Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání právnických osob? Čtěte podrobný návod

16. 3. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Jak vyplnit daňové přiznání u právnických osob? Naučte se ho vyplnit pomocí podrobného manuálu, postupujeme řádek po řádku.

Poplatníkem daně z příjmu právnických osob (PO) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační složky státu a podílové fondy. Po uplynutí zdaňovacího období je poplatník povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že vykáže základ daně ve výši nula nebo vykáže daňovou ztrátu. Přiznání se předkládá místně příslušnému správci daně (tj. finančnímu úřadu).

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopisech vydaných MF ČR, pro rok 2011 je předepsán vzor č. 22, nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem. 

Přílohou daňového přiznání pro poplatníky, kteří: 

 • vedou účetnictví – je Příloha účetní závěrky, výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. 
 • jsou povinni používat Mezinárodní účetní standardy – přikládají účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů. 
 • jsou vymezeni v § 38a zákona 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 348/2007 Sb., jejichž celkové příjmy nepřesáhly 3 miliony korun a využily možnost vést „jednoduché účetnictví“ – je výkaz o příjmech a výdajích a výkaz o majetku; přičemž přehled o příjmech a výdajích musí obsahovat zejména údaje o veškerých příjmech a o veškerých výdajích, a to v členění umožňujícím zjištění základu daně z příjmů.

Zdaňovacím obdobím je podle § 17a zákona o daních z příjmů

 1. kalendářní rok
 2. hospodářský rok
 3. období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku
 4. účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Daňové přiznání právnický osob

Daňové přiznání právnických osob se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Poplatníci, kteří mají uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kteří využili služeb daňového poradce, podávají daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Na žádost poplatníka může správce daně prodloužit lhůtu pro podání přiznání až o 3 měsíce. V případě, že poplatníkovy příjmy jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání na žádost poplatníka až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Daňový řád dále uvádí i další termíny pro podávání daňových přiznání v případě jednotlivých mimořádných událostí.

Opravné daňové přiznání 

Opravné daňové přiznání právnických osob lze podat před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání. Poplatník může nahradit již podané daňové přiznání opravným daňovým přiznáním. Na které je pohlíženo jako na konečné.

Dodatečné daňové přiznání právnických osob

Dodatečné daňové přiznání právnických osob je povinen poplatník podat, zjistí-li že jeho daň má být vyšší než poslední známá daň. Poplatník je povinen podat DDP i při zjištění, že jeho daňová ztráta má být nižší než poslední známá daňová ztráta. Poplatník je oprávněn podat DDP zjistí-li, že daň má být nižší než poslední známá daň, nebo že jeho ztráta má být vyšší než poslední známá daňová ztráta.

Tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob je členěn do záhlaví a 5 oddílů. Nedílnou součástí je Příloha č. 1 II. oddílu a další zvláštní přílohy k vyplněným jednotlivým řádkům daňového přiznání.

 • Oddíl I. – obsahuje údaje o poplatníkovi.
 • Oddíl II. zahrnuje řádky daňového přiznání na straně 2 a 7., tj. řádek 10 až 360, na kterých vypočítáváme daňovou povinnost.

