Hlavní navigace

Postačí pro daňové účely jednostranná úprava smlouvy o životním pojištění?

30. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com/, podle licence: Rights Managed
Kdo hodlá čerpat daňové výhody životního pojištění, musí mít smlouvu upravenu nejpozději 31. března 2015. Může změnu smlouvy provést sama pojišťovna?

Na úpravu smlouvy je nejvyšší čas. Některé pojišťovny upravují smlouvu dvoustranným dodatkem, jiné jednostranně nečinností poplatníka. Je ale takový postup možný a bude smlouva akceptovatelná pro daňové účely?

Nové podmínky pro daňové výhody

Od roku 2015 přibyla ke dvěma základním podmínkám pro uplatnění daňových výhod životního pojištění (v praxi zavedené jako 2 × 60) zcela nová podmínka, a to nemožnost výplaty jiného příjmu, který není plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. V podstatě to znamená, že pro využití daňových výhod musí být prostředky v produktu soukromého životního pojištění „uzamčeny“ až do dosažení věku 60 let.

Pro uplatnění daňových výhod od roku 2015 musí být výplata pojistného plnění v pojistné smlouvě

  • sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy,
  • současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,
  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 
  • pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Úprava smlouvy pro daňové výhody

Pojištěnci se tedy mohli libovolně rozhodnout, zda si ponechají stávající smlouvu o životním pojištění, která v řadě případů umožňovala výběr z mimořádného účtu nebo upraví podmínky v souladu se zněním zákona o daních z příjmů od roku 2015. Jen v takovém případě lze nadále čerpat daňové výhody. Pojišťovny již koncem roku 2014 informovaly své klienty o nastávajících změnách a nabízely možnost úpravy smluv. Ideální bylo upravit smlouvu ještě před začátkem roku, ale na základě přechodných opatření budou akceptovány i úpravy učiněné nejpozději do 31. března 2015 s platností zpětně k 1. lednu 2015.

Ilustrační obrázek
Autor: http://www.isifa.com/, podle licence: Rights Managed

Postačí jednostranná změna podmínek? 

Od počátku však nebylo jasné, jakým způsobem má být úprava smlouvy o životním pojištění pro daňové účely prokázána. Ještě v měsíci únoru sdělila serveru Podnikatel.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství, že Česká národní banka (ČNB) jako dozorující orgán požaduje od pojišťoven, aby se svými klienty (pokud oni o to projeví zájem) uzavíraly písemný dodatek ke stávající smlouvě o soukromém životním pojištění, který bude stvrzením toho, že z tohoto produktu není v průběhu trvání smlouvy umožněna výplata, jež není pojistným plněním. Tento požadavek ČNB je v souladu s podmínkami GFŘ, protože jen písemný dodatek ke smlouvě může být následně předkládaný správci daně a zaměstnavateli jako doklad o oprávněnosti čerpání nároků na daňové úlevy.

Čtěte více: Životní pojištění 2015 v sedmi aktuálních otázkách a odpovědích 

Nyní se ale situace změnila. Finanční správa akceptuje postupy, které byly diskutovány se zástupci České asociace pojišťoven a odkazuje na praxi jednotlivých pojišťoven uvedené v přehledu na webových stránkách asociace. Pojišťovny přijaly stanovisko ČNB i GFŘ a postupy tomu odpovídají, upřesnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Doložení pro osvobození benefitů

Doložení uplatnění nezdanitelných částí základu daně bude aktuální až po skončení zdaňovacího období 2015. V této chvíli je nejdůležitější doložení pro účely osvobození poskytovaných benefitů (příspěvků na životní pojištění) zaměstnavatelem. Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. zákona o daních z příjmů v platném znění, se dokládá v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud z pojistné smlouvy nebo z pojistky vyplývá, že by dané pojištění umožňovalo výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy, dokládá se plnění podmínek podle České asociace pojišťoven:

  • dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení možnosti těchto výplat, nebo 
  • potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.

Další informace k postupu jednotlivých pojistitelů je možné najít v přehledu, z něhož je patrné, jak mohou pojistníci, kteří mají sjednané pojištění s konkrétní pojišťovnou (uvedenou v přehledu), doložit plnění podmínek podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. zákona o daních z příjmů. Přehled obsahuje informace pouze o postupu pojistitelů, kteří jsou členy České asociace pojišťoven.

Přehled podle jednotlivých pojišťoven k dispozici zde 

Oboustranný dodatek je přesto nejvhodnější

Pro daňové účely tedy bude akceptovatelné pouhé potvrzení pojistitele o jednostranné změně podmínek. Ovšem nejvhodnější formou úpravy je oboustranný dodatek ke stávající smlouvě. Podle našeho názoru je nutné, aby se změnou souhlasily obě smluvní strany. Citovaná novela, resp. ani jiné právní předpisy, však pojišťovně explicitně neukládají povinnost s pojistníkem změnu pojistné smlouvy v tomto případě sjednat. Pokud pojišťovna navrhne změnu pojistné smlouvy (příp. pojistných podmínek), je třeba, aby pojistník projevil svůj souhlas, a to obdobně jako při uzavírání pojistné smlouvy, vysvětlila Kateřina Bartůšková, mluvčí České národní banky. Dodala, že nečinnost pojistníka by neměla být považována za souhlas. A to ani v případě, kdy pojistník uchová dodatek jako určité potvrzení, ale neodešle ho podepsaný pojišťovně zpět nebo výslovně vůči pojišťovně neprojeví svůj nesouhlas s jeho uzavřením. V této souvislosti jsme doporučili veřejnosti postupovat v souladu s informacemi uveřejněnými na našich webových stránkách, viz Informace pro veřejnost k realizaci změn smluv životního pojištění a v případě pochybností kontaktovat přímo konkrétní pojišťovnu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).