Hlavní navigace

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční. Netýkají se i vás?

31. 1. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V úterý 31. ledna končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a také pro přiznání k dani silniční.

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají především ti, kteří loni nabyli nějakou nemovitost. Silniční daň sice řada dřívějších poplatníků už hradit nemusí, někteří však stále mají za povinnost přiznání podat. 

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Hlavně se jedná o poplatníky, kteří v roce 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud má ale poplatník nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání, a to za každý kraj jedno.

Kdo nepodává přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání naopak nepodávají ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Jaké jsou sankce při pozdním podání

Kdo podá přiznání později, hrozí mu sankce. Lze se nicméně o několik dnů beztrestně opozdit. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek by neměli zapomenout na to, že musí podat přiznání elektronicky. Zároveň ale platí, že je zohledňován účel, pro který byla konkrétní zpřístupněná datová schránky zřízena, resp. o jaký typ datové schránky se jedná. Pokud máte například datovou schránkou podnikající fyzické osoby, nemusíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, pokud se jedná o daňové přiznání podávané pouze za nemovité věci nesouvisející s podnikatelskou činností.

Dokdy daň zaplatit

Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit do 31. května. Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do konce května a druhou do 1. prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do 1. září. Případným druhým termínem zůstává 1. prosinec.  I v případě doplatku daně se lze beztrestně o několik dnů opozdit.

Daň lze zaplatit přes SIPO 

Už několik let se dá daň zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součást tiskopisu tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Oznámení pak poplatník musí doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období (čili do dneška), od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Silniční daň se pro vozy do 12 tun zrušila

Vloni v červenci nabyla účinnosti novela zákona o silniční dani, která zrušila silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Kromě zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun se navíc snížila silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun.

Co je předmětem silniční daně

Změnila se i struktura daně, například její předmět. Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Fakticky sice i nadále platí, že předmětem daně jsou nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, dani však reálně podléhají pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatní u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).

Zaměstnavatelé už nejsou poplatníci daně

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

 • je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž

 • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Kdo musí podávat přiznání k dani silniční

Pozor však na to, že někteří poplatníci musí podávat přiznání k dani silniční i nadále, přestože žádnou daň neplatí. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

Příklady dle finanční správy

Příklad č. 1

Pan Karel vlastní osobní automobil, který používá za účelem zajištění příjmů, a dále je vlastníkem nákladního automobilu (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 10 tun. Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

Pan Karel nemá povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět. Tedy pan Karel nemá povinnost přiznání podat.

Příklad č. 2

Právnická osoba vlastní 4 osobní automobily, které používá za účelem zajištění příjmů, dále je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 4 tuny a nákladního automobilu o hmotnosti 14 tun, který používá výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě pověření jejího vlastníka. Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

školení červen - novinky

Právnická osoba má povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm nákladní automobil o hmotnosti 14 tun, a to i přesto, že je od daně osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 4 novely a daň bude nulová, neboť bez zohlednění osvobození by u něho byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

Nicméně platí, že pokud silniční daň činí méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a ani neplatí.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí?
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Hlavně se jedná o poplatníky, kteří v roce 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.
Kdo podává přiznání k dani silniční?
Poplatník (osoba, která je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsána v technickém průkazu vozidla) je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).