Hlavní navigace

Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem DPH

11. 3. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Plátcem DPH se může podnikatel stát povinně nebo dobrovolně. Povinnou registraci nařizuje zákon. Registrace dobrovolná může být výhodná, ale také přinese administrativu. DPH se dotkla daňová reforma. Změnila sníženou sazbu daně a nařídila finančním úřadům závazné posouzení.

Daň z přidané hodnoty patří mezi tzv. nepřímé daně. Je zakalkulována v ceně výrobků. Platí ji kupující, spotřebitel, odvádí ji plátce DPH (většinou prodávající).

Osobou povinnou k dani je podle § 5 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, každá fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost. U fyzických osob jsou to zejména osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění (podnikatelé – živnostníci) a osoby, které uskutečňují svoji činnost na základě zvláštního právního předpisu, například advokáti, architekti, auditoři nebo umělci.

Osobou povinnou k dani jsou také osoby, které využívají majetek za účelem získání příjmů, pokud tento majetek využívají k příjmům soustavně (mají tento majetek určený k pronájmu).

Předmět daně

Předmětem daně jsou plnění, které uskuteční osoba povinná k dani, jde-li o plnění za úplatu. Podle § 2 zákona o dani z přidané hodnoty jsou za předmět daně považována tato plnění:

Plnění, která jsou předmětem DPH
Dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
Poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
Pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu, uskutečněné osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání
Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani
Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

Osoby osvobozené od uplatňování DPH

Osvobozeny od DPH jsou osoby povinné k dani, které mají sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejichž obrat nepřesáhl v předcházejících 12 kalendářních měsících částku 1 milion Kč. Překročení uvedené částky je důvodem k povinné registraci na finančním úřadě.

Máte obrat vyšší než 1 milion Kč, stanete se plátcem DPH?

Důvody k registraci povinné osoby k dani jsou upraveny § 94 a 95 zákona o DPH.

Důvody k registraci k DPH:

 1. překročení hranice obratu 1 milion Kč
 2. nákup zboží u dodavatele z jiného státu EU a hodnota takto pořízeného zboží v běžném kalendářním roce přesáhne částku 326 000 Kč
 3. příjem služeb od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku nebo od zahraniční osoby povinné k dani

Překročení hranice obratu

Nejrozšířenějším důvodem pro registraci k DPH je překročení hranice obratu. Obratem je u osob, které vedou daňovou evidenci, součet příjmů za uskutečněná zdanitelná plnění (především prodeje). Do obratu se započítávají i příjmy z převodu a nájmu nemovitostí, příjmy z finančních či pojišťovacích činností. Do obratu se naopak nezapočítávají příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

U podnikatele, který vede účetnictví, se obratem rozumí výnosy za uskutečněná plnění (především tržby).

Podnikatel, který překročí obrat 1 milion Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, je povinen podat přihlášku k registraci k dani do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byl překročen stanovený limit. Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl limit překročen.

Příklad: Pan X, osoba povinná k dani, překročil v listopadu 2007 registrační limit (1 milion Kč). Plátcem tedy bude od 1. února 2008. Do 15. prosince 2007 měl pan X podat přihlášku k registraci k dani.

Nákup u jiného státu EU

Plátcem DPH se stává osoba povinná k dani, v případě, že hodnota pořízeného zboží při nákupu u jiného státu EU, překročila limit 326 000 Kč. Plátcem se stává podnikatel dnem, kdy hodnota pořízeného zboží překročila tento limit. Přihlášku k registraci je podnikatel povinen podat nejpozději v den, kdy částku limitu překročil.

Registrace je nutná při přijímání služeb od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo od zahraniční osoby povinné k dani; obdobně se pak registruje podnikatel, který přijímá dodání zboží s montáží nebo instalací registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinou k dani.

Příklady služeb:

 • přeprava
 • práce na movité věci
 • služby kulturní, umělecké, výchovné, sportovní, právní, účetní
 • konzultace

V tomto případě musí podnikatel podat přihlášku nejpozději do dne, kdy mu byly služby poskytnuty. Plátcem se podnikatel stává dnem poskytnutí služeb nebo dodání služeb.

Plátcem DPH na základě vlastního rozhodnutí - dobrovolný plátce DPH

Podnikatelé, kteří se dobrovolně rozhodnou stát se plátcem DPH, se mohou na základě přihlášky dobrovolně registrovat jako plátce DPH. Přihlášku předkládá takový podnikatel kdykoli na svém finančním úřadě.

Co je dobré před tímto krokem zvážit?

 1. okruh obchodních partnerů
 2. administrativní náročnost

Především struktura našich odběratelů je významným kritériem, které rozvažujeme při dobrovolné registraci jako plátce DPH. Je totiž možné, že pokud bychom zboží nebo služby nabízeli jako neplátce DPH, mnozí odběratelé – plátci DPH by nás jako neplátce DPH nahradili raději jinou firmou, také plátcem DPH. Plátci DPH mají zájem nakupovat také u plátců DPH, aby mohli uplatnit tzv. daň na vstupu (což je DPH při nákupu), která se odečte od daňové povinnosti (odvodu DPH) podnikatele.

Příklad: Podnikatel A prodává podnikateli B. Podnikatel B prodává zboží dál se ziskovou přirážkou 3 000 Kč. Zboží podléhá základní sazbě DPH.

Varianta 1:

Podnikatel A je neplátce DPH a prodává podnikateli B plátci DPH zboží v ceně 10 000 Kč. Zboží podléhá základní sazbě DPH 19 %.

Dobrovolný plátce DPH: Varianta 1
Nákup Prodej Odvod DPH
Cena DPH Cena DPH DPH prodej – DPH nákup
Podnikatel B 10 000 Kč 0 Kč 13 000 Kč 2470 Kč 2470 Kč

Varianta 2

Podnikatel A je plátce DPH a prodává podnikateli B plátci DPH zboží v ceně 10 000 Kč Zboží podléhá základní sazbě DPH 19 %.

Dobrovolný plátce DPH: Varianta 2
Nákup Prodej Odvod DPH
Cena DPH Cena DPH DPH prodej – DPH nákup
Podnikatel B 10 000 Kč 1900 Kč 13 000 Kč 2470 Kč 570 Kč

Co vás možná překvapí?

Podnikatel, jako fyzická osoba, získá po registraci DIČ - daňové identifikační číslo. Bohužel, u fyzických osob, které podnikají, se toto číslo skládá z rodného čísla, kterému jsou předřazena písmena identifikující stát - CZ. Paradoxně DIČ budete používat v běžné komunikaci s dodavateli i zákazníky při tvorbě daňových dokladů. Můžete se jen ptát, jaký význam tu má zákon o ochraně osobních údajů.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Opět závisí na výši obratu, rozhodující je výše obratu za kalendářní rok.

Zdaňovací období v závislosti na výši obratu
Zdaňovací období Výše obratu
Kalendářní čtvrtletí 0 – 2 mil. Kč
Kalendářní čtvrtletí nebo měsíc více než 2 mil. Kč
Měsíc více než 10 mil. Kč

Změnu zdaňovacího období je nutné oznámit správci daně (finančnímu úřadu) nejpozději do 31. ledna příslušného roku.

Kdy podat daňové přiznání?

Řádné daňové přiznání je nutno podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období na předepsaném tiskopise daňového přiznání.

Sazby daně

Sazby DPH

 • základní sazba = 19 %
 • snížená sazba = 9 %

Sazby DPH můžeme rozdělit na základní, ta je stejně jako v roce 2007 19 %. Základní sazba se uplatňuje u zboží a služeb, u převodu nemovitostí, u dodání stavby, uskutečnění stavebních a montážních prací.

Od roku 2008 je snížená sazba 9 %. Daňová reforma přinesla zvýšení sazby z 5 % na 9 %. Snížená sazba se uplatňuje na vybrané zboží uvedené v příloze č. 1 zákona o DPH a u služeb, které uvádí příloha č. 2 zákona o DPH.

První daňové přiznání k DPH – odpočet daně při změně režimu

Změna režimu:

 1. registrace k DPH
 2. zrušení registrace k DPH

Podnikatel, který se registroval jako plátce k DPH, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet DPH u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci. Nárok se vztahuje pouze na obchodní majetek, který byl pořízen 12 měsíců přede dnem registrace plátce.

Tedy, podnikatel musí udělat v souvislosti s registrací inventuru. Udělá výčet majetku, který pořídil od plátců DPH v období předešlých 12 kalendářních měsíců před svou registrací k DPH. Vyčíslí DPH z tohoto majetku podle daňových dokladů, které má k dispozici. Tato hodnota je vyčíslena v daňové přiznání k DPH v části 7 – odpočet DPH.

Při zrušení registrace se postupuje podobně, dochází však ke snížení nároku odpočtu k DPH.

DPH po reformě

4 základní změny, které přinesla daňová reforma do zákona o DPH

 1. pojem skupina
 2. změny v sazbě DPH u staveb
 3. změna snížené sazby DPH z 5 na 9 %
 4. závazné posouzení

Úplnou novinkou po reformě je skupina. Je to skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako jeden plátce DPH. Spojenými osobami jsou osoby kapitálově spojené – tzn., že se jedna z osob nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, podíl na kapitálu musí být alespoň 40 %. Jinak spojené jsou osoby, v jejich řízení je alespoň jedna shodná osoba (§ 5a – 5c zákona o DPH).

BRAND

DPH a stavební práce - Nově jsou definovány pojmy byt, rodinný dům, bytový dům. Úplnou novinkou je sociální bydlení. Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení jsou upraveny § 48 zákona o DPH.

Zvyšuje se snížená sazba daně z 5 % na 9 %.

Závazné posouzení – je upraveno § 47a zákona o DPH. Je to povinnost správce daně vyjádřit se ke správnosti použité sazby daně. Jakákoli osoba si může vznést žádost na Ministerstvo financí ČR o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda podléhá zdanitelné plnění základní sazbě daně nebo snížené sazbě daně.

Zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, náš rozpočet

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).