Hlavní navigace

Prvorepublikové rady: Na krizi musí být člověk pes

24. 7. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Drtí vás krize? Postavte se jí čelem. Stejně tak to podnikatelé dělali během krize na počátku 30. let 20. století. A mnohým se to vyplatilo. Teď je řada na vás.

Podnikatelé ze 30. let minulého století a ti současní toho mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Například musí být schopni udržet svou firmu i v dobách krize. Když se v roce 1929 propadly akcie na americké burze, de facto se zhroutily ekonomiky celého světa. Spousta lidí se tehdy dostala až na samé dno a chudoba se krátkodobě nevyhýbala ani některým zástupcům střední vrstvy. Krize výrazně narušila mezinárodní obchod, což se států dotklo nejen po stránce ekonomické, ale také politické. Státy se přely o to, kdo je za takový stav zodpovědný a panovala mezi nimi nedůvěra. Že vám to připomíná žhavou současnost? Ano, podobnost je tu veliká. Současný stav mnoha firmám a živnostníkům nesvědčí. A pochopitelně to neměli jednoduché ani naši podnikaví předkové. Ti, kteří těžké roky přestáli bez větší újmy, se drželi osvědčených rad a nestříleli jen tak od boku. Zkuste to podle nich i dnes.

Pojďme hledat, jak šetřit rozumně

V době letního odpočinku budete míti dostatek času na všelikajá rozjímání. Budete moci přemýšlet i o omylech, kterých jste se dopustili. A kdyby mě někdo vyzval k sázce, tak jsem ochoten vsaditi cokoli, že je to nevhodné spoření, které je dnes v podnikání největší chybou. Spoří se za každou cenu a je úplně pochopitelné, že nejsou-li peníze, spořit se musí. Obchodník, který nemá peníze na výdaje, musí je prostě škrtnout. Ale jde o to, které výdaje škrtá. Velikou chybou, kterou tu dnes vidíme, je, že i v podnikání volí se pro snižování výdajů takzvaná linie nejmenšího odporu. Snižují se výdaje, které jdou nejsnáze snížit, bez ohledu na to, jaký následek může míti jejich snížení pro podnik.

Snižují se náklady na reklamu, propouštějí se schopní zaměstnanci, jejichž výcvik a zapracování stálo velké peníze. Dělá se tak proto, poněvadž snížení je to prostě pohodlné. Vypadá to velmi pěkně, můžeme-li si říci, že příštího prvního budeme potřebovati o tolik a tolik peněz méně. Avšak je otázka, zda dalšího prvního budeme míti takový příjem, abychom mohli i tento menší výdaj uhradit.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ani naši předchůdci to v podnikání neměli snadné. Doba byla dost podobná té dnešní. Stačil jeden chybný krok a…

Obmezíme-li nebo vyloučíme-li to, co peníze přinášejí, tu si můžeme býti jisti, že je míti nebudeme, neboť jsme si uřezali větev, na které sami sedíme. Nejlepší zástupce přešel ke konkurenci a odvedl si s sebou všechny zákazníky, poněvadž jsme se rozhodli snížiti jeho plat. A stane se také, že některý zákazník řekne: „Já myslil, že vaše firma už ani neexistuje, neboť jsem již tak dávno neviděl od vás žádnou reklamu.“ A rovněž úředníci, kteří u firmy zůstanou, počnou mysliti na svůj vlastní prospěch, nežli na prospěch firmy, a to nemůže býti firmě nikdy zdrávo. Jsou roztrpčeni snížením svých příjmů, vidí-li, že příjmy a výdaje majitele firmy nebo vedoucích pracovníků sníženy nebyly.

Nic není pro zdar firmy tak nebezpečné, jako takovéto nevhodné spoření. Chce-li někdo býti dobrým majitelem firmy nebo vedoucím úředníkem, musí v případě nutnosti přikročiti ke snížení příjmů nejprve sám u sebe. Učiní-li tak, tu jistě ostatní zaměstnanci budou také mnohem lépe snášet snížení svých příjmů. Avšak snižování platů je tou poslední věcí, ke které má u firmy býti přikročeno. Zaměstnanci představují produktivní sílu, jejichž výkonnost závisí přímo i na jejich platu. Snížíme-li jim plat, tu nikdy nepřispějeme jejich výkonnosti.

Proto pravé šetření znamená vyšetření nebo i obmezení a vyloučení výdajů v pořadí jejich důležitosti pro zdar podniku. Budeme-li pečlivě probírati jednu výdajovou položku za druhou, tu možná najdeme takové, které jsou dosti zbytečné. Najdeme jiné, jež nejsou tak důležité pro to, aby se podniku dobře vedlo, jak se nám snad dříve zdálo, ale jak tomu již nyní není. Nesmíme se nikdy říditi podle toho, která položka dá se nejsnáze škrtnout nebo obmezit, nýbrž podle toho, jak velký je význam každé položky pro zdar podniku a jeho práce. To jest jediné správné měřítko, podle něhož máme spořit na výdajích. Takovým spořením nezmenšíme ani svoje příjmy, jak zaručeně učiníme každým nevhodným spořením.

Zajisté, že jste prováděl v nedávné době ve svém podniku také úspory. Můžete již nyní posouditi, jaké byly jejich výsledky. Chybovati je lidské. Snad jste rovněž šetřil podle linie nejmenšího odporu. Vidíte již nyní, jaké škody jste si tím způsobil. Ještě není pozdě a mnohé lze napraviti. Proveďte nápravy podle linie nejmenší prospěšnosti a zavrhněte navždy šetření podle linie nejmenšího odporu, které jest jednou z největších obchodních chyb.

Názory a komentáře současníků

Tato rada je a bude platná stále. Je třeba umět rozlišit, co jsou klíčoví zaměstnanci a co je efektivní marketing. Na jednu stranu plně souhlasím, že škrtat lidi a náklady na marketing dokáže kdejaký trouba, ale je třeba si pragmaticky vyhodnotit přínos každého pracovníka stejně jako třeba komunikační kampaně. Nepochybně každý vyhozený pracovník se domnívá, že se tak učinilo neprávem a že byl více než perspektivním. Hlavním kritériem musí proto být výsledek. V podnikání se hraje o výsledky a pokud je někdo dlouhodobě nepřináší, musí z kola ven, i kdyby to byl velmi loajální zaměstnanec. Nyní hovořím o středním a vyšším managementu, půjdu-li níže, potom záleží, jak je jedinec platný pro tým nebo kolektiv, ve kterém pracuje, a jaké výsledky společně vytvářejí. Totéž je u marketingu. Není mi nic platný geniální marketingový plán, který je skvěle odprezentován a zamašličkován, pokud firma nemá v popisované oblasti výsledky. Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků

V čase krize řada podnikatelů propadne panice a začne až přehnaně snižovat své náklady. Jako první většinou bývají na ráně výdaje na marketing, následované výdaji na školení zaměstnanců nebo náklady na vývoj a inovace. V dnešní době však, více než kdy jindy, platí, že kdo neinovuje, odsuzuje své podnikání ke, v lepším případě, stagnaci, v horším pak pomalému zániku. Stejné je to i s výdaji na marketing nebo zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Důležitější než plošně škrtat, je tyto náklady racionalizovat. Pro podnikatele to znamená zamyslet se znovu nad každou korunou, kterou vynaloží na marketing. Je opravdu účinná reklama v tisku? Využívám dostatečně sílu nových médií a sociálních sítí a podobně. David Řehoř, ředitel rozvoje obchodu firemního bankovnictví Equa bank 

Jak snížit režii

Platíte přiměřené nájemné? Při snižování režie je nejdůležitější okolností, aby byla snižována správným způsobem, tedy aby snížení nebylo na úkor nákladů, jichž je k úspěšnému obchodování třeba. Je-li některá z režijních položek příliš vysoká, tu je nutno snížiti položky ostatní, což však není vždy nejen dobře možné, ale ani obchodu prospěšné.

U obchodů v drobném je takovou důležitou položkou nájemné. Příliš vysoké nájemné zničilo již velmi mnoho zejména nových obchodů. U nás nemáme, bohužel, směrných číslic, kolik má činiti nájemné u jednotlivých obchodů v drobném, mají-li pracovati se ziskem. Avšak nechybíme nikterak, poučíme-li se alespoň o směrných číslicích, které byly zjištěny v Americe, neboť odchylky u jednotlivých obchodů nejsou tak veliké.

Normální nájemné má činiti z obratu:

Drogerie 4,7 %
Obchody potravinářské 13 %
Obchody nábytkem 4 %
Železářské obchody 6 %
Pánská konfekce 4 %
Restaurace 6,2 %
Dámská konfekce 4,7 %

Kde lze režii snížit? 

Přemýšlíte-li o této otázce, dáme vám řadu pokynů, kde můžete hledat, jak by se dala režie snížit: 

1. Tam, kde se příliš píše

2. Tam, kde se tatáž věc píše dvakrát i třikrát

3. Tam, kde se práce hromadí a zůstává stát

4. Tam, kde není vše vyřízeno včas

5. Tam, kde nevidíte pořádek, ať už je to psaní, stůl nebo dílna

6. Tam, kde o jednoduché věci rozhoduje celá řada úředníků

7. Tam, kde lidé stále pobíhají sem a tam

8. Tam, kde se stále musíte na něco ptát

9. Tam, kde se vše musí dohledávat, kupříkladu v korespondenci a tak dále

Jak vidíte, je dosti těch míst, kde se dá hledat snížení režie, které může býti značné a vašemu podniku velmi prospěšné.

Nejen přesnost, ale i čitelnost

Každý omyl v adresách na dodacích lístcích nebo na pokladničních blocích, fakturách a podobně znamená ztrátu. Avšak není to jen omyl, nýbrž i špatná čitelnost jmen, adres a také číslic, která způsobuje tyto ztráty. Proto při kontrole těchto listin je potřeba kontrolovati, jak čitelně jsou napsány. Každá nečitelná listina má býti vrácena a kdo ji vyplňoval, má býti upozorněn na tuto chybu. Za čas zvykne si pak psáti čitelně a ztráty takto způsobované budou odstraněny.

Rozhodující je správný postup

Dejme tomu, že váš obrat byl dříve 600 000 korun a nyní je 400 000 korun nebo i méně. Chcete-li tu správně a rozumně šetřit, nesmíte vycházeti ze stanoviska, kde byste mohl snížiti režii. Jediný správný postup je, budete-li se ptáti, jaká může býti režie obchodu s obratem 400 000 korun, má-li zůstat výnosným. Tento rozdíl není tak malicherným, jak se snad zdá. I při obratu 400 000 korun jsou výnosné obchody. Jde tudíž o to, abyste zařídili svoji režii tak, jak ji mají míti obchody tohoto druhu, a ne abyste snižovali, kde se dá, bez ohledu na následky u obchodu zařízeného na obrat daleko větší. Jde o přizpůsobení se obratu a ne pouhé škrtání. A to jest velmi důležitý rozdíl.

Názory a komentáře současníků

Uvedené rady jsou správné a aktuální a s určitou rezervou se jimi musí firmy řídit nepochybně i dnes, a to s daleko větším důrazem. V případě hledání úspor je třeba i dnes velmi pečlivě revidovat každý realizovaný úsporný krok a zrevidovat jeho všechny možné důsledky, které by mohly nastat a ovlivnit budoucnost firmy. V současné době je však situace relativně složitější k posouzení, a to o to, že existují složitější marketingové nástroje, moderní formy komunikace a reklamy, které není možné opomíjet. Na druhou stranu však existují velmi užitečné informační systémy například k vedení účetnictví, či evidenci majetku, které mohou dnešním firmám oproti minulosti velmi pomoci. 

Zároveň byla problematika efektivního vedení firmy, optimalizace nákladů a souvisejících problematik podrobně teoreticky rozebrána a existuje k ní řada podrobných návodu a rad, jak mají dnešní podnikatelé postupovat. Systém snižování nákladů ve firmách dostal dokonce samostatné pojmenování cost-cutting. Efektivním nastavením nákladů ve firmách se také zabývají různé formy nastavení procesního managementu ve firmách, například při udílení ISO norem. Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR

Odmyslíme-li si archaické vyjadřování a zastaralé pojmy nahradíme aktuálními termíny, stěží bychom poznali, že se nejedná o komentář současného autora. Druhá věc, která nás na článku zaujme, je fakt, že jsme se z minulosti vůbec nepoučili a současné firmy dělají stejné chyby jako je dělaly firmy v roce 1933. Proto je vždy efektivnější poučit se na příkladech úspěšných firem v současnosti i minulosti a aplikovat již dříve vymyšlené a ověřené postupy. To je i část „tajemství“ úspěšných firem. 

Firmy stále snižují náklady, u nichž je to nejsnazší, a dělají to bez zamyšlení nad tím, zdali jim vynaložené náklady nepřináší výnosy, o něž jejich zrušením přijdou. Firmy by měly v prvé řadě provést revizi všech svých nákladů a následně se zaměřit na snížení či úplné zrušení všech zbytných nákladů, které nemají žádné opodstatnění. Jde o náklady, které firmě nic nepřináší a které jen spotřebovávají zdroje a finance. V současné době pravděpodobně není možné uvést, kolik činí nájemné z obratu, protože výše nájemného velmi záleží na tom, kde je obchod umístěn, jaké prodává zboží a jak velký prostor včetně zázemí potřebuje. Jiné nájemné bude mít malý zlatnický krámek v centru města a jiné velký obchod s potravinami umístěný v nákupním centru na okraji města. Chceme-li ale posoudit finanční zdraví firmy, můžeme využít i řady jiných poměrových ukazatelů, které jsou dostatečně známé. Náklady by vždy měly být úměrné obratu. Radek Jonáš, poradce a krizový manažer ve společnosti Strateg.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).