Hlavní navigace

První výzva Covid Nepokryté náklady končí. Máte poslední den na podání žádosti

19. 7. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé mají poslední den na podání žádosti o dotaci v rámci první výzvy programu Covid Nepokryté náklady. Spolu s žádostí je nutné dodat i několik příloh.

Jednu z nich tvoří například Upravený výkaz zisku a ztráty. Některé firmy, které vykazují vysokou ztrátu, musí dodat i zprávu auditora.

Co se dozvíte v článku
 1. S čím nelze Covid Nepokryté náklady kombinovat
 2. Kdo může žádat
 3. Jaké další podmínky musí žadatel splnit
 4. Jak vysoká je podpora
 5. Co obsahuje výkaz zisku a ztráty
 6. Co všechno je nutné přiložit k žádosti
 7. Dokdy jde žádat

S čím nelze Covid Nepokryté náklady kombinovat

Podporu z programu nejde v první výzvě kombinovat s programem Covid 2021 ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Podporu nejde kombinovat ani se speciálními programy Covid, pokud se jejich celé rozhodné období, či jeho část, překrývá s rozhodným obdobím programu Covid Nepokryté náklady. Pouze v případě, že by speciální program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s rozhodným obdobím programu Covid Nepokryté náklady, může žadatel v daném programu na toto nepřekrývající se období žádost podat.

Kdo může žádat

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.

Jaké další podmínky musí žadatel splnit

Podnikatel dále musí splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby o 50 %. Srovnávají se tržby od 1. ledna do 31. března 2021 s tržbami od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, nebo s tržbami od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (podnikatel si může vybrat).

Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal OSVČ) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. Žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, tak v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti (například mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky), si jako srovnávací období může zvolit období od 1. ledna do 31. března bezprostředně předcházející této skutečnosti, nebo kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Další podmínky pro oprávněnost žadatele:

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č.651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle insolvenčního zákona s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • Ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.
 • Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise (celková výše podpory nepřesáhne 10 milionů EUR na jeden podnik).

Jak vysoká je podpora

Podpora je poskytována ve formě dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období (od 1. ledna 2021 do 31. března 2021). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. U podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku jde o 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Podpora může činit maximálně 40 milionů korun na jednoho žadatele.

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Jak má přesně Upravený výkaz zisku a ztrát vypadat, je definováno v Příloze 2 Výzvy.

Co obsahuje výkaz zisku a ztráty

Položky, jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy, budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle daňových předpisů.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré relevantní náklady za dané období s vyloučením těchto nákladů:

 • sankce a pokuty
 • dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance,
 • úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) může podnikatel zahrnout odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.

U subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání. U subjektů s hospodářským rokem se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. leden 2021.

skoleni_18_3

Co všechno je nutné přiložit k žádosti

Právě Upravený výkaz zisku a ztráty tvoří jednu z povinných příloh, které budou muset podnikatelé přiložit k žádosti. Další je Výkaz o poklesu obratu, Přehled o dotacích (jak mají vypadat, viz Příloha 2 výzvy) a Výsledný přehled pro výpočet dotace (vyplní se přímo v žádosti). K žádosti je nutné přiložit čestné prohlášení a v některých případech i Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce. Tato povinnost se týká ale jen podnikatelů, kteří měli prokázanou ztrátu vyšší než 5 milionů Kč.

Dokdy jde žádat

Žádat lze až do půlnoci 19. července 2021, a to prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).