Hlavní navigace

Nepřímé daně po reformě zvýší podnikatelům náklady

3. 12. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Aktualizováno: Aktualizace (12. 12. 2007 0:00)
Nepřímé daně získávají na oblibě u vlád a politiků po celé Evropě. A Česko není výjimkou. Reforma veřejných financí s sebou přinese jejich zvýšení. Je zřejmé, že kvůli nárůstu snížené sazby DPH a novým ekologickým daním stoupnou podnikatelům náklady. Ale novely zákonů o nepřímých daních jim i pomohou.

Reforma veřejných financí mění vedle přímých také nepřímé daně. Názor ekonomů na nepřímé daně je různý. Někteří je kritizují jako sociálně nespravedlivé, nebo jako „neférové“ vůči občanům, jelikož zvýšení nepřímých daní není na první pohled vidět a zdražení s nimi spojené lidé mohou přisuzovat jiným faktorům. Proto je pro politiky snazší je zvyšovat a financovat jimi veřejné výdaje. Jsou tak vítaným příjmem státního rozpočtu. Jiní ekonomové ale nepřímé daně obhajují tím, že tolik nesvádějí k daňovým únikům a nepotlačují motivaci k práci a spoření. Ať už jsou názory odborníků jakkoli rozmanité, faktem zůstává, že trendem v EU je přesun části daňového břemene z daní přímých do nepřímých. Pro podnikatele je tato tendence výhodná, díky ní klesá daňové zatížení příjmů a roste jejich konkurenceschop­nost. (Ovšem pod podmínkou, že dochází ke snižování přímých daní.)

Co všechno spadá do nepřímých daní?

Mezi nepřímé daně se řadí spotřební daně (nově též ekologické) a daň z přidané hodnoty (DPH). Reforma veřejných financí přinese v oblasti nepřímých daní legislativní změny v Zákoně č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v Zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Jaké budou konkrétní změny a jaký budou mít vliv na podnikatele? V čem jim pomůžou a v čem naopak přidělají vrásky?

Změna DPH přinese zdražení, ale některým podnikatelům ulehčí práci

Hlavní novinky v zákoně o DPH

  • zvýšení snížené sazby daně z 5 na 9 %
  • základ daně nově obsahuje také ekologické daně
  • zavedeni tzv. skupinové registrace k DPH
  • změna využití snížené sazby DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č. 2 (vypuštění stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení a nová definice staveb pro sociální bydlení)
  • zavedení závazného posouzení pro stanovení sazby daně
  • rozšíření možnosti vrácení daně v rámci zahraniční pomoci z prostředků nenávratné zahraniční pomoci na výzkum a vývoj

Co s sebou přinese skupinová registrace pro podnikatele?

Nejdůležitější výhodou skupinové registrace je, že plnění poskytnutá mezi jednotlivými členy (dodání zboží i poskytování služeb) nebudou podléhat DPH. Zavedením skupinové registrace dále dojde ke zmenšení administrativy, a to jak na straně daňových subjektů, tak na straně správců daně, a potažmo nákladů.

Skupinová registrace se stává přínosnou hlavně pro firmy, které v důsledku uskutečněných plnění osvobozených od DPH nemají plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Jedná se hlavně o různé finanční skupiny. Ty budou moci díky skupinové registraci efektivněji využívat zdroje v rámci skupiny pro podporu své činnosti, aniž by na ně byla uvalena DPH, která je v jejich případě částečně či zcela přímým nákladem. Odborníci ale radí vše nejprve dopředu důsledně propočítat, aby vytvoření skupiny přineslo zisk a ne ztrátu. Vše vykalkulovat ale nebude jednoduché, jelikož některé principy, které obsahuje reforma a které se týkají nároků na odpočet DPH, nejsou v novele zákona jednoznačně vyloženy.

Skupinová registrace také pomůže českým firmám v lepší konkurenceschop­nosti vůči zemím, kde je tato registrace již zavedena. Výhodou je pro vytvořené skupiny, které si zajistí účetnictví centrálně. Zastupující člen těchto skupin totiž podá přiznání za celou skupinu a bude evidovat všechna přijatá i poskytovaná plnění každého člena skupiny. Pozitivem pro všechny firmy, které vytvoří skupinu, je skutečnost, že je brána jako jediný plátce DPH a její členové tak nemusí při vzájemné fakturaci řešit sazbu daně, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo náležitostí daňových dokladů a podávají jen jedno daňové přiznání k DPH za skupinu. Dalším kladem je také počítání jen jednoho koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud tak někteří členové nemají plný nárok na odpočet, může jim sjednocení koeficientu prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet skupiny.

Chcete připojit své postřehy, náměty a názory k reformě veřejných financí? Rádi byste svými příspěvky zkvalitnili obsah chystaného speciálu? Pak využijte našeho diskuzního vlákna a

VSTUPTE DO DISKUZE »

Ale skupinová registrace nepřináší jen výhody. Problematická se jeví např. časová prodleva v případě ukončování členství ve skupině. Dalším negativem se může stát v případě potíží nerozdílná odpovědnost všech členů skupiny za všechny povinnosti týkající se DPH. Administrativní zátěž navíc způsobí registrace skupiny, ale oproti úbytku byrokracie při jednotlivé platbě DPH se nejedná o vážnější komplikaci. První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1. 1. 2009, pokud bude přihláška k registraci podána nepozději do 31. 10. 2008.

