Hlavní navigace

OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

3. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Na OSVČ od nového roku dolehnou změny v české legislativě. Ty se týkají například důchodového a nemocenského pojištění. Nejvýrazněji je pocítí osoby podnikající na základě autorských honorářů.

Od nového roku dojde ke změnám v důchodovém a nemocenském pojištění. V souvislosti s nimi vzniknou některým osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nové povinnosti. Ty základní však zůstávají stejné, tedy ohlašovací povinnost platí i nadále do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla činnost zahájena. Je nutné při ní kromě dokladu totožnosti doložit oprávnění k činnosti, a to buď v podobě živnostenského listu, koncesní listiny nebo oprávnění dle zvláštních předpisů. S vyplněním oznamovacího formuláře může OSVČ zároveň podat i přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění. Mnoha ostatních oblastí se však legislativní změny již dotkly.

Změny v oblasti důchodového pojištění

Změny v úhradách záloh

v této oblasti se vyskytují první změny, týkající se osob, které už sociální pojištění platí. Od 1. 1.2009 musí již registrované OSVČ oddělit případné platby nemocenského pojištění od záloh na to důchodové. Nemocenské pojištění se nově bude zasílat na jiný účet s novým variabilním symbolem. O nových formálních změnách plateb budou písemně informováni příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). U záloh důchodového pojištění se mění pouze datum splatnosti, které bude platit i pro nemocenské pojištění.

Prohlášení soustavnosti

K největším změnám v Zákoně o důchodovém pojištění došlo zrušením prohlášení soustavnosti v oblasti výkonu umělecké činnosti nebo činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tyto osoby se od nového roku považují vždy za OSVČ a vzniká jim tak povinnost oznámit OSSZ den zahájení činnosti. Mohou tak učinit pomocí tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“ do 8. 2. 2009, řekla serveru Podnikatel.cz Marta ŽeníškováMinisterstva práce a sociálních věcí.

V zákoně došlo také k upřesnění ohledně osob, které jsou vždy považovány za OSVČ. Změna se týká činnosti konané na základě oprávnění vyplývajícího ze zvláštních právních předpisů.

Registrujte se zdarma do databáze živnostníků a OSVČ

Business server Podnikatel.cz nabízí všem živnostníkům a OSVČ registraci zdarma v databázi živnostníků a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Při vyplňování formulářů je důležité vypsat povinné položky, vložení fotografie je volitelné.

Fotografie nahrávejte o minimální velikosti 120×100 pixelů. Můžete nahrávat fotografie i vaší provozovny.

Registrovat

Výhody registrace v Databázi živnostníků:

  • registrace zcela zdarma, bez žádných poplatků
  • nulové náklady na vlastní propagaci
  • díky specifickému zaměření serveru lepší zviditelnění v rámci internetu
  • jednoduchá registrace
  • vlastní a samostatná stránka s vizitkou (lze využít v rámci své další sebepropagace)
  • konkurenční výhoda

Výkon vedlejší výdělečné činnosti OSVČ

Od nového roku se za důvod pro vedlejší činnost považuje pouze vlastní výkon zaměstnání bez ohledu na výši příjmů v něm dosažených. Výkon zaměstnání je třeba doložit potvrzením od zaměstnavatele, ale odpadá povinnost k němu přikládat potvrzení o výši příjmů, kterou OSVČ naposledy doloží pro zúčtování za rok 2008.

Jako důvodem pro vedlejší výdělečnou činnost bylo stanoveno i pobírání některých dávek souvisejících s mateřstvím. Naopak zákon nově definoval, že osobě ve výkonu trestu odnětí svobody či pobytu ve vazbě delším než 3 měsíce se důvod pro vedlejší činnost zruší.

V této oblasti došlo také k nové definici pojmu zaměstnání a příjmu OSVČ, změny se ale promítnou až do přehledu podávaného za rok 2009. V něm je také OSVČ povinna oznámit skutečnost o vedlejší činnosti a doložit ji nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán. Tato lhůta platí i pro účely placení záloh v daném období.

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Změny v oblasti pojistného na důchodové pojištění OSVČ

Vyměřovací základ a placení záloh

Částka ročního vyměřovacího základu nesmí být od 1. 1. 2009 dle Zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nižší, než 50 % daňového základu. Zároveň nesmí činit méně, než určité, zákonem stanovené procento průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ pro důchodové pojištění neuvažuje měsíce, kdy měla OSVČ nárok na nemocenskou či mateřskou.

Zákon od roku 2009 také zbavuje OSVČ možnost určit si měsíční vyměřovací základ. Ten bude stanoven jako jedna dvanáctina posledního daňového základu u činnosti vykonávané po celý rok. I tento základ však má své minimální hranice. Činí 25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % průměrné mzdy u vedlejší činnosti.

Podstatná změna, která se týká placení pojistného, je změna splatnosti zálohy, která je nově v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha na pojistné na důchodové pojištění za prosinec 2008, kterou OSVČ nezaplatila do 31. 12. 2008, bude tedy splatná do 20. 1. 2009.

Splatné závazky vůči OSSZ

Neméně důležitou úpravou je v zákoně změna v pořadí úhrady splatných závazků vůči OSSZ. Platby budou umořovat v první řadě nejstarší nedoplatky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pak teprve přijdou na řadu jejich běžné úhrady. Nakonec platba uhradí případné penále a pokuty.

Změny v oblasti provádění sociálního zabezpečení

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení doznal v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění rozsáhlých změn, které se dotýkají zejména zaměstnavatelů. Z hlediska provádění důchodového pojištění OSVČ vzniká povinnost při zahájení činnosti podat nejen přihlášku k důchodovému pojištění, ale i oznámení o zahájení činnosti.

Informace o všech změnách týkajících se OSVČ od 1. 1. 2009 budou dle Zdenky Janecké z oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ uveřejněny na webových stránkách ČSSZ a publikovány v jejím odborném měsíčníku. Veřejnost bude informována prostřednictvím tiskových zpráv poskytnutých médiím. Pracovníci OSSZ dosud stále absolvují odborná školení k dané problematice. Pak budou také moci poskytnout klientům kvalifikované odpovědi na případné dotazy, doplnila pro business server Podnikatel.cz Zdenka Janecká.

EBF tip_udrzitelnost

Zvýšený nárůst dotazů očekává ČSSZ koncem roku 2008 a v průběhu 1. čtvrtletí roku 2009. Nyní prý OSVČ zatím o novou problematiku zájem příliš neprojevují.

Pozn. redakce: vzhledem k obrovskému zájmu čtenářů o tento článek připravíme seriál, který bude obsahovat praktické návody a přehledy, které se změnami v roce 2009 úzce souvisejí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).