Hlavní navigace

Program COVID Nájemné je na spadnutí. Nepropásněte žádost

19. 6. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dotační program COVID Nájemné Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Evropská komise a v nejbližších dnech se očekává jeho vyhlášení.

Tento program už v pondělí 18. května 2020 schválila vláda a se spuštěním se čekalo právě na evropskou notifikaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu program tedy připravuje a předpokládá se, že bude spuštěn co nejdříve.  

V pondělí 15. června ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ČT24 sdělil, že do konce příštího týdne bude výzva vypsána a od té doby budou přijímat žádosti. Máme na to alokováno sto lidí, ten zájem je skutečně obrovský, budou to nízké statisíce žádostí, které očekáváme, dodal. 

Cílem programu COVID Nájemné je pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Takto postižení podnikatelé budou moci požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel. 

Podrobnosti o programu naleznete v článku Stát podnikatelům zaplatí půlku nájemného, pronajímatel však musí dát 30% slevu 

Kde najdete žádost? 

Výzva by měla být v průběhu června zveřejněna na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Žádosti bude možné podat prostřednictvím informačního systému a žadatelé se budou identifikovat datovou schránkou. V tiskové zprávě MPO uvádí, že záměrem je maximálně využívat elektronické podání dokumentů s cílem vyřizovat žádosti co nejdříve. 

Kdo může žádat?

Podle doposud zveřejněných informací bude moci podporu žádat nájemce, který: 

 • je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou, 
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, 
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, 
 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Zároveň nájemce není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. To znamená, že nájemce a pronajímatel nesmí být: 

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, 
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Žadatel také nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek. 

O dalších vládních programech si přečtěte v článku COVID III má definitivně zelenou. Vláda podpořila také další pomocné programy 

Co doložit? 

Všechny potřebné formuláře budou připraveny k vyplnění přímo u žádosti (v systému). Bude mezi ně patřit například: 

 • Čestné prohlášení příjemce podpory  
 • Čestné prohlášení pronajímatele, že vám pronajímá provozovnu a slevu poskytl 
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020. 
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory. 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • pronajímatel poskytne slevu ve výši alespoň 30 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020), tato podmínka nemusí být splněna, je-li pronajímatelem stát 
 • žadatel (nájemce/podnájemce/pachtýř) zaplatí alespoň 50 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020); je-li pronajímatelem stát, musí žadatel zaplatit alespoň 80 % rozhodného nájemného; uhrazení těchto částek musí být provedeno nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory 
 • k pronajímané provozovně může být vztažena jen jedna žádost o dotaci; pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemců, může žadatel o podporu žádat pouze na poměrnou část
 • žadatel může požádat i za více různých provozoven (např. prodejní sítě), maximálně však do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni účinnosti Výzvy, a do výše 10 mil. Kč. 

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována za rozhodné období v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; skončí-li nájemní smlouva před koncem června, lze žádat jen o dotaci za dobu trvání nájmu 
 • výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z rozhodného nájemného, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30 % pronajímatelem a uhradil před podáním žádosti alespoň 50 % z rozhodného nájemného 
 • pokud je pronajímatelem stát, pak výše podpory pro žadatele činí 80 % z rozhodného nájemného, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020 
 • pokud se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, tak na DPH nelze čerpat podporu
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč, poskytuje se nejpozději do konce roku 2020.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).