Hlavní navigace

Dědictví už nebude po reformě tak „drahé”

26. 11. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daňová reforma mění kromě daní z příjmů fyzických a právnických osob s účinností od 1.1.2008 i další přímé daně, a to daně majetkové. Jejich změna sice není tak rozsáhlá jako u daní z příjmů, přesto reforma přináší několik zajímavých úprav.

Některé majetkové daně už nebudou od nového roku tolik bolestivé jako doposud. Týká se to zejména daně dědické a darovací. Reforma totiž od těchto daní osvobozuje manželky, manžele, děti a další příbuzné jako třeba sourozence. Méně peněz skončí ve státním rozpočtu také za daně ze zemědělských pozemků.

Vymezení majetkových daní

Mezi majetkové daně patří daň z nemovitosti, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Někdy se řadí k majetkovým daním i daň silniční, přestože se nejedná o typickou majetkovou daň. Daň z nemovitosti řeší Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena Zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, daň silniční pak Zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Daň z nemovitosti

Samotná daň z nemovitosti se rozděluje na dvě daně – daň z pozemků a daň ze staveb, přičemž předmětem daně z pozemku jsou pozemky, které jsou v ČR vedeny v katastru nemovitostí (blíže viz § 2 Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti), a předmětem daně ze staveb jsou stavby vyjmenované v § 7 Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.

Podrobnější informace o dani z nemovitosti naleznete v tutoriálu na business serveru Podnikatel.cz.
Změny od 1.1.2008

V souvislosti s daňovou reformou v rámci stabilizace veřejných rozpočtů dochází od 1.1.2008 k os­vobození od daně z nemovitosti pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví závaznou vyhláškou. Podle této vyhlášky se pak postupuje poprvé až ve zdaňovacích období roku 2009.

Zároveň dochází ke zvýšení koeficientů v § 6 odst. 4a), kterým se upravuje základní sazba daně z nemovitostí v obcích do 1000 obyvatel (ostatní zůstávají stejné). Koeficient od 1.1.2008 bude 1,0 v obcích do 1 tis. obyvatel, přičemž pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu.

Novela zákona o dani z nemovitosti zavádí od 1.1.2008 i tzv. fakultativní místní koeficienty, které budou plně v kompetenci obce. Jde o to, že obec může (i nemusí) obecně závažnou vyhláškou stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4, nebo 5 pro všechny nemovitosti na území celé obce. Tímto koeficientem se pak vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popř. jejich soubory.

Daň dědická

Předmětem této daně je majetek, který byl nabyt zděděním. Jedná se o:

  • nemovitosti, tedy věci nemovité, byty a nebytové prostory a
  • movitý majetek, tedy věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky a majetková práva a jiné majetkové hodnoty.

Poplatníkem této daně je dědic, který nabyl dědictví (ať už celé nebo jeho část) ze závěti nebo ze zákona (podle Alexandra Vališe z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o. je příkladem např. situace, kdy zemřel otec rodiny s manželkou a dětmi a nezanechal závěť. Jeho majetek tak bude rozdělen mezi první dědickou skupinu, tj. děti a manželku, rovným dílem) nebo z obou těchto právních důvodů. Poplatníci jsou pro účely výpočtu daně dědické, darovací a daně z nemovitostí podle § 11 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí rozděleny do tří skupin, které vyjadřují určitý vztah poplatníka k zůstaviteli:

I. skupina: – příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé

II. skupina: – příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

III. skupina: – ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Základem daně dědické je cena nabytého majetku, kterou je však ze zákona možné snížit např. o dluhy zůstavitele, které přešly na dědice z dědictví, cenu majetku, který je od daně osvobozen, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměnu a hotové výdaje notáře, který byl soudem pověřen řízením o dědictví apod. Základ daně je upraven § 4 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Při řízení o dědictví je potřeba si uvědomit, že přijmutím dědictví přecházejí na dědice i všechny dluhy, které vznikly před úmrtím dané fyzické osoby, a náklady na řízení o dědictví. Dědic za zděděné dluhy odpovídá však jen do výše zděděného majetku. Ze zákona je možné dědictví i odmítnout. V tom případě pak majetek i s dluhy přechází na stát, který z něj nejprve uhradí náklady řízení (tedy poplatky za notáře, popř. další výdaje) a teprve poté dluhy. V § 175 v občanského soudního řádu je popsáno přesné pořadí jednotlivých druhů dluhů, které budou uhrazovány s tím, že pokud majetek nebude postačovat, budou částky v těchto skupinách rovnoměrně kráceny. Neproplacené zbytky dluhů zaniknou, uvádí Alexandr Vališ.

Chcete připojit své postřehy, náměty a názory k reformě veřejných financí? Rádi byste svými příspěvky zkvalitnili obsah chystaného speciálu? Pak využijte našeho diskuzního vlákna a

VSTUPTE DO DISKUZE »

Ne všechen movitý a nemovitý majetek, který je předmětem dědictví, však podléhá dani dědické. Od daně dědické jsou osvobozeny věci movité a nemovité, které jsou zděděny mezi osobami zařazenými v I. skupině, další věci uvedené v § 19 odst. 2 a bezúplatně nabyté věci dle § 20.

