Hlavní navigace

Slevy trochu jinak – ušetřete na daních!

18. 2. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Vyplňování daňového přiznání může mít i příjemnější stránky. Slevy na dani z příjmů. Přinášíme přehled slev a daňových zvýhodnění, které můžete uplatnit při výpočtu daně příjmů jako fyzická osoba. Na co máte nárok v roce 2008? Jak se změnila výše slev na dani z příjmů po daňové reformě?

Slevy na dani z příjmů jsou upraveny § 35 Zákona o dani z příjmů. Je třeba na ně pamatovat při výpočtu konečné daňové povinnosti, kterou zaplatíme na finančním úřadě za zdaňovací období. Daň po slevách je tedy skutečnou daňovou povinností daňového poplatníka.

Daňová povinnost = sazba daně x základ daně – slevy na dani
V roce 2008 je sazba daně 15 %
Daňová povinnost (v roce 2008) = 15 % x základ daně – slevy na dani

Přehled slev na dani

(podle § 35ba Zákona o dani z příjmů)

 • sleva na poplatníka,
 • sleva na manželku/manžela,
 • sleva na dani pro osobu v částečném invalidním důchodu,
 • sleva pro osobu, která pobírá plný invalidní důchod,
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva pro poplatníka, který studuje.

Mimo slevy na dani může poplatník uplatnit také tzv. daňové zvýhodnění (§35c Zákona o dani z příjmů). Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem v domácnosti.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:

 • slevy na dani,
 • daňového bonusu,
 • kombinací, tj. slevy na dani a daňového bonusu.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

(srovnání v letech 2007 – 2009)

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Sleva na dani 2007 2008 2009
Poplatník 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Manželka/manžel v domácnosti 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Částečný invalidní důchod 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
Plný invalidní důchod 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
Student 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 680 Kč

Poznámka:

Slevy na dani v roce 2007 jsou výrazně nižší než v roce 2008. Pro srovnání je třeba dodat, že v roce 2007 byla jiná metoda při výpočtu daňového základu i daňové povinnosti.
Slevy na dani v roce 2009 budou nižší než v roce 2008. Způsob stanovení základu daně v roce 2009 bude stejný jako v roce 2008. V roce 2009 se však mění jednotná sazba daně z příjmů. Snižuje se ze současných 15 % na 12,5 %.

Na kterou slevu máte nárok?

Sleva na poplatníka

Poplatník daně je osoba, která má příjmy. Do roku 2007 se tato sleva nevztahovala na starobní důchodce bez omezení. Rozhodující byla výše starobního důchodu. Od roku 2008 tomu již tak není. Slevu na poplatníka může uplatnit i starobní důchodce bez jakéhokoli omezení. Sleva na poplatníka je ročně Kč 24 840. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří mají trvalé bydliště na území ČR, tzv. daňoví rezidenti.

Příklad:

Pan Horák má základ daně z příjmů Kč 260 000, je svobodný, bezdětný, nemá nárok na žádné další slevy na dani.

Daňová sazba v roce 2008 je 15 %. Daň = Kč 260 000×0,15, tj. Kč 39 000

Sleva na dani na poplatníka je 24 840 Kč

Daňová povinnost po slevách (39 000 Kč – 24 840 Kč) Kč 14 160.

Sleva na manželku/manžela

Pro uplatnění této slevy je nutné splnit dvě podmínky. První podmínkou je, že manželé žijí ve společné domácnosti. Druhou podmínkou je příjem manžela/manželky. Vlastní příjem manželky/manžela nesmí přesáhnout v úhrnu 38 040 Kč.

Mezi vlastní příjmy se zahrnuje především:

 • hrubý příjem z pracovního poměru,
 • nemocenské dávky,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • příjmy z podnikání.

Vlastním příjmem je však i přijatý dar nebo příjmy, které jsou zdaněné srážkovou daní např. dividendy nebo jiné podíly na zisku.

Do vlastních příjmů nejsou zahrnuty:

 • dávky sociální podpory a sociální péče,
 • příspěvek na péči, sociální služby, dávky v hmotné nouzi,
 • stipendia při studiu,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Slevu na dani lze uplatnit pouze po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku). Roční sleva na dani je 24 840 Kč. Pokud je manželka/manžel držitel průkazu ZTP/P, sleva je ve výši dvojnásobku roční slevy tj. 49 680 Kč.

Příklad:

Pan Horák má základ daně z příjmů 260 000 korun, je ženatý, bezdětný, nemá nárok na žádné další slevy na dani. Manželka měla v roce 2008 vlastní příjmy pouze ve výši 20 000 korun.

Daňová sazba v roce 2008 je 15 %. Daň = Kč 260 000×0,15 tj. Kč 39 000

Sleva na dani na poplatníka je 24 840 Kč, pan Horák má nárok na slevu na manželku, protože její příjmy jsou nižší než 38 040 korun za rok.

Daňová povinnost po slevách (39 000 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč) – po odečtení slev na dani se dostaneme do záporných hodnot (- 10 680 Kč), tzn. že poplatník nebude platit daň, jeho daňová povinnost je 0 Kč. 

Sleva – poplatník pobírá částečný invalidní důchod

Podmínkou pro uplatnění této slevy je výplata vlastního částečného invalidního důchodu. Částečný invalidní důchod musí být vyplácen – nesmí být pozastavena výplata důchodu z důvodu překročení příjmů (upraveno zákonem č. 155/1995 Sb.)

Roční sleva při částečném invalidním důchodu je 2 520 Kč.

Sleva – poplatník pobírá plný invalidní důchod

Podmínkou pro uplatnění slevy na plný invalidní důchod je výplata vlastního plného invalidního důchodu.

Částka, kterou může poplatník uplatnit jako slevu, je 5 040 korun.

Příklad:

Pan Horák má základ daně z příjmů 260 000 korun, je svobodný, bezdětný, je v částečném invalidním důchodu.

Daňová sazba v roce 2008 je 15 %. Daň = Kč 260 000×0,15, tj. Kč 39 000
Sleva na dani na poplatníka je 24 840 Kč, zároveň má nárok na slevu při částečném invalidním důchodu 2 520 korun.
Daňová povinnost po slevách (39 000 Kč – 24 840 Kč – 2 520 Kč) Kč 11 640

Častou chybou při výpočtu bývá, že poplatník uplatní pouze slevu na částečný invalidní důchod, slevu na poplatníka zapomene odečíst.

Pokud by pan Horák pobíral plný invalidní důchod, uplatnil by jako slevu částku na poplatníka 24 840 Kč a 5 040 Kč. Daňová povinnost po slevách je 9 120 korun.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Držitel průkazu ZTP/P je osobou se zvlášť těžkým postižení s potřebou průvodce. Tyto osoby, pokud mají vlastní zdanitelné příjmy, mají možnost uplatnit slevu ve výši 16 140 korun ročně.

Sleva studentovi

V případě, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání – tedy studuje, má nárok na slevu na dani z příjmů. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem 117/1995 Sb. o státní podpoře.

Nárok na slevu mají osoby:

 • které nedosáhly věku 26 let a studují denní formou studia,
 • do věku 28 let, v případě, že studují v denním doktorandském studiu.

Sleva se studentovi neposkytuje, pokud poplatník studuje dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou studia. Sleva u studentů je 4 020 korun.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Roční výše daňového zvýhodnění je 10 680 Kč na jedno dítě. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, ale to pouze v případě, že bude poskytnuta sleva. Limit pro výplatu daňového bonusu zůstává zachován.

Formy daňového zvýhodnění:

Sleva na dani – na vyživované dítě

Při výpočtu se sníží daňová povinnost o hodnotu daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Příklad: Daňová povinnost po slevách je 23 000 korun. Poplatník uplatní daňové zvýhodnění na 1 dítě tj. 10 680 Kč. Daňová povinnost celkem bude (23 000 Kč – 10 680 Kč) 12 320 Kč.

Daňový bonus – na vyživované dítě

V případě, že by byla daňová povinnost menší než hodnota daňového zvýhodnění na vyživované dítě, má poplatník nárok na daňový bonus.

Podmínky pro přiznání daňového bonusu:

 • poplatník musí mít příjem v kalendářním roce alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Výše minimální mzdy v roce 2008 je 8 000 Kč. Minimální mzda je stejná jako v roce 2007.
 • výše daňového bonusu je minimálně 100 Kč a maximálně 52 200 Kč.

Příklad:

Daňová povinnost po slevách je 23 000 korun. Poplatník uplatní daňové zvýhodnění na 3 děti tj. 3 x Kč 10 6­80. V tomto případě bude vyplacen daňový bonus na děti. Daňová povinnost po slevách je nižší než daňové zvýhodnění na děti. Rozdíl je daňový bonus. V našem případě 23 000 Kč – 32 040 Kč tj. – 9 040 Kč. Daňový bonus je 9 040 korun. Poplatník nezaplatí daň, správce daně (finanční úřad) mu vyplatí daňový bonus.

Nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit již za měsíc, ve kterém se dítě narodilo příp. bylo osvojeno. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatňovat při splnění dalších podmínek až do 26 let věku dítěte.

Za vyživované dítě je považováno:

 • dítě vlastní,
 • dítě osvojené,
 • dítě druhého z manželů,
 • vnuk, pokud nelze daňové zvýhodnění uplatnit u rodičů,
 • nezletilé dítě do věku 18 let,
 • zletilé dítě do věku 26 let, v případě že se soustavně připravuje na budoucí povolání,
 • zletilé dítě do dovršení věku 26 let, pokud se nemůže z důvodu nemoci připravovat na budoucí povolání.

Příklad:

Poplatník, který je ženatý, má 2 děti má základ daně z příjmů 204 000 korun. Manželka má vlastní příjmy, které přesahují 38 040 korun.

Tip na titulku-srážky-dubenDaňová povinnost = 204 000 Kč x 15 %, tj. 30 600 Kč.

Slevy a daňová zvýhodnění:

- poplatník: 24 840 Kč

- zvýhodnění na děti (2× 10 680 Kč) 21 360 Kč

Daňová povinnost po slevách 30 600 Kč – 24 840 Kč = 5 760 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti: 5 760 Kč – 21 360 Kč = – 15 600 Kč.
V tomto případě poplatník nezaplatí daň z příjmů, ale má nárok na daňový bonus ve výši 15 600 Kč. Správce daně – finanční úřad vyplatí poplatníkovi daňový bonus.

Anketa

Daňová reforma a zavedení jednotné sazby daně z příjmů přinese vaší domácnosti úspory?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).