Hlavní navigace

Kdy podáváme řádné, opravné a dodatečné přiznání?

27. 9. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK, podle licence: Rights Managed
Daňový subjekt má vůči správci daně určité povinnosti. Mezi jednu z nich patří také podávání daňových tvrzení. Jaké všechny druhy přiznání známe a kdy se které podává?

Druhy daňových tvrzení, resp. daňových přiznání, si vysvětlíme na daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Obecně se může daňový subjekt setkat se třemi druhy daňových tvrzení, a to s řádným, opravným a dodatečným. Úprava daňového tvrzení je obsažena v daňovém řádě.

Řádné daňové tvrzení

V rámci vyměřovacího řízení je každý daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení, pokud mu zákon ukládá povinnost přiznání podat. Daňový subjekt potom v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslí daň a uvede předepsané údaje. Takto vypočtená daň je splatná v poslední den lhůty.

Pokud by daňový subjekt podal první přiznání po jeho lhůtě, bude se stále jednat o řádné daňové přiznání, neboť v této věci nebylo dosud podáno řádné daňové přiznání.

Lhůty pro podání daňových tvrzení

Daňový řád upravuje lhůty obecně. Pokud tedy není v jiném daňovém zákoně lhůta jiná, než kterou stanoví daňový řád, postupuje se podle daňového řádu. Daňový řád dále stanoví, že daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činilo nejméně dvanáct měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Typicky se jedná o přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob.

Lhůta pro přiznání se však může prodloužit, a to na čtyři nebo šest měsíců. Lhůta se prodlužuje na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo podáno elektronicky. 

Lhůtu lze rovněž prodloužit na šest měsíců, pokud má daňový subjekt povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo jeho přiznání podává poradce. V případě podání přiznání poradcem musí platit, že přiznání nebude podáno nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Pokud by daňovému subjektu nevznikla daňová povinnost, oznamuje daňový subjekt tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání (nebo vyúčtování). Daňový řád uvádí i další lhůty.

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování

Řádné přiznání se tedy podává vždy ve lhůtě pro podání přiznání, případně po lhůtě jako tzv. první podání. Opravné daňové přiznání se podává v takovém případě, kdy již bylo řádné daňové přiznání podáno, ale dosud neuplynula lhůta k podání tohoto daňového přiznání. V takovém případě může daňový subjekt nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování tímto opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním.

Ve vyměřovacím řízení se poté postupuje dle „nového“ opravného daňového přiznání a k původně podanému daňovému přiznání se již nepřihlíží.

Daňový řád však definuje speciální oblast, kdy je daňové přiznání považováno za opravné, ačkoli je podáno po uplynutí tříměsíční lhůty, která je v daňovém řádu definována v § 136 odst. 1. Jedná se o daňové přiznání u daní vyměřených za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců. Podává se nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Za opravné daňové přiznání dle § 138 odst. 3 daňového řádu se považuje daňové přiznání podané po uplynutí tříměsíční lhůty pouze, jsou-li obě tato daňová přiznání podána:

  • elektronicky v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. a)
  • poradcem v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 
  • ve lhůtě, která byla prodloužena pouze podle § 36 (tj. na žádost daňového subjektu)

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování

Dodatečné daňové přiznání je takové dodatečné přiznání, které se podává v případě opravování chyb, a to po lhůtě pro podání řádného daňového přiznání. Zde se daňový řád k problematice dodatečných daňových přiznání a dodatečných vyúčtování v rámci doměřovacího řízení staví následovně.

Pokud zjistí daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daňová povinnost, je povinen podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil. Dále má daňový subjekt povinnost ve stejné lhůtě uhradit rozdílnou částku daně.

Jinak je to ale v případě, kdy daňový subjekt zjistí, že daň má být nižší než poslední známá daňová povinnost. V takovém případě není daňový subjekt povinný podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, ale je k podání tohoto typu přiznání nebo vyúčtování oprávněn.

Existují ale také případy, kdy nelze dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování podat, a to na daň nižší, pokud tato daň byla stanovena podle pomůcek nebo byla stanovena na základě sjednání daně.

Do dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování se uvádí rozdíl oproti poslední známé daňové povinnosti, den jeho zjištění a důvody pro jeho podání. Dodatečně tvrzená daň je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je shodná se lhůtou pro podání dodatečného přiznání.

Berňák reaguje na soud, mění se lhůta pro dodatečné přiznání na nižší daň Přečtěte si také:

Berňák reaguje na soud, mění se lhůta pro dodatečné přiznání na nižší daň

Příklady

Kdy se podává jaké přiznání, znázorňuje tabulka uvedená níže. Pro účely těchto příkladů se bude jednat o fyzickou osobu, která podává své daňové přiznání za rok 2023 jako fyzická osoba nepodnikatel.

NL Podnikatel do mailu

Příklady – lhůty
Popis skutečnosti Lhůta pro podání přiznání Lhůta pro úhradu daně Datum podání Datum úhrady
Fyzická osoba podává sama v tištěné formě 3 měsíce 3 měsíce 2. dubna 2024 2. dubna 2024
Fyzická osoba podává elektronicky po uplynutí zdaňovacího období po 2.4. 4 měsíce 4 měsíce 2. května 2024 2. května 2024
Fyzická osoba podává elektronicky po uplynutí zdaňovacího období před 2. 4. 3 měsíce 3 měsíce 2. dubna 2024 2. dubna 2024
Fyzická osoba podává prostřednictvím poradce do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 3 měsíce 3 měsíce 2. dubna 2024 2. dubna 2024
Fyzická osoba podává prostřednictvím poradce po 3 měsících po uplynutí zdaňovacího období 6 měsíců 6 měsíců 1. července 2024 1. července 2024

V následujícím příkladě je znázorněno, kdy a v jakém termínu se podává řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání. Budeme vycházet z předpokladu, že řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (elektronicky) za rok 2023 bylo podáno 5. dubna 2024.

Příklady – druhy daňových přiznání
Druh přiznání Lhůta Den podání Splatnost daně Poznámka
Řádné daňové přiznání 2. května 2024 5. dubna 2024 2. května 2024
Řádné daňové přiznání 2. května 2024 12. května 2024 2. května 2024 Podané pozdě, ale jedná se o první řádné přiznání
Opravné přiznání - zjištění chyby 2. května 2024 21. dubna 2024 2. května 2024 Datum zjištění chyby: 20. dubna 2024
Dodatečné přiznání - zjištění chyby 31. srpna 2024 10. července 2024 31. srpna 2024 Datum zjištění chyby: 8. července

Pokud byla v rámci dodatečného přiznání zjištěna vyšší daňová povinnost, než byla poslední známá daňová povinnost, podává se dodatečné přiznání povinně ze zákona. Pokud by byla zjištěna povinnost nižší, je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).