Hlavní navigace

Pojistky pro podnikatele lze upravit individuálně

3. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Riziko je součástí každé podnikatelské činnosti. Jeho predikce je častokrát zahrnuta v podnikatelských plánech, přesto může dojít k nahodilým a nečekaným událostem. Pojištění podnikajících subjektů se pak stává možností, jak dopady nenadálých situací co nejvíce eliminovat.

Stejně jako lze celý život úspěšně prožít s pár pojistnými smlouvami vázanými k osobnímu či majetkovému pojištění, může i samotný podnikatel bez problémů existovat v business světě, aniž by se komplexně pojistil proti všem podnikatelským rizikům a nástrahám. Otázkou ale zůstává, která varianta je ve výsledku přijatelnější.

Pojistit ano. Ale co přesně?

Do skupiny nejvíce skloňovaných podnikatelských a průmyslových rizik spadá pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, právní ochrany nebo pojištění finančních ztrát a pohledávek.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu

Při uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu je primárním zájmem pojištěnce krýt ztráty ze škod způsobených na movitých, nemovitých věcech, zásobách, technickém vybavení společnosti, cenných papírech a listinách, ale i na osobních věcech náležících zaměstnancům.

Porovnání limitujících podmínek pojištění majetku lze kupříkladu provést u pojistných produktů Generali pojišťovny Drobný podnikatel a Start z dílny společnosti Kooperativa. Podnikatel s movitým i nemovitým majetkem v maximální výši 5 mil. Kč a obratem nepřesahujícím 10 mil. Kč za rok může využít nabídky Generali pojišťovny. Naopak produkt Start je určen pro subjekty, jejichž firemní majetek překoná hranici zmíněných 5 mil. Kč, zároveň se jeho hodnota pohybuje pod úrovní 50 mil.Kč a obrat nepřevýší 10 mil. Kč ročně.

Informace o pojištění

na sesterském serveru Měšec.cz
Měšec - logo

Při pojištění vlastního majetku je také potřeba uvažovat nad možnou variantou poškození majetku třetí osoby. K tomuto účelu slouží pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Z hlediska podnikatelského subjektu se jedná kupříkladu o odpovědnost za škodu způsobenou zákazníkům vlastní provozní činností, za škodu vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených v prostorách pracoviště aj. K obecné odpovědnosti za škodu lze sjednat i další pojištění odpovědnosti, a to u škody způsobené vadou výrobku, škody na věcech převzatých a věcech užívaných.

Pojištění finančních ztrát

Sjednáním pojištění finančních ztrát se pojištěný subjekt zajišťuje pro případ majetkové újmy. Jednou ze situací, která může značným způsobem ovlivnit další vývoj společnosti, je bezdůvodné, nečekané přerušení provozu. Předmětem takového typu pojištění je pak ušlý zisk a vynaložené náklady, které společnost musí hradit i v případě, že je výroba zastavena – kupříkladu nájemné nebo leasingové splátky. Odlišnost v nabídce pojišťoven je především v důvodu pozastavení provozu – v případě Generali pojišťovny musí jít o strojní škodu, u Kooperativy zase o požár, živelné nebezpečí nebo výbuch uvnitř provozovny.

Pojištění právní ochrany

Jak uvádí Magdalena Kolínská z pojišťovny D.A.S., pozitivem, které přináší toto pojištění, je úspora finančních prostředků při prosazování svých práv. Tento speciální druh pojištění je primárně určen k pokrytí nákladů souvisejících se soudními spory. Právní ochranu může získat jak samotný podnikatel, tak fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním poměru nebo osoba s pojistníkem spolupracující.

Jak je uvedeno na webových stránkách D.A.S pojišťovny právní ochrany, právní ochrana se vztahuje na pojištěné osoby a movitý majetek firmy pojistníka, případně je možné pojištění rozšířit i o právní ochranu k nemovitosti, využívané k podnikatelské činnosti pojistníka. Důležitou podmínkou zůstává, že k pojistnému plnění dochází pouze v případě, kdy k pojistné události dojde v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti pojištěných osob.

Individuálně a pro všechny

I v rámci pojištění činnosti podnikatelských subjektů existují obecné zásady postupu uzavírání jednotlivých pojistných smluv. Pravidla jsou nastavena obecně, nicméně přístup je individuální, když to situace vyžaduje. Snažíme se vyjít vstříc i individuálním požadavkům vyplývajícím ze specifik předmětu nebo rozsahu nebo lokality podnikání a podobně, uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Podle zástupců oslovených pojišťoven není individuální přístup volen podle velikosti firmy. Nezáleží na velikosti společnosti, individuální přístup můžeme použít (a často používáme) i pro zcela malou firmu. Obecně se však dá říci, že určitá hranice pro individuální smlouvu je 50 mil.Kč na jedno pojištění, uvádí Mario Böhme, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny. V podobném duchu uvádí svůj názor k problematice individuálního přístupu a podmínek i Eva Svobodová: To není věc velikosti firmy, ale také výše pojistných částek, pojistných nebezpečí, kterých se to týká, preventivních a zábranných opatření a podobně. 

Pro tento typ pojistného produktu nelze dle Marka Vícha, tiskového mluvčí pojišťovny Kooperativa, cílovou skupinu podnikatelů využívajících jeho výhod unifikovat: Vzhledem k našemu velkému pojistnému kmeni máme u nás zastoupeny podnikatele průřezově jako na trhu, uvádí. Podobně se k této otázce vyjadřuje i Mario Böhme: Jsou to různé skupiny. Ve sféře drobných podnikatelů je to nejčastěji obchod, služby, v té individuální jsou to výrobní provozy, obchodní řetězce, velké hotely.

Pojistit se, ale…

Nejvíce nových pojištěných přibývalo po povodních, nyní už zájem není tak vysoký, popisuje současnou situaci Eva Svobodová. Se zkušeností týkající se využití tohoto pojistného produktu ze strany podnikatelských subjektů přichází také Mario Böhme: Využívají ho hojně, určitě jsou ale rezervy.

EBF tip_udrzitelnost

Rozdílný přístup k pojištění výše uvedených typů rizik je pochopitelný, každý podnikatelský subjekt může k dané problematice přistupovat odlišně. Jeden klient se pojistí pouze v nezbytně nutných oblastech, pojistnou ochranu nad rámec vlastních požadavků odmítne. Druhý zvolí variantu využít značného rozsahu a variací sjednat si pojištění podnikatelského rizika na míru. V čem může být takový druh pojištění podnikateli přínosem?

Pro Svobodovou je tento typ pojištění skutečně existenční jistotou pro případ nenadálých událostí, které mohou mít likvidační charakter. Při vhodně zvoleném pojištění můžeme snížit na minimum rizika, jejichž vznik nemůžeme přímo ovlivnit. Lze si pojistit nejen majetek, ale i ztráty z přerušení provozu v důsledku pojistné události, provozní odpovědnost a řadu dalších specifických připojištění majetku i odpovědnosti za škodu, uvádí zase Mario Böhme.

Anketa

Jste jako firma pojištěni?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).