Sazby daně dědické jsou pro jednotlivé skupiny poplatníků uvedeny v § 12, 13 a 14 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pohybují se při výši majetku do jednoho milionu od 1 – 7 %, přičemž výsledná částka se pak ještě vynásobí koeficientem 0,5. Daňový subjekt je povinen podat přiznání k dani dědické, přičemž splatnost této daně je podle § 18 do 30 dnů od doručení platebního výměru.

Změny od 1.1.2008

V rámci daňové reformy ale dochází od 1.1.2008 ke změně u daně dědické. Od této daně budou osvobozeni poplatníci ze skupiny I. a II.

Daň darovací

I při obdržení daru je nutné zaplatit daň, která je upravena v § 5 – 7 Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Darem se předpokládá bezúplatné nabytí majetku (nemovitost, movitý majetek, jiný majetkový prospěch) na základě právního úkonu (např. darovací smlouva). Co naopak není předmětem daně darovací, je vyjmenováno v § 6 odst. 3 (např. bezúplatné nabytí majetku, které je příjmem, dotace, příspěvky a podpory apod.)

Co se týče movitého majetku, musí se z něj zaplatit darovací daň i v případě, že dar byl darován z ciziny do tuzemska nebo obráceně nebo byl darován v cizině a dovezen poté do tuzemska apod.

POZOR! Při dovozu daru z třetích zemí (země mimo EU) je nutné kromě darovací daně zaplatit i clo, pokud není od cla osvobozen. Při výpočtu daně se pak toto clo od základu daně odečítá. Další položky, které se od základu daně odečítají, jsou uvedeny v § 7 odst. 1.

Poplatníkem daně z příjmu je nabyvatel, tedy ten, kdo dar obdržel, přičemž se může jednat o osobu fyzickou i právnickou. Výjimka je pouze při darování do zahraničí, v tomto případě je poplatníkem dárce. Je potřeba ale myslet na to, že pokud poplatník není dárcem (nejedná se tedy o dar ze zahraničí nebo do zahraničí), je dárce ručitelem za to, že nabyvatel daru daň darovací zaplatí. Poplatníci se stejně jako v případě daně dědické rozdělují do tří skupin, přičemž od daně je osvobozena opět skupina I.

Změny od 1.1.2008

V rámci daňové reformy dochází od 1.1.2008 ke změně u daně darovací. Dochází k osvobození od této daně u poplatníků ze skupiny I. a II.

Daň z převodu nemovitosti

Předmětem této daně je především úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Ovšem daň z převodu nemovitosti se musí platit i např. při bezúplatném zřízení věcného břemene při nabytí nemovitosti darováním. Pokud dochází k výměně nemovitostí, jejich výměna se považuje za jeden převod a daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. Předmět této daně rozebírá podrobně § 9.

Základem daně je cena nebo hodnota převáděné nemovitosti. Pokud však cenu ani hodnotu nelze zjistit, stanoví se cena podle zvláštního předpisu (např. podle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Sazba daně pak činí 3 % ze základu daně, přičemž sazba daně je stejná pro všechny tři skupiny poplatníků. I v případě této daně jsou výjimky v souvislosti s osvobozením od daně. Jedná se především o první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novou stavbou. Další příklady jsou uvedeny v § 20.

Neříká vám nic „superhrubá mzda“? Slyšeli jste další pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů a

ZADEJTE DOTAZ »

Poplatníkem je ve většině případů prodávající, ale pro případ nezaplacení této daně je nabyvatel ručitelem. V souvislosti s daní z převodu nemovitostí se podává daňové přiznání, přičemž poplatník je povinen jej podat místně příslušnému správci daně podle § 21 nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí či nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti apod. Takže např. pokud byl vklad zapsán 7. července, musí být daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti podáno do konce října. Daňové přiznání se nepodává, pokud se jedná o bezúplatné nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně osvobozeno.

Aktuální odborné publikace

hledejte na serveru Knížky.cz

Podnikatel.cz doporučuje tyto publikace:

Pokud se stane, že poplatník daň nezaplatí, je povinen zaplatit daň ručitel, tedy nabyvatel (kupující). Ten pak tuto částku může po poplatníkovi vymáhat jako tzv. regres. Podle Alexandra Vališe z advokátní kanceláře Havel & Holásek je tento způsob ve skutečnosti velmi rizikový, proto v praxi často dochází k tomu, že kupní cena a daň je uložena na speciálním účtu v bance, se kterým nemohou obě strany disponovat. Po zápisu vlastnického práva prodávajícího v katastru nemovitostí banka vyplatí prodávajícímu cenu nemovitostí a zároveň sama uhradí finančnímu úřadu příslušnou daň.

Souhrn nejdůležitějších změn od 1.1.2008 v ma­jetkových daních:

  • osvobození poplatníků ze skupiny I a II od daně dědické a darovací
  • osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitosti, jestliže tak obec stanoví závaznou vyhláškou
  • zvýšení koeficientu pro úpravu základní sazby daně z nemovitostí u obcí do 1000 obyvatel
  • zavedení fakultativních místních koeficientů u daní z nemovitosti, které budou v kompetenci samotných obcí.

Silniční daň

Zajímavé informace o novelizaci silniční daně se dočtete v článku Lindy Krakowski „Nižší silniční daň chce přetřít vozový park nazeleno“.
Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Má reforma u majetkových daní smysl?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).