleno), 
  • státní příslušnost,
  • údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, (ii) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo (iii) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem. 

Rozhodnou skutečností zapisovanou do evidence skutečných majitelů právnických osob tak bude zejména informace prokazující postavení konkrétní osoby jakožto skutečného majitele právnické osoby. Veškeré povinné osoby musí údaje o skutečném majiteli do evidence zapsat do 1 roku (resp. do 3 let) od nabytí účinnosti diskutované novely, tedy od 1. ledna 2018. 

Zápisy údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů budou moci provádět jak rejstříkové soudy, tak i notáři. Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zároveň do evidence zapíše, aniž by o tom vydával rozhodnutí, přičemž pro to, aby k zápisu došlo, bude nezbytné, aby k tomu byl návrh podán oprávněnou osobou, na předepsaném formuláři a obsahoval veškeré potřebné a zákonem vyžadované náležitosti.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).