Hlavní navigace

Na vstupu do cizí společnosti se dá finančně vydělat

17. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel i obchodní společnost můžete vstoupit do cizí společnosti kapitálovým vkladem. Může tak získat vliv na řízení společnosti i daňové výhody.

Právnická nebo fyzická osoba může mít finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek. Podíl jiné osoby je charakteristickým znakem kapitálových obchodních společností. Pokud hovoříme o obchodním podílu nebo účasti, vždy hodnotíme, jaký poměr zaujímá náš vklad vůči celkovému základnímu kapitálu.

Základní kapitál je definován v Obchodním zákoníku, konkrétně v § 58. Základním kapitálem je souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků. Základní kapitál se zapisuje do obchodního rejstříku. Čtěte tutoriál: Právní formy podnikání

Povinnost vytvářet základní kapitál má:

 • společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost,
 • komanditní společnost.

V praxi je nutno rozlišovat základní kapitál, který je vytvořen vklady společníků, a základní kapitál, který je vytvořen ze zisku společnosti. Dále je nutné rozlišit základní kapitál již zapsaný v obchodním rejstříku a základní kapitál, který ještě zapsán nebyl, ale byl již třeba podán návrh na zápis. Dříve se používalo k účelu rozlišení základního kapitálu zapsaného a nezapsaného v obchodním rejstříku analytické evidence. Dnes se častěji setkáváme při účtování změny výše základního kapitálu s použitím pasivního účtu: „Změna základního kapitálu”.

Majetkovou účastí se rozumí podíly, které zakládají spoluúčast v podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem. Výše obchodního podílu má vliv na řízení společnosti. Majoritní vlastník tak může rozhodovat o celkovém chodu společnosti i o způsobu rozdělování hospodářského výsledku. Čtěte více: Právo společníků podílet se na zisku není neomezené

Anketa

Nabídli byste podíl ve svém podniku?

Je nutné dodat, že hlavní roli hraje v každé společnosti společenská smlouva, která může určit, kdo bude společnost řídit bez ohledu na výši obchodních podílů. Společnost, která má podíl v jiném podniku, může být označena za mateřskou společnost. Mateřskou společností je společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, která má své sídlo na území České republiky po dobu delší než 12 měsíců a má podíl na základním kapitálu v jiné společnosti – dceřiné společnosti větší než 10 %.

Podnik s podstatným vlivem

Podnik s podstatným vlivem je účetní jednotka – mateřská společnost, která má podíl na základním kapitálu 20 % a více. Nejvýše však 50 % podíl na základním kapitálu.

Podíl na základním kapitálu
» 20 % « 50 %

Podnik s rozhodujícím vlivem

Podnik s rozhodujícím vlivem je subjekt, ve kterém má mateřská společnost podíl větší než 50 % z celkového základního kapitálu. Mateřská společnost má tedy rozhodující vliv na řízení podniku.

Podíl na základním kapitálu
» 50 %

Dceřiná společnost

Dceřinou společností může být:

 • české společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost,
 • zahraniční společnost se sídlem v EU, která má právní formu definovanou směrnicí EU,
 • zahraniční společnost, obdoba akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, se sídlem ve státě mimo EU. Stát, kde má tato společnost sídlo, má s ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Osvobození příjmů mateřské společnosti

Mateřská společnost může vykazovat příjmy, které ji plynou od jejích dceřiných společností. Některé příjmy, které plynou z dceřiných společností, jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Osvobozené příjmy:

 • podíly na zisku nebo dividendy,
 • příjmy z prodeje obchodního podílu či akcií.

Mimo tyto příjmy může mít mateřská společnost příjmy z dceřiné společnosti, které se zdaňují. Jedná se především o příjmy za služby, které může mateřská společnost své dceřiné společnosti poskytovat. Obvykle se jedná příjmy za služby v oblasti managementu či školení. V praxi také mateřská společnost zajišťuje pro dceřinou společnost marketingovou komunikaci. Poskytuje své dceřiné společnosti, např. vizitky, propagační materiály nebo nabídkové katalogy. Vytváří pro dceřinou společnost webové stránky, které dále spravuje. Mateřská společnost tak řeší záležitosti v ohledu jednotného designu mateřské a dceřiné společnosti. Čtěte více: Pořiďte si web, který se na internetu určitě neztratí

Mateřská společnost může mít ze svých dceřiných společností příjmy osvobozené i ty zdanitelné. Z tohoto důvodu je potřeba přesně analyzovat náklady, které jsou s tou kterou činností spojené. Je nutno členit aktivity, které mateřská společnost vykonává a těmto aktivitám přiřazovat související náklady. Proto je nezbytné důsledné vedení vnitropodnikového účetnictví – sledování zakázek či akcí. Rozlišování nákladů má značný vliv jak na řízení podniku, tak i na určení daňového základu a následně výše daňové povinnosti. Náklady, které tedy souvisí s druhem činností, které přináší příjmy od daně osvobozené, musíme řadit mezi náklady nedaňové. Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích

Kapitálově spojené osoby

Zákon o dani z příjmů § 23 řeší problematiku kapitálově spojených osob a jejich vzájemného účtování.
Kapitálově spojené osoby:

skoleni_27_5

 1. jedna osoba se přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob. Pokud je podíl na základním kapitálu alespoň 25 % nebo je podíl 25 % na hlasovacích právech, považují se osoby za vzájemně spojené.
 2. jedna osoba se nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Abychom mohli hovořit o osobách, které jsou kapitálově spojené, je opět potřeba podíl alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % podíl na hlasovacích právech těchto osob.

Jinak spojené osoby mohou být osoby:

 • kdy se jeden subjekt podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
 • kdy se osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob,
 • blízké,
 • ovládající a ovládaná,
 • které vytvořily právní vztah za účelem snížení základu daně.

Zákon o dani z příjmů řeší problematiku tvorby cen, které jsou účtovány mezi spojenými osobami. Účtování cen má být stejné nebo obdobné jako u nezávislých osob v běžných obchodních vztazích. Pokud se liší ceny sjednané mezi osobami spojenými a osobami nezávislými, správce daně upraví základ daně o zjištěný rozdíl. Toto se vztahuje i na sjednání výše úroku o půjčky či úvěru mezi spojenými osobami.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).