Co uvádíme na jednotlivých řádcích

 • Řádek 10 hospodářský výsledek hospodaření (HV) – zisk nebo ztráta; uvede se rozdíl mezi náklady a výnosy, popřípadě mezi příjmy a výdaji.
 • Řádky č. 20 až 62 slouží k úpravě hospodářského výsledku, uvádíme náklady, které zvyšují hospodářský výsledek. 
 • Řádek č. 30 – př. ABC, s. r. o. eviduje k 31. 12. 2011 na účtu 321 závazek za dodávku materiálu, který byl spotřebován se splatností k 16. 10. 2009; současně bylo zjištěno, že dodavatel zanikl výmazem z OR ke dni 30. 4. 2011 bez právního nástupnictví. Výši závazku uvede s. r. o. na ř. 30, viz §23 odst.3 písm.a) bod 12.
 • Řádek č. 40 je rozepsán podle jednotlivých účetních skupin v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce A. Součet tabulky A musí souhlasit s částkou uvedenou na řádku č. 40. Náklady uvedené na ř. 40 můžeme označit za náklady nedaňové, které zahrnují např. materiál, náklady na reprezentaci, ostatní nedaňové služby, sociální náklady (528), neuhrazené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance v zákonném termínu, poskytnuté dary, pokuty a penále (545), opravné položky a rezervy, které nebyly vytvořeny dle zákona o rezervách.
 • Řádek 50 uvádí rozdíl, o který účetní odpisy HIM a NHIM převyšují daňové odpisy HIM a NHIM.
 • Řádek 100 – 162 slouží k úpravě hospodářského výsledku, uvádíme výnosy, které snižují HV. 
 • Na řádku 101 uvádí poplatníci, kteří nebyli založeni za účelem podnikání příjmy, které nejsou předmětem daně, např. TJ Sokol uvede výši dotace z rozpočtu kraje.
 • Řádek 110 je určen pro příjmy osvobozené od daně podle § 19, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření např. dividendy vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v §17 odst. 3, matce.
 • Na řádku 111 se uvádí např. výše smluvních pokut a penále, pokud nebyly uhrazeny.
 • Na řádku 112 např. úhrada závazku, který byl v minulém období dodaněn. 
 • Na řádku 120 jsou uvedeny příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36, např. vyplacené dividendy, u nichž nebyla splněna podmínka 10 % vlastnictví.
 • Řádek 140 např. ABC s. r. o. odepsala v roce 2010 do nákladů promlčenou pohledávku, odpis byl uplatněn jako nedaňový, a s. r. o. evidovala pohledávku na podrozvahovém účtu 755 Odepsané pohledávky. V průběhu roku 2011 dlužník předmětnou pohledávku uhradil. Uhrazená částka bude uvedena na řádku 140. 
 • Na řádku 150 se uvádí rozdíl, o který daňové odpisy HIM a NHIM převyšují účetní odpisy HIM a NHIM. 
 • Na řádku 160 se uvádí např. částky pojistného na sociální a zdravotního pojištění za zaměstnance, pokud byly uhrazeny v následujících obdobích; paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. 
 • Zvláštní přílohu je nutno doložit k řádkům č. 111, 112, 140, 160, kde se uvede rozpis jednotlivých položek uváděné částky.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním?

Vyzkoušejte Daňovou poradnu s Janem Molínem, partnerem společnosti MIVO. Jan Molín zároveň přednáší na Vysoké škole ekonomické na katedře finančního účetnictví a auditingu (FFU), připravuje též odborné kurzy pro školení serveru Podnikatel.cz. Položit nový dotaz

Příloha č. 1 II. oddílu

 • Tabulka A – obsahuje výpis nedaňových nákladů dle účtových skupin, součet nákladů musí souhlasit s řádkem č. 40 oddílu II.
 • Tabulka B – obsahuje rozpis daňových odpisů dle jednotlivých odpisových skupin.
 • Tabulka C – obsahuje odpis pohledávek zahrnovaných do nákladů, zákonné rezervy a zákonné opravné položky. Opravné položky k pohledávkám jsou členěny podle jednotlivých paragrafů zákona 593/1992 Sb. o rezervách na základě, kterého jsou opravné položky tvořeny – §8, §8a, §8b a §8c. Dále jsou uvedeny bankovní rezervy a opravné položky dle § 5, § 5a a rezervy v pojišťovnictví. Rezervy na opravy hmotného majetku pro všechny poplatníky, kteří rezervy uplatňují. Poslední oddíl obsahuje ostatní zákonné rezervy, pro poplatníky oprávněné k jejich tvorbě a použití.
 • Tabulka D není obsazena.
 • Tabulka E – uvádí přehled daňové ztráty za předcházející období, včetně období, za které je daňové přiznání podáváno. Současně je u jednotlivých ztrát uvedeno, období a výše, která byla čerpána v minulých obdobích. Za období 2011 lze uplatnit daňovou ztrátu dosaženou v období 2006. Daňová ztráta, která byla dosažena v období před 2006 a nebyla dosud uplatněna, uplatnit již nelze.
 • Tabulka F a) obsahuje odečet dle § 34 odst. 3 – 10 a 12 zákona ve znění platném do 31. 12. 2004.
 • Tabulka F b) obsahuje odečet výdajů (nákladů) na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona.
 • Tabulka G celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odpočet podle § 20 odst. 8 zákona. Zvláštní přílohou DP jsou kopie darovacích smluv, které poplatník poskytl. Výše darů u právnických osob, kterou může poplatník poskytnout v souladu s § 20 zákona o dani z příjmů, je do výše 5 % základu daně, minimální výše daru je 2 000,00 Kč. V případě, že poplatník poskytne dary vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze snížit základ daně snížený podle § 20 odst. 8 o dalších 5 %, v úhrnu nejvýše o 10 %. ABC s. r. o. poskytla peněžité dary vysoké škole 150 000 Kč a zdravotnickému zařízení 200 000 Kč, celkem poskytla dary za 350 000 Kč. Základ daně byl vypočten ve výši 4 020 000 Kč, s. r. o. může v daňovém přiznání uplatnit celou výši darů.
 • Tabulka H – rozčlenění celkového nároku slevy na daně (§ 35), které lze uplatnit na ř. 300. Při vyplnění této tabulky je nutno přiložit zvláštní přílohu, která obsahuje postup výpočtu dané slevy na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením.
 • Tabulka I – zápočet daně zaplacené v zahraničí, zde se vychází z údajů Samostatné přílohy k tabulce, která se vyplňuje samostatně za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve zdaňovacím období, za které je podáváno daňové přiznání, zdroj příjmů, z nichž zaplacenou daň lze podle této smlouvy uplatnit k zápočtu na daň metodou prostého zápočtu.
 • Tabulka J – rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti. Tabulka je vyplňována pouze komanditními společnostmi.
 • Tabulka K – vybrané ukazatele hospodaření. Uvádí se roční úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Tabulku vyplňují všichni poplatníci.

Po vyplnění jednotlivých tabulek lze přistoupit k dokončení výpočtu daně poplatníka. 

Postup podle jednotlivých řádků

 • Řádek 200 – je součtem řádků 10 + 70 + 170, tedy HV povýšený o připočitatelné položky (součet řádků 20 až 62) a ponížený o odpočitatelné položky (součet řádků 100 až 162).
 • Řádek 220 – je součtem řádků 200 až 220.
 • Řádek 230 – odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 – řádek 230, vychází se z údajů uvedených v tabulce E řádek č. 9 a výše daňového základu.
 • Řádek 250 – vypočítává základ daně uvedený na řádku č. 220 ponížený o uplatněnou ztrátu z minulých období a odečet uvedený v tabulce F, tj. o odpočty na projekty výzkumu a vývoje.
 • Řádek 251 využívají poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, vymezení v § 18 odst. 3. Jedná se např. o neziskové subjekty, občanská sdružení a zájmové organizace.
 • Řádek 260 uvádí odečet darů uvedený v tabulce G nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými VŠ a veřejným výzkumným institucím nejvýše 10 % z částky na ř. 250.
 • Řádek 270 základ daně po úpravě, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.
 • Řádek 280 sazba daně činí pro rok 2011 19 %. 
 • Řádek 290 uvádí výpočet daně a její hodnotu.
 • Řádek 300 slevy na dani uvádí hodnoty vypočtené a uvedené v tabulce H.
 • Řádek 310 uvádí vypočtenou daň, která je upravená o slevy na dani.
 • Řádek 320 uvádí hodnotu započtené daně v zahraničí, která je uvedena v tabulce I.
 • Řádek 331 – 335 je určen pro samostatný základ daně podle § 20b zákona.
 • Řádek 340 uvádí celkovou daňovou povinnost.

III. oddíl daňového přiznání je věnován daňové povinnosti podílových fondů.

IV. oddíl daňového přiznání je určen dodatečnému daňovému přiznání.

VI. oddíl daňového přiznání je určen k placení daní. Uvádí se zde výše uhrazených záloh na daň z příjmů a doplatek daně z příjmů.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).