Hlavní navigace

Jak na identifikovanou osobu a pozdní registraci v případě DPH? Radí odborník

16. 10. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Kdy se stane společnost plátcem DPH nebo identifikovanou osobou? A co dělat, když se plátce DPH zapomene při překročení obratu registrovat? Čtěte podrobně.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Identifikovaná osoba a DPH

Rozhodli jsem se prodávat  (česká s.r.o., neplátce DPH) zboží přes slovenský server, který slouží jako tržiště, zákazníkům na Slovensku. Zákazníci mohou být jak podnikatelé s IČ (plátci i neplátci DPH na Slovensku), nebo koncoví zákazníci nepodnikatelé. Společnost je dosud neplátcem DPH. Faktury jsou vystaveny klientům bez DPH. Za měsíc září se ZD plněním k 30.9. 2013 vystaví slovenská firma dne 10.10. 2013 fakturu na služby ze zprostředkování prodeje pro českou firmu. Víme, že fakturu vystavují se slovenským DPH pro neplátce

Jedná se v tomto případě o případ, kdy vzniká pro českou společnost povinnost stát se identifikovanou osobou? A dále pokud je česká společnost registrovanou osobou, tak slovenská firma za tyto služby vystavuje bez DPH a česká je eviduje a přiznává? Jak je to po registraci s vystavováním faktur za zboží, které prodáváme přes slovenský server, pro klienty koncové zákazníky na Slovensku podnikatele i nepodnikatele?

Na základě dotazu je nutné vědět zejména, kdy se stane společnost plátcem daně nebo identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani (zjednodušeně řečeno Vaše s.r.o., neplátce daně) se může stát plátcem daně z přidané hodnoty buď ze zákona (zejména pokud Váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku ve výši 1 mil. Kč), anebo dobrovolně.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Jak na DPH u identifikované osoby?

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou (tzv. neplnohodnotným plátcem daně) ve smyslu ustanovení § 6g až §6i zákona o DPH pouze za splnění určitých podmínek, a to zejména:

  1. pokud z jiného státu EU pořídí zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu),
  2. ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku,
  3. ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  4. ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

Na základě přijetí služby od slovenského subjektu za zprostředkování prodeje (viz. bod 2 uvedený výše) se dnem 30. 9. 2013 stáváte identifikovanou osobou, pokud se nestanete plátcem daně z jiných důvodů. Do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se stali identifikovanou osobou, máte povinnost podat přihlášku k registraci na FÚ dle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o DPH.

Slovenská společnost by měla vystavit daňový doklad za poskytnuté služby bez slovenské daně. Daňovou povinnost přiznat a odvést daň má z této služby pak vaše společnost.

Identifikovaná osoba musí podávat přiznání k DPH a v případě, že poskytuje služby, tak i souhrnné hlášení (souhrnné hlášení podává dodavatel). Identifikovaná osoba do přiznání i hlášení zahrnuje ale jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstává neplátcem DPH.

Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme zejména sledovat si svůj celkový obrat za poskytnuté služby či prodej zboží s místem plnění v tuzemsku kvůli případnému vzniku povinnosti registrovat se jako plátce daně v ČR.

Pokud se stanete pouze identifikovanou osobou (nikoliv plátcem), pak dodání zboží na Slovensko pro občany i pro osoby registrované k dani na Slovensku nebude podléhat žádné dani. Fakturu vystavíte bez DPH jako doposud.

V případě, že se stanete plátcem daně, upozorňuji na dvě věci:

1) dodání zboží do jiného členského státu dle ustanovení § 64 zákona o DPH,
2) zásilkový prodej dle ustanovení § 8 zákona o DPH.

ad 1) Dodání zboží do jiného členského státu podle ustanovení § 64 zákona o DPH je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je dodáno plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě. Osvobození nelze uplatnit, jestliže by zboží bylo dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.

Důležité bude především, kdo se stane Vaším odběratelem, zda:

  1. osoba registrovaná k dani na Slovensku – osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně dle ustanovení § 64 zákona o DPH
  2. osoba neregistrovaná k dani na Slovensku – problematika zasílání zboží (uvedena níže).

ad 2) Podle ustanovení § 8 zákona o DPH se zasíláním zboží rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z členského státu jiného než z členského státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží přitom zajišťuje dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží.

Pokud dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě a tam vypořádat daňovou povinnost. Dokud není překročen limit z titulu zasílání zboží, prodej je zatížen českou daní.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Pozdní registrace k DPH

Oslovil mě klient, který tento měsíc zjistil, že obrat 1 mil. korun překročil již v únoru letošního roku. Klient vlastní autobazar. Jaký je nyní nejlepší postup ve vztahu k FÚ? Problém je, že klient samozřejmě dodnes vystavuje faktury bez DPH, a co jsem pochopila, nemá na svém FÚ nejlepší pověst. Je možnost zaslat žádost k registraci k DPH na FÚ nyní v 9/13 s tím, že se rovnou přizná k pozdní registraci? 

V té souvislosti bych se ráda optala na uplatnění DPH v prvním přiznání. Jelikož klient nakupuje zásadně od neplátců, nemá příliš možností, kde „nasbírat“ doklady s DPH. Jediné, co nás napadlo, je dokládat účtenky za pohonné hmoty (musí pro automobil zajet, automobil odvézt do bazaru, případně ještě ukázkové jízdy s potencionálním klientem, atd…). Lze takto uplatňovat DPH (např. 100 ks účtenek za 1 měsíc na nákup pohonných hmot vždy v hodnotě např. 200 Kč – úměrná hodnota např. převozu automobilu). Můžu tyto účtenky použít bez dalšího dokládání (např. nějaké tabulky, že jel tam a tam, tím a tím vozem, atd…). Může nastat, že bude mít FÚ výhrady?

S účinností od 1. 1. 2013 platí, že pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude registrována zpětně, tj. od data, kdy se skutečně měla stát plátcem DPH. Zároveň jí vznikne povinnost podat za veškerá zdaňovací období od data registrace daňová přiznání. Za pozdní podání daňových přiznání a za pozdní úhradu daně osobě povinné k dani (plátci) vzniknou sankce ve smyslu § 250 (pokuta za opožděné tvrzení daně) a § 252 (úrok z prodlení) daňového řádu.

Podle ustanovení § 6 zákona o DPH se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stává zejména plátcem, jejíž obrat přesáhne limit 1 000 000 Kč. Plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Váš klient se tudíž stal plátcem od 1. 4. 2013 v případě, že překročil stanovený obrat v měsíci únoru 2013. Tudíž má povinnost podat zpětně daňová přiznání k DPH za duben až srpen 2013, ve kterých odvede daň za uskutečněná zdanitelná plnění v těchto měsících.

Osoba povinná k dani, která se stala plátcem, má podle ustanovení § 79 zákona o DPH nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku. Nárok na odpočet daně se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 72 až 78d zákona o DPH, přičemž pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije ustanovení § 79d odst. 2 zákona o DPH. Tento nárok na odpočet daně lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, čili u Vašeho klienta je to zdaňovací období duben 2013.

Pro účely zákona o DPH se obchodním majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností, tj. např. pořízení osobního vozidla, pořízení stroje, používané drobné nářadí nebo kancelářské potřeby apod. Nelze uplatnit nárok na odpočet daně u nakoupených služeb, pokud nevstupují do ceny pořízení hmotného, anebo nehmotného majetku společnosti. U dokladů za nákup pohonných hmot před datem registrace se domnívám, že také nelze uplatnit nárok na odpočet daně, neboť není splněna podmínka, že tyto pohonné hmoty jsou součástí obchodního majetku společnosti, a to ke dni, kdy se společnost stala plátcem.

Dle ustanovení § 72 zákona o DPH obecně platí, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění, u kterých má nárok na odpočet daně (viz. ustanovení § 72 odst. 1 písm. a)-e) zákona o DPH) a dále za splnění dalších podmínek v ustanovení § 73 zákona o DPH (např. mít k dispozici daňový doklad). Od zdaňovacího období duben 2013 může klient uplatňovat nárok na odpočet daně u dokladů za nákup pohonných hmot, pokud splní podmínky ve smyslu ustanovení § 72 a § 73 zákona o DPH. Nejlepším způsobem je vedení knihy jízd jako důkazní prostředek v případě uplatňování daňových nákladů v podobě nákupů pohonných hmot z hlediska daně z příjmů, ale i z hlediska DPH v případě uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).