Hlavní navigace

Požádejte o prominutí pokut u kontrolních hlášení. Úřady žádnou žádost nezamítly

11. 4. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud patříte mezi nešťastníky, kteří dostali v souvislosti s kontrolním hlášením pokutu, požádejte o její odpuštění. Úřady zatím všem žádostem vyhověly.

Už měsíc totiž platí upravený pokyn GFŘ D-29, který upravuje postup finančních úřadů při promíjení pokut u kontrolních hlášení.

Díky změně pokynu už bylo odpuštěno skoro 150 pokut ve výši přesahující 4 miliony korun. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Od konce loňského července lze u pokut u kontrolních hlášení požádat o jejich částečné či plné prominutí. V původní verzi pokynu stanovilo GFŘ celkem 10 ospravedlnitelných důvodů a k nim konkrétní procenta, kolik z pokuty lze odpustit. Kritéria ale byla nastavena hodně přísně a původní verze pokynu tak nedávala podnikatelům velkou šanci na odpuštění sankce. Z několika tisíc pokut byly do 5. března 2017 odpuštěny pouze čtyři v celkové výši 131 tisíc korun.

Na počátku března ale GFŘ pokyn upravilo a přibylo do něj dalších 7 nových ospravedlnitelných důvodů, které pomohly plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení. Typicky se jedná o situace, kdy podnikatel podal kontrolní hlášení o pár dnů později či se zpožděním zareagoval na výzvu úřadů, aby doplnil, opravil či jen potvrdil informace v hlášení.

7 nových ospravedlnitelných důvodů vypadá takto (u všech lze odpustit celou pokutu):

Pořadí nových důvodů Nové ospravedlnitelné důvody
11 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
12 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v daném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
13 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt nebo jeho zástupce do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
14 Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) a ž d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
15 Daňový subjekt nebo jeho zástupce reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 201 6 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
16 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
17 Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH).

Plátci mohou nyní požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut za rok 2016, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 je možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní oproti stanovené době, a pokud mu povinnost podat hlášení ze zákona skutečně nevznikla.

Podobně mohou podnikatelé požádat o možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), pokud zareagovali na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (tedy po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů) od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení. Jedná se tedy o případy, kdy měl podnikatel finančnímu úřadu potvrdit, že kontrolní hlášení nemá podávat, nebo potvrdit, že všechny vyplněné údaje v hlášení byly v pořádku. Navíc se tyto ospravedlnitelné důvody (bod 15 a 16) uplatňují přednostně. Je tedy možné požádat o odpuštění například jedné pokuty za to, že jste včas nepotvrdili, že hlášení máte v pořádku, a následně ještě další pokuty, kterou jste obdrželi například za pozdní opravu hlášení.

O prominutí mohou rovněž požádat podnikatelé (bod 17), kterým byla udělena pokuta po zaslání výzvy na e-mail. Ústavní soud totiž fikci doručení u písemností odesílaných prostřednictvím e-mailu zrušil jako neústavní.

Čtěte více: Kontrolní hlášení se musí změnit. Čtěte, které části Ústavní soud zrušil

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích. Že se žádost vyplatí podat, dokládají aktuální statistiky o odpuštěných pokutách. Od změny pokynu na začátku března až do 6. dubna odpustila finanční správa dalších 142 pokut v celkové výši takřka 3,9 milionu korun. Celková výše zaevidovaného a požadovaného prominutí příslušenství dosáhla od 28. 7. 2016 do 6. 4. 2017 částky 4 085 000 Kč, doplnila serveru Petra Petlachová, mluvčí GFŘ.

Z uvedených rozhodnutí o prominutí příslušenství daně bylo:

  • 134 rozhodnutími prominuto 100 % požadované částky, v tomto případě částka prominutého příslušenství dosáhla 3 730 000 Kč,
  • 12 rozhodnutími bylo prominuto 50 % nebo 70 % požadované částky, v tomto případě částka částečně prominutého příslušenství dosáhla 176 000 Kč.

Zároveň navíc platí, že finanční úřady doposud nevydaly žádné zamítavé rozhodnutí o prominutí.

Pokut bylo uděleno několik tisíc

V loňském roce úřady udělily u kontrolních hlášení přes dva tisíce pokut. Nejčastěji byla udělena sankce 50 tisíc korun, která se ukládá tehdy, pokud kontrolní hlášení podnikatel nepodá ani v náhradní lhůtě. Konkrétně se jednalo o 1611 takových pokut v celkové výši přes 80,5 milionu Kč. Desetitisícových pokut za podání hlášení v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k podání bylo uděleno 218 v celkové výši 2,18 milionu korun. Pokut za nepodání kontrolních hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení úřady rozdaly 208. Za tento prohřešek činí sankce 30 tisíc Kč a dohromady by podnikatelé měli zaplatit 6,18 milionu korun.

BRAND23 Workshop

Sankce jsou taxativní

Co se týče jednotlivých pokut, ty se udělují následovně. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Finanční správa ale může pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).