Hlavní navigace

Právo společníků podílet se na zisku není neomezené

1. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Společnost s ručením omezeným je jedna z nejoblíbenějších právních forem podnikání v ČR. K založení stačí 200 000 Kč a společníci ručí omezeně do výše nesplaceného vkladu. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Je však daná přesná posloupnost, kterou při rozdělování zisku musíte dodržet.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Konání valné hromady je nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. U společností, které mají účetní období stanoveno na kalendářní rok, se koná valná hromada do 30. června následujícího roku.

Při otevření účetnictví k prvnímu dni účetního období, vykáže společnost hospodářský výsledek na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Na tomto účtu bude evidován disponibilní hospodářský výsledek, což je čistý zisk (případně zde bude evidována ztráta), tedy hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmů.

Stav účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nemůže vykazovat ke dni uzavření účtů žádný zůstatek. Rozdělení hospodářského výsledku musí proběhnout do konce následujícího účetního období.

Rezervní fond

Ze Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že společnost s ručením omezeným má povinnost tvořit rezervní fond nejpozději od prvního roku, ve kterém společnost vytvořila zisk.

§ 124 obchodního zákoníku určuje, že rezervní fond je možno tvořit podle společenské smlouvy již při vzniku společnosti. Pokud nebyl rezervní fond takto vytvořen, tvoří se ze zisku.

 1. V prvním roce vytvoření zisku: Příděl nejméně 10 % z čistého zisku, ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.
 2. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu.

Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Příklad:

Společnost se základním kapitálem 200 000 Kč, u které nebyl při vzniku společnosti tvořen rezervní fond, vznikla v roce 2006. Za rok 2006 vykazuje čistý zisk ve výši 80 000 Kč a v roce 2007 350 000 Kč.

Rezervní fond při rozdělování hospodářského výsledku v roce 2007

Společnost vykázala za rok 2006 zisk, musí proto tvořit rezervní fond. Příděl do rezervního fondu je 10 % z čistého zisku a současně ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.

 • 10 % z čistého zisku je 8000 Kč (10 % z 80 000 Kč)
 • 5 % ze základního kapitálu je 10 000 Kč (5 % z 200 000 Kč)

Ze zákona při rozdělování zisku přidělí společnost do rezervního fondu 8000 Kč. (tj. 10 % z čistého zisku a do 5 % základního kapitálu).

Rezervní fond v při rozdělování hospodářského výsledku v roce 2008

Počáteční stav rezervního fondu je 8000 Kč (z minulého roku). Zisk za rok 2007 je 350 000 Kč. Rezervní fond se doplní podle zákona nejméně do 5 % z čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. 

 • 5 % ze zisku je 17 500 Kč (5 % z 350 000 Kč)
 • 10 % ze základního kapitálu je 20 000 Kč (10 % z 200 000 Kč)

Ze zákona přidělí do rezervního fondu společnost 12 000 Kč (tj. tvoříme rezervní fond do výše 20 000 Kč, počáteční stav byl 8000 Kč, příděl za rok 2007 byl 5 % ze zisku, což je 17 500 Kč, a to je více, než ze zákona potřebujeme).

Příděl do rezervního fondu je 20 000 Kč bez 8 000 Kč, tj. 12 000 Kč, což je méně než 17 500 Kč.

Další pořadí rozdělení zisku

Rezervní fond je stanoven obchodním zákoníkem. Další rozdělení zisku vychází ze společenské smlouvy a podléhá schvalování valnou hromadou.

Rozdělení zisku:

 • tvorba fondů podle společenské smlouvy, např. sociální fond,
 • úhrada ztráty z minulých let,
 • nerozdělený zisk,
 • podíly na zisku pro společníky.

Společnost se může rozhodnout, že ze svého hospodářského výsledku bude zvyšovat i výši základního kapitálu.

Podíly na zisku pro společníky

Podíl na zisku patří mezi práva společníků s.r.o. Výplatu na zisku schvaluje valná hromada. Nelze ji však provádět v libovolné výši, ale jsou stanoveny podmínky, na které je vázána možnost výplaty podílů na zisku.

1. Podmínka

Společnost není oprávněna rozdělit zisk, pokud je vlastní kapitál zjištěný účetní závěrkou nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o povinný rezervní fond.

2. Podmínka

Podíly na zisku společnosti nesmí být vyšší, než hospodářský výsledek účetního období, který je snížen o:

 • povinný příděl do rezervního fondu,
 • neuhrazené ztráty minulých let,
 • neodepsanou část zřizovacích výdajů

a navýšen o:

 • nerozdělený zisk minulých let,
 • fondy tvořené ze zisku podle uvážení společnosti.

Z podmínek vyplývá, že společníci si nemohou vyplácet podíly na zisku zálohově.

Vyplacení podílů na zisku v plné výši může společnost pouze v případě, že nevykazuje zřizovací výdaje, má vytvořen rezervní fond v zákonné výši a nezvyšuje základní kapitál. To platí pouze za podmínky, že společnost nemá žádné neuhrazené ztráty z minulých let.

Příklad:

Valná hromada bude rozhodovat o vyplacení podílů na zisku. Společníci požadují maximální možnou výši podílů na zisku.
Hodnoty účetní závěrky
Zřizovací výdaje 70 000 Kč
Oprávky k zřizovacím výdajům 30 000 Kč
Základní kapitál 200 000 Kč
Rezervní fond 20 000 Kč
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 400 000 Kč
Sociální fond 25 000 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let 100 000 Kč
Kontrola plnění podmínek pro příděl podílů společníkům:

1. podmínka

Vlastní kapitál > základní kapitál

Vlastní kapitál: Základní kapitál + rezervní fond + další fondy + hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – ztráta minulých let.

Tj. 200 000 Kč + 20 000 Kč + 25 000 + Kč 400 000 Kč – 100 000 Kč = 545 000 Kč. 

Základní kapitál: 200 000 Kč

Podmínka je splněna, vlastní kapitál je vyšší než základní kapitál.

2. podmínka

Určení maximální výše podílů na zisku společníků:

Hospodářský výsledek účetního období 400 000 Kč, který je snížen o:

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

 • povinný příděl do rezervního fondu 0 Kč (společnost má již vytvořen rezervní fond v povinné výši)
 • neuhrazené ztráty minulých let 100 000 Kč
 • neodepsanou část zřizovacích výdajů (rozdíl mezi zřizovacími náklady a účtem oprávky ke zřizovacím nákladům) 40 000 Kč

a navýšen o:

 • nerozdělený zisk minulých let 0 Kč (společnost neměla zisk minulých let)
 • ostatní fondy tvořené ze zisku 25 000 Kč (sociální fond)
Maximální výše podílů na zisku společníků
= 400 000 Kč – 100 000 Kč – 40 000 Kč + 25 000 Kč tj. 285 000 Kč. 

Společnost měla disponibilní zisk ve výši 400 000 Kč, podíly společníkům může vyplatit v maximální výši 285 000 Kč. 

Anketa

Jak podnikáte?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).