Hlavní navigace

Musíte účtovat o odložené dani?

25. 1. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Jaké účetní jednotky musí povinně účtovat o odložené dani a proč se musí zachytit v účetnictví?

Metoda odložené daně je upravena ve Vyhlášce k účetnictví pro podnikatele. Podrobnější úpravou odložené daně se potom zabývá Český účetní standard č. 003, který stanovuje základní účetní postupy a následné vykazování odložené daňové pohledávky nebo odloženého daňového závazku.

Odložená daň je vnímána jako účetní nástroj, který slouží k naplnění základní účetní zásady, a to věrného a poctivého zobrazení, kdy účetní jednotka posuzuje jednotlivé účetní operace dle jejich podstaty. Jedná se tedy pouze o účetní nástroj, který nemá, ačkoli se tomu dle názvu tak může zdát, dopad na placení daně z příjmu.

Proč účtovat o odložené dani a kdo o ni účtovat musí? 

Vyhláška k účetnictví pro podnikatele stanoví, že „o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 4 zákona). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.“ V případě mikro účetních jednotek se tak s vykazováním odložené daně téměř nesetkáme, pokud o ni účetní jednotky neúčtují dobrovolně. Naopak o odložené dani musí vždy účtovat účetní jednotky, které mají účetní závěrku ověřenou auditorem a všechny akciové společnosti.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě a vychází z rozvahového přístupu. Závazková metoda vychází z přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou některých účetních případů, kdy se při jejím výpočtu vykazuje odložená daň ve vztahu k hospodářskému výsledku zjištěnému v účetnictví v pozdějším období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. V případě povinnosti účtování o odložené dani je povinnost účtovat o daňovém dluhu vždy a o daňové pohledávce v závislosti na zásadě opatrnosti.

Přechodné rozdíly zakládající povinnost účtovat o odložené dani vznikají například z rozdílu mezi daňovou a účetní cenou dlouhodobého majetku, v případě vykazování daňové ztráty, z neuhrazených smluvních pokut, při neuhrazení sociálního a zdravotního pojištění v zákonném termínu, v případě účtování o opravných položkách k zásobám nebo k pohledávkám anebo v případě tvorby rezerv.

Přechodné rozdíly, které vznikají v důsledku odlišného účetního a daňového pohledu, mohou být zdanitelné nebo odčitatelné. Zdanitelné přechodné rozdíly se promítnou jako zdanitelné částky při následném určování základu daně v budoucích obdobích – tedy vedou k odloženému daňovému dluhu. Zdanitelný přechodný rozdíl vzniká například v případě, kdy účetní hodnota dlouhodobého majetku je vyšší než daňová hodnota. Naopak odčitatelné přechodné rozdíly budou odčitatelné až v budoucích účetních obdobích, a vedou tak k odložené daňové pohledávce. Odložená daňová pohledávka vzniká například v situaci, kdy je účetní hodnota pohledávek snížená o opravné položky nižší než hodnota těchto pohledávek daňově uznatelných. 

Odloženým daňovým dluhem se rozumí částka daně z příjmů, která bude uhrazena v budoucích obdobích z titulu přechodných rozdílů. Odložená daňová pohledávka je potom taková částka, která bude uplatněna v příštích obdobích, která vznikla z odčitatelných přechodných rozdílů, převedených a nevyužitých daňových ztrát nebo nevyužitých daňových odpočtů.

Vyhláška k zákonu o účetnictví definuje, jakým způsobem se odložená daň vypočítá: „Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový dluh se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů.“ Například při rozdílné účetní a daňové zůstatkové ceně dlouhodobého majetku tento rozdíl násobíme sazbou 19 %. Výsledná částka je potom odloženou daňovou pohledávkou nebo dluhem.

Jak se odložená daň zachytí v účetnictví? 

O odložené dani se účtuje rozdílně v prvním roce jejího vykazování a potom v dalších letech. Při prvním vykazování odložené daně se odložená daň, která se vztahuje k minulému období, účtuje do účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku. Tento účet se potom vykazuje v rozvaze mezi jinými výsledky hospodaření minulých let. Část, která se vztahuje k běžnému období, je zachycena v nákladové skupině 59 – Daně z příjmu a na příslušném účtu účetní skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka. V případě, že se změní sazba daně z příjmů, je nutno zůstatek účtu ve skupině 48 přepočítat. 

Zaúčtování odložené daně v prvním roce – tj. zůstatek za předchozí období, ve kterém nebylo o odložené dani účtováno.

Zaúčtování odložené daně v prvním roce k 1.1.
Popis Zaúčtování
Zaúčtování odložené daně za minulé účetní období k 1.1.: 428 / 481
Zaúčtování odložené daně v dalších letech
Popis Zaúčtování
Odložená daňová pohledávka 481 / 592
Odložený daňový závazek 592 / 481

O odloženém daňovém dluhu se musí účtovat vždy. O odložené daňové pohledávce se účtuje jen v případě, že je dostatečně jisté, že bude moci ke snížení v následujících letech dojít.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).