Skupinová registrace je v současnosti využívána v různých formách ve 14 z 27 členských států EU. Jak dopadne zavedení skupinové registrace u nás, není lehké odhadnout. Dá se ale předpokládat, že především společnostem podnikajícím v oblasti finančnictví či pojišťovnictví značně usnadní život.

Spotřební daně chystají nový přírůstek

Reforma samozřejmě nemine ani spotřební daně. Kromě zvýšení dosavadních spotřebních daní na tabák přichází vláda se třemi novými nepřímými daněmi účinnými od 1.1.2008. Jsou jimi daň z elektřiny, daň z plynu a daň z pevných paliv. Souhrnně se označují jako tzv. ekologické daně.

Kuřákům se jejich zlozvyk zase prodraží

ČR se Evropské unii zavázala, že v lednu 2008 bude minimální spotřební daň na cigarety nejméně 64 eur na 1000 cigaret a minimálně 57 % z maloobchodní ceny tisícovky nejběžnějších cigaret. Proto vláda v rámci reformy schválila zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků:

Předchozí sazby daně z tabákových výrobků
Sazba daně Procentní část Pevná část Minimální
Cigarety 27 % 0,88 Kč/kus Celkem nejméně 1,64 Kč/kus
Doutníky 0,90 Kč/kus
Balený tabák 905,00 Kč/kg
Sazby daně z tabákových výrobků platné od 1.1.2008
Sazba daně Procentní část Pevná část Minimální
Cigarety 28 % 1,03 Kč/kus Celkem nejméně 1,92 Kč/kus
Doutníky 1,15 Kč/kus
Balený tabák 1280,00 Kč/kg

Díky silnému kurzu koruny ale k zvýšení daně dojít vůbec nemuselo, unijním požadavkům odpovídá totiž i současná sazba. Zdražení tabákových výrobků bude výrazné. Nejlevnější 40g balení tabáku bude stát minimálně 80 korun (to je o 20 korun více než nyní), cigarety zdraží o 7 korun.

Novela zákona o spotřební dani se týká rovněž úprav v oblasti daňového zvýhodnění biopaliv a začlenění zákona o barvení a značkování některých středních a těžkých plynových, těžkých topných a mazacích olejů do rámce zákona o spotřebních daních.

Neříká vám nic „superhrubá mzda“? Slyšeli jste další pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů a

ZADEJTE DOTAZ »

Nově se budou odvádět ekologické daně

Ekologické daně se rozlišují na tři typy. Prvním je daň z elektřiny. Jejím plátcem bude dodavatel, který dodal elektřinu konečnému spotřebiteli. Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28.30 Kč/MWh. Jedinou výjimkou, která je osvobozená od daně, je elektřina ekologicky šetrná.

Druhou daní je daň z pevných paliv. Plátcem této daně je též dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli. Předmětem daně jsou pevná paliva, tj. černé i hnědí uhlí, koks a rašeliny. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8.50 Kč/GJ v původním vzorku. Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k výrobě elektřiny.

Poslední ekologickou daní je daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Platí ji dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli. Předmětem daně je plyn určený pro pohon motorů (sazba 264,80 Kč/MWh), výrobu tepla (30,60 Kč/MWh) či pro stacionární motory, pro stroje používané při stavbách (30,60 Kč/MWh). Od daně je osvobozen zemní plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách.

Aktuální odborné publikace

hledejte na serveru Knížky.cz

Podnikatel.cz doporučuje publikace:

Podnikatelé, kteří se zabývají komoditami, jež jsou předmětem ekologických daní, by měli posoudit dopad ekologických daní na svou obchodní činnost. Musí počítat s povinností podávat daňová přiznání a platit daň celním úřadům. Současně bude třeba nastavit informační systém a interní postupy společností za účelem správného uplatnění a výpočtu daní. Současně by ale neměli zapomínat na možnosti osvobození z daně. Díky ekologickým daním podraží elektřina, přičemž firmám něco přes 10 % (některým i o 15 %). Zavedení daně z paliv se sice díky zásobám neprojeví ihned, ale dá se očekávat další zdražení pohonných hmot.

Změny v nepřímých daní způsobí podnikatelům zvýšení nákladů i odvodů na daních. Přestože v oblasti DPH mohou díky skupinové registraci ušetřit, zvýšení snížené hranice DPH i zavedení nových ekologických daní přinese v oblasti nepřímých daní větší zátěž. Je ovšem pochopitelné, že snížení přímých daní musí být něčím vykompenzováno. Přesto jsou podnikatelé skupinou, která by na reformě měla vydělat.

Aktualizace

školení červen 22 - tip do článku

Regulační poplatky ve zdravotnictví z hlediska daně z přidané hodnoty

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů zavádí tzv. regulační poplatky. Podle §16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění má zdravotnické zařízení povinnost vybrat regulační poplatek, pokud se nejedná o výjimku, která je stanovena v odst. 2 a 3 stejného paragrafu. Tento poplatek je příjmem zdravotnického zařízení, je tedy součástí úplaty za zdravotnickou službu nebo zboží. Zdravotnické služby a zboží, které jsou osvobozeny od DPH, jsou osvobozeny i od regulačního poplatku.

Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Anketa

Je správné, že se nově zavádí ekologické daně?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).