Hlavní navigace

I letos půjde odpouštět pokuty u kontrolních hlášení, pravidla se prodloužila

5. 1. 2018
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Také v roce 2018 mohou podnikatelé žádat o prominutí pokut, které dostali v souvislosti s kontrolním hlášením. Nemění se ani ospravedlnitelné důvody.

Vyplývá to z pokynu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH a který byl na počátku letošního roku aktualizován Dodatkem č. 2. Stejně jako v předchozí podobě pokynu ale platí, že nejde o trvale nastavené změny, nýbrž jsou prozatím limitovány koncem roku 2018. Finanční úřady každopádně doposud u kontrolních hlášení odpustily 5771 pokut.

Odpouštění pokut se týká i roku 2018

Generální finanční ředitelství prodloužilo platnost nových ospravedlnitelných důvodů, které pomáhají plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení.

Původních 10 ospravedlnitelných důvodů tak vypadá stejně:

Ospravedlnitelný důvod Procentuální ohodnocení
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a v den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona takový nepříznivý zdravotní stav trval (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci dle § 94 zákona o DPH, avšak související registrační řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona, jež nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 90 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona o DPH a § 101f zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve výzvě dle § 101g odst. 2 a 3 zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 zákona a současně trval v den oznámení výzvy a po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část lhůty dle § 101g odst. 3 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 2 a 3 zákona ve lhůtě, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona. 70 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období, které započalo běžet 5 kalendářních dnů přede dnem oznámení výzvy dle § 101g odst. 2 zákona o DPH a skončilo posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 3 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona, pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona a tento zdravotní stav nepřetržitě trval i v poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení vzniklé oznámením výzvy dle § 101g odst. 1 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 1 zákona včas, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí náhradní lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona. 50 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona. 50 %
V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR související s podáním kontrolního hlášení, přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku daňového portálu a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH). 100 %

Dalších 7 ospravedlnitelných důvodů, které přibyly v průběhu loňského roku, nyní vypadá takto (u všech lze odpustit 100 %):

Pořadí dalších důvodů Další ospravedlnitelné důvody
11 Daňový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.
12 Daňový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  a v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky. Každý z kalendářních roků 2017 a 2018 se z pohledu počtu nastalých pochybení posuzuje samostatně .
13 Daňový subjekt podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
14 Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) a ž d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
15 Daňový subjekt  reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 201 6 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 a 17 této tabulky.
16 Daňový subjekt podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 a 17 této tabulky.
17 Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH).

Jinými slovy, plátci mohou požádat svého správce daně o prominutí 1 pokuty za rok 2017 a 1 pokuty za rok 2018, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Každý z kalendářních roků 2017 a 2018 se z pohledu počtu nastalých pochybení posuzuje samostatně. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní oproti stanovené době, a pokud mu povinnost podat hlášení ze zákona skutečně nevznikla.

Podobně mohou podnikatelé požádat o možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (tedy po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů) u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení. Jedná se tedy o případy, kdy měl podnikatel finančnímu úřadu potvrdit, že kontrolní hlášení nemá podávat, nebo potvrdit, že všechny vyplněné údaje v hlášení byly v pořádku. Ve všech případech lze odpustit celou pokutu.

Prominutí za 1000 Kč zůstává

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Jak doplňuje GFŘ v dodatku, pro bod č. 11 a 12 výše uvedené tabulky „ospravedlnitelných důvodů“ se pro jednoznačné určení období (kalendářního roku), do kterého nastalé pochybení spadá, považuje za den, kdy pochybení nastalo:

Pro body č. 15 a 16 platí vybrané obdobně.

Co vám sníží výše prominutí

Zatímco ospravedlnitelné důvody stanoví procentuální základ, kolik může úřad podnikatelům na pokutě odpustit, druhé kritérium – četnost porušování povinností při správě daní výši procent prominutí snižuje. U všech stanovených porušování povinností jde o snížení o 50 procentních bodů.

Jde o těchto 6 porušení povinností:

  1. Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení.
  2. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně stanovena kterákoli daň podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, a to bez ohledu na částku takto stanovené daně. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  3. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  4. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  5. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  6. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta dle § 101h odst. 2 zákona o DPH. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

V některých případech navíc platí, že o prominutí nelze žádat vůbec. Jde o podnikatele, kteří v posledních 3 letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy. Za závažné porušení daňových nebo účetních předpisů je považována například situace, kdy byl podnikatel označen za nespolehlivého plátce či alespoň jednou pravomocně uznán vinným ze spáchání některého z trestných činů uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu.

Čtěte více: Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

Pokyn je opět dočasný

Stejně jako při loňské úpravě pokynu je ovšem třeba mít na mysli, že nejde o trvalou benevolenci. Část ospravedlnitelných důvodů totiž platí pouze u pochybení, ke kterým došlo (případně dojde) v letech 2017 a/nebo 2018. Je ovšem možné, že GFŘ opět platnost pokynu prodlouží. Podnikatelé každopádně odpouštění pokut poměrně hojně využívají. Celkem GFŘ eviduje 5771 rozhodnutí o prominutí pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením (KH), kde celková částka prominutí činí 156 mil. korun, z toho bylo prominuto ze 100 % 144 mil. korun a částečně 12 mil. korun.

BRAND23 Workshop

Sankční režim se nemění

Samotný sankční režim dle zákona o DPH se nijak nemění. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Finanční správa ale může pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).