Hlavní navigace

V druhé snížené sazbě DPH by chtěl být každý. Novela EET spustila vlnu požadavků

27. 4. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Návrh na přeřazení některých služeb a zboží do druhé snížené sazby DPH, s kterým přišlo ministerstvo financí, spustil vlnu dalších návrhů na přeřazení.

V připomínkovém řízení se objevily návrhy na změnu sazeb například u exekutorů, veterinářů nebo ubytovacích služeb.

Co chce ministerstvo přeřadit do druhé snížení sazby

Novela zákona o evidenci tržeb, u které před několika dny skončilo připomínkové řízení, přináší kromě nové offline evidence tržeb také změny v oblasti DPH. Nově se navrhuje, aby se do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadily vybrané služby a zboží:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů),
 • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,
 • řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené,
 • listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené.

Podle ministerstva financí se navrhovaná změna v oblasti DPH týká především zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně. Aplikace nižší sazby daně bude podle ministerstva znamenat nižší motivaci k daňovým únikům v podobě nepřiznání daně u těchto specifických služeb, kde z logiky věci ani nemůže docházet k efektivní daňové kontrole. Jedná se o poskytnutí služeb, kde poskytovatel i konečný zákazník mohou realizovat transakci často skrytě bez jakékoliv evidence či existence přítomnosti třetí strany. Nižší sazba daně z přidané hodnoty tak bude znamenat nižší stimul vyhnout se dani nejen pro poskytovatele, ale i pro zákazníka, který často při nepřiznání transakce přichází například o možnost následné reklamace nepřiznané služby, píše v důvodové zprávě ministerstvo.

Zároveň prý převedení do snížení sazby daně zmírní vyšší finanční nároky v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. V případě přeřazení sudového piva dojde k vytvoření konkrétního pozitivního stimulu pro plátce, kteří budou nově benefitovat z možnosti uplatnění relativně vyšší sazby daně z přidané hodnoty na vstupu při pořízení sudového piva oproti nižší sazbě daně na výstupu, a tudíž si budou moci uplatňovat vyšší nadměrný odpočet či odvádět nižší daň, uvádí se v důvodové zprávě.

Čtěte také: Offline režim místo #EET? Podnikatelům přinese paradoxně více papírování 

Návrh ministerstva obsahuje chyby, upozorňují další subjