Hlavní navigace

Kdo platí silniční daň a kdy se podává daňové přiznání?

8. 9. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud jako podnikatelé využíváte k podnikání vozidlo, může být toto použití vozidla zatíženo zdaněním silniční daní. Co je předmětem daně, kdo je poplatníkem a kdy se podává přiznání?

Zákon o silniční dani je poměrně stručný. Hned v úvodu stanovuje, co je předmětem daně. 

Dle zákona o silniční dani jsou předmětem daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a zároveň jsou používaná poplatníkem daně z příjmů právnických a fyzických osob. 

U právnických osob potom najdeme výjimku, kdy poplatníkem daně je právnická osoba s výjimkou používání vozidel k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů. Za veřejně prospěšného poplatníka je potom dle zákona o silniční dani považována například Česká televize nebo Český rozhlas. Za poplatníka daně z příjmů se dále považují fyzické osoby, které používají vozidla v přímé souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravující daně z příjmů. Pokud tedy fyzická osoba používá své auto v rámci příjmů z nájmu podle § 9 dle zákona o daních z příjmů, nejsou tyto osoby považovány za poplatníky silniční daně.

Jaká vozidla jsou předmětem daně?

Předmětem daně jsou vždy nákladní automobily, které mají největší povolenou přípustnou hmotností nad 3,5 tuny a jsou registrované v České republice. To samé platí pro přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v České republice.

Zákon o silniční dani ale také stanoví, která vozidla nejsou předmětem daně. Jedná se o speciální pásové automobily a ostatní vozidla. Ostatní vozidla definují zvláštní právní předpisy. Jedná se například o zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla. Předmětem daně také nejsou vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Jaká vozidla jsou od daně osvobozena?

Od daně je osvobozena celá řada vozidel. Zákon o silniční dani například stanoví, že od daně osvobozuje vozidla kategorie L – což jsou zpravidla vozidla s méně než čtyřmi koly. Typicky se jedná o mopedy, motocykly a motokola. Dále jsou osvobozena vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů nebo vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu. U vozidel zabezpečujících linkovou osobní dopravu však musí být splněna ještě jedna podmínka, a to, že pro tento účel ujedou alespoň 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů. 

Další kategorií osvobozených vozidel jsou vozidla, která jsou provozována ozbrojenými silami, jsou vozidly civilní obrany nebo bezpečnostních sborů a další. Osvobozena jsou také vozidla, která jsou speciální samosběrová (zametací) a speciální jednoúčelová vozidla. Jedná se například o značkovače silnic nebo vozidla správců komunikací.

Do kategorie osvobozených vozidel také spadají vozidla pro dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností do 12 tun, která mají elektrický nebo hybridní pohon nebo používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, případně jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85.

Osvobozena jsou také vozidla požární ochrany využívaná hasiči a vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používaná k podnikání.

Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu. Za poplatníka je ale také považována osoba, která vozidlo užívá, a v jehož technickém průkaze je zapsaná osoba, která zanikla nebo zemřela anebo byla zrušena, jehož provozovatel byl odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem silniční daně se ale může stát také zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho vozidla. To ovšem neplatí v případě, kdy daňová povinnost vznikla již provozovateli tohoto vozidla.

Pokud je u jednoho vozidla více poplatníků, platí tito poplatníci daň společně a nerozdílně.

účto únor klímová

Kdy se podává daňové přiznání?

V průběhu zdaňovacího období platí poplatník kvartální zálohy na daň. Kvartální zálohy na daň jsou splatné k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu a k 15. prosinci. Zálohy se vypočtou jako jedna dvanáctina sazby daně za každý měsíc, ve kterém vznikla nebo zanikla daňová povinnost. Za zdaňovací období je považován kalendářní rok. Zákon navíc ukládá poplatníkovi povinnost evidovat informace o zaplacené dani a zaplacených zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

Poplatník, kterému vznikla daňová povinnost, musí podat přiznání k silniční dani. Daňové přiznání se podává do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost. Do daňového přiznání se uvádí i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, tedy do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po uplynutí zdaňovacího období. 

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).