Hlavní navigace

Pohledávky v účetnictví

27. 7. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pohledávky v účetnictví podnikatelů tvoří zpravidla podstatnou část oběžného majetku – aktiv. Jak se pohledávky člení a co s nimi, pokud nedojde k jejich úhradě?

Pohledávka jako taková představuje právo věřitele na peněžité nebo jiné plnění od dlužníka. Ke vzniku pohledávky tak nejčastěji dochází tak, že mezi dodavatelem a odběratelem dojde ke sjednání konkrétního plnění, například dodání zboží nebo poskytnutí služby, a očekává se, že toto plnění bude ve sjednané době ze strany dodavatele splněno. Zároveň se předpokládá, že odběratel za toto plnění včas a řádně zaplatí.

Pohledávky v účetnictví

Pohledávky se mohou dělit dle různých kritérií. Nejčastěji se však setkáváme s dělením pohledávek na pohledávky krátkodobé a na pohledávky dlouhodobé. To, zda se jedná o krátkodobou nebo dlouhodobou pohledávku, se určí v závislosti na její splatnosti. V případě vedení účetnictví je tak potřeba pohledávky k rozvahovému dni reklasifikovat tak, aby došlo k jejich správnému vykázání v účetních výkazech. K rozvahovému dni se tak musí pohledávky prověřit, a pokud dojde ke změně doby jejich splatnosti z hlediska dlouhodobosti, musí se upravit jejich zaúčtování na příslušné rozvahové účty. To platí i v případě částečného splácení pohledávek nebo splátkových kalendářů.

Pohledávkami se zabývají České účetní standardy (dále jen „ČÚS“), konkrétně potom ČÚS č. 017. Český účetní standard dělí pohledávky v návaznosti na jejich uspořádání v rozvaze. Mimo jiné také obsahově vymezuje, co se pohledávkami rozumí a jak o nich mají účetní jednotky správně účtovat.

V praxi jsou nejčastějším druhem pohledávky z obchodních vztahů, které vznikají za odběrateli nejčastěji z titulu poskytnutí plnění a k jejich úhradě nedojde ihned. Součástí této skupiny pohledávky jsou i poskytnuté zálohy, například na dodání zboží nebo služeb.

Další pohledávky, které jsou ve standardu zmíněny, jsou například pohledávky ve skupině, pohledávky za zaměstnanci, pohledávky za státními institucemi a další pohledávky. Specifickou skupinou je potom daňová odložená pohledávka, která představuje, o kolik korun bude nižší daň z příjmů v budoucnu.

Jak se pohledávky oceňují?

Oceňování pohledávek upravuje zákon o účetnictví, který stanoví, že pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou. Existují ale i další případy, kdy pohledávka vzniká, například při jejím nabytí za úplatu nebo vkladem. V takovém případě by se pohledávka ocenila pořizovací cenou, a to včetně vedlejších nákladů, které s jejím pořízením souvisí.

Pohledávky mohou vznikat i v jiné než v české měně. Pokud jsou pohledávky vykazovány v cizích měnách, mají účetní jednotky povinnost pohledávky přeceňovat k rozvahovému dni.

Odpis pohledávky

V rámci inventarizace pohledávek a závazků účetní jednotky mimo jiné posuzují, zda a s jakou pravděpodobností budou pohledávky ve sjednanou dobu uhrazeny. Pokud nedojde k úhradě pohledávky ve sjednanou dobu splatnosti, může účetní jednotka pohledávku odepsat. Pozor však na daňové režimy odpisů pohledávek.

Odpis pohledávky je dle zákona o daních z příjmů považován za nedaňový náklad. Je tak na rozhodnutí účetní jednotky, zda pohledávku odepíše. I tak je ale potřeba odepsané pohledávky evidovat na podrozvahových účtech pro případ jejich budoucí úhrady. Existují ale i výjimky, kdy mohou být odpisy pohledávek považovány za daňový náklad.

Aby mohl být odpis pohledávky považován za daňový náklad, musí být splněny podmínky uložené zákonem o daních z příjmů. V zákoně o daních z příjmů je tak definováno několik situací, při kterých může být odpis pohledávky považován za daňový náklad.

Samotný účetní odpis pohledávky se pak provede zápisem na příslušný nákladový účet – konkrétně 546 – účet odpisů pohledávek. Souvztažně s tím dojde ke snížení účtů pohledávek.

Účetní opravné položky k pohledávkám

Zatímco odpis pohledávky vyjadřuje trvalé snížení její hodnoty, opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty pohledávky. Při inventarizaci by měla účetní jednotka posoudit, zda není potřeba k pohledávkám vytvořit opravné položky – například v případě, že pochybuje o jejím zaplacení. Pokud by k takové situaci došlo, účetní jednotka vytvoří opravnou položku, kterou dočasně sníží hodnotu pohledávky. Pozor však na to, že opravné položky nelze tvořit na zvýšené hodnoty.

Je zapotřebí rozlišovat účetní a daňové opravné položky. Zatímco účetní opravné položky by měly být upraveny v interních směrnicích účetní jednotky, zákonné opravné položky upravuje zákon o rezervách.

Samotné zaúčtování opravných položek je provedeno zaúčtováním opravné položky na nákladové účty 558 nebo 559, a to v závislosti na tom, o jaký druh opravné položky se jedná. Souvztažně se zaúčtuje na účet 39×. Opravné položky se vykazují v rozvaze ve sloupci korekcí. Sloupec netto pak znázorňuje výši pohledávky poníženou o opravné položky.

NL Podnikatel do mailu

Daňové opravné položky k pohledávkám

Zatímco účetní opravné položky upravují účetní předpisy, daňové opravné položky jsou upraveny v zákoně o rezervách. Zákon o rezervách tak opravné položky dělí na tři základní skupiny:

  • Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám
  • Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
  • Opravné položky k „malým pohledávkám“

Samotný daňový režim opravných položek je však poměrně komplikovaný. Aby bylo možné zákonnou opravnou položku vytvořit, je zapotřebí splnit celou řadu zákonných podmínek.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).