Hlavní navigace

Podpora technologií a vzdělávání kraluje dotacím

29. 12. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Členství v Evropské unii znamená kromě mnoha povinností pro Česko také mocnou podporu v podobě rozličných dotací. Některé pochází z pera EU, jiné zase sestrojila vláda na míru českým podnikatelům. Stačí si jen vybrat.

Programů podpory a dotací je mnoho a zaměřují se na různá odvětví a problémy. Myslí se i přímo na malé a střední podniky. Nejmohutnější pomoc přichází ze strukturálních fondů. Ty jsou dva – Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). Prostřednictvím konkrétních programů pak mohou podnikatelé zažádat o podporu pro svůj projekt.

Programy, které lze pro podnikatelskou praxi využít, se obecně člení na tematické operační programy (OP) a Regionální operační programy (ROP). Každý z nich formuluje cíle a stanoví prioritní osy, kterých je třeba dosáhnout. Ke splnění či přiblížení k prioritám se vyhlašují výzvy konkrétních programů. Vyhlášené programy pak mají pevně stanovená pravidla a určené prostředky, které mohou mezi úspěšné žadatele rozdělit.

Strukturální fondy EU – Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) jsou určeny pro snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi regiony Evropské unie v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Registrační žádost přes eAccount

Programy v Česku převážně koordinují příslušná ministerstva a CzechInvest. Především CzechInvest představuje hlavní kontaktní místo při žádání o dotaci. Nejprve je nutné podat registrační žádost. Většinou postačí elektronická forma prostřednictvím eAccountu. Při vyplňování formulářů žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků, zdůrazňuje jednu z výhod elektronické žádosti bývalý generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. Další výhodou je například časově neomezený přístup. Podnikatel však pro využití eAccountu musí mít k dispozici elektronický podpis. Čtěte více: Elektronická komunikace zavládla světu podnikatele

Registrační žádost slouží jako předběžný posudek na projekt. Podnikatel vyplní jednoduchý formulář, kde stručně popíše připravovaný projekt. Odborníci poté vyhodnotí, zda je projekt přijatelný pro daný program. Pokud ano, podnikatel může později podat plnou žádost. Čtěte více: Jak být úspěšný při získávání dotace z EU

Anketa

Žádali jste už někdy o dotace?

Dotace pro podnikatele v roce 2010

Také v roce 2010 mohou malí a střední podnikatelé využít dotační pomoci. Připravují se, či jsou stále platné následující programy:

ICT v podnicích

Program ICT v podnicích podporuje rozšiřování nebo zavádění informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích s dvouletou historií ve zpracovatelském průmyslu na území ČR mimo Prahu. Konkrétně poskytuje prostředky na zavádění a rozšiřování informačních systémů (IS) pro zvyšování vnitřní efektivity podniků a efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, zavádění a rozšiřování IS při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií či zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích.

Na projekt žadatele může přispět 0,35 až 20 milionů korun. Celkově je pro podniky připraveno k alokaci 500 milionů korun. Registrační žádosti se mohou odevzdávat od 1. ledna 2010 do 15. října 2010, plné žádosti od 8. března 2010 do 28. února 2011.

ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby se zaměřuje na rozvoj informační a znalostní společnosti. Využijí ho všechny podniky bez ohledu na velikost, které mají zájem na vlastním vývoji softwarových řešení, na vytváření tzv. center strategických služeb nebo center oprav high-tech výrobků a technologií.

Podnik může získat dotaci 1,5 až 80 milionů korun jako určité procento ze způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje lze pak v prvním případě považovat hardware a sítě, licence, know-how software nebo stavby a rekonstrukce, v druhém úhrady hrubých mezd zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele. První a druhý případ nelze kombinovat. Projekt podnikatele však v každém případě, aby získal podporu, musí vytvořit určitý počet pracovních míst a splnit alespoň minimální investici do dlouhodobého majetku.

Inovace – Patent

Z 50 milionů korun pro program Inovace mohou čerpat také malí a střední podnikatelé, kteří usilují o získání patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek nejen na území České republiky. Dotace maximálně ve výši jeden milion korun jim pokryje 45 nebo 55 procent výdajů na patentové zástupce, správní poplatky či překlady. Peníze ovšem nelze poskytnout na udržování patentu. Registrační žádosti se zasílají do 31. května 2010, plné žádosti do 31. srpna 2010.

Nemovitosti

Podnikatelé a územně samosprávní celky, kteří jsou rozhodnuti vytvořit podnikatelskou zónu, zrekonstruovat stavbu nebo zrealizovat výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center, mohou zažádat o dotaci z programu Nemovitosti. Příjem registračních žádostí potrvá až do 31. března 2010. Příjem plných žádostí začne 1. ledna 2010.

Na určitou část výdajů (malé podniky 60 procent, střední 50 procent) poskytne program dotace v celkové hodnotě 4 miliardy korun. Program si však stanoví několik podmínek. Nemovitost musí být v majetku příjemce dotace, velikost území je minimálně 500 m2, projekt musí být v souladu s územním plánem a uživatel nemovitosti patří do oboru zpracovatelského průmyslu nebo do technologických a strategických služeb.

Prosperita

Podnikatelské subjekty mohou získat z programu Prosperita až 300 milionovou dotaci z celkových 4 miliard korun. Podnikatelé mohou finanční podporu z programu použít na projekty založení a dalšího rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem, říká Klára Mazáková, specialistka agentury CzechInvest pro program Prosperita. Registrační žádosti se posílají do 30. června 2010, plné žádosti celý příští rok do 31. prosince 2010.

Školicí střediska

Program Školicí střediska umožňuje podnikatelům žádat o dotaci 0,2 až 100 milionů korun na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Podniky ve zpracovatelském průmyslu, energetice, stavebnictví a v oblasti informačních a komunikačních technologií mohou z dotace pořídit dlouhodobý majetek, nemovitost, školicí programy a software, mohou financovat úpravu objektu, technickou či dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci.

Podmínkou je, že školicí středisko bude primárně vzdělávat zaměstnance podniků z preferovaných odvětví a bude zabezpečeno jeho zachování po dobu nejméně pěti let (malé a střední podniky 3 roky). Příjemce podpory také musí prokázat alespoň dvě uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období. Kromě toho musí školicí středisko stát na území ČR mimo Prahu. Čtěte více: Dotace na vzdělávání zaměstnanců mohou pomoci v krizi

Dotace 2010
Program Podporované aktivity Komu je určen Registrační žádosti Plné žádosti
ICT v podnicích investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií malým a středním podnikatelům 1. 1. 2010 – 15. 10. 2010 8. 3. 2010 – 15. 2.2011
ICT a strategické služby tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací podnikatelským subjektům uzavřeno 1. 5. 2009 – 15. 1. 2010
centra pro návrh a implementaci IS/ICT
centra sdílených služeb
centra zákaznické podpory
centra oprav high-tech výrobků a technologií
Inovace – Patent podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR malým a středním podnikatelům do 31. 5. 2010 1. 7. 2009 – 31. 8. 2010
zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí
Nemovitosti příprava zóny podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku, krajům a obcím do 31. 3. 2010 do 10 měsíců od data přijatelnosti nebo od data zahájení příjmu plných žádostí
výstavba nebo rekonstrukce nájemního objektu
vyhotovení projektové dokumentace
Prosperita zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, popř. jeho provozování podnikatelským subjektům, sdružením podnikatelů, územně samosprávním celkům a jejich svazkům, veřejným výzkumným institucím, vysokým školám apod. do 30. 6. 2010 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
zakládání a rozvoj center pro transfer technologií, popř. jejich provozování
zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů, popř. jejich provozování
Školicí střediska výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty právnickým nebo fyzickým osobám do 31. 5. 2010 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010

Záruka

Program Záruka má usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k úvěrům na financování provozních potřeb prostřednictvím zvýhodněných záruk u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Podniky (plátci DPH) bez nedoplatků ze všech sektorů kromě zemědělství, rybolovu a akvakultury mohou získat záruku ve výši až 80 procent jistiny zaručovaného úvěru. Hradí pak pouze část ceny záruky ve výši 0,1 až 0,3 procent p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky se podnikateli poskytuje finanční příspěvek ve výši čtyř procent p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.

Pokud má úvěrující banka s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem, může být zaručen úvěr až do výše pěti milionů korun. Záruka je pak v tomto případě 70 procent jistiny zaručovaného úvěru a cena záruky hrazená příjemcem podpory je stanovena ve výši 0,1 procent p. a. z výše záruky. Zároveň se příjemci podpory poskytuje finanční příspěvek 3 procenta p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Žádosti o podporu se přijímají do konce roku 2010. Čtěte více: Výhodnější provozní úvěry se přiblížily i podnikatelům ze sektoru služeb

školení červen 22 - tip do článku

Najděte si dotaci na míru

Pro české podnikatele pak existuje mnoho dalších nejrůznějších podpor v závislosti na území a sektoru, v němž daný podnik působí. Dotaci na míru podniku lze proto najít pomocí různých kritérií také na business serveru Podnikatel.cz.

Ilustrace: Štěpán Růt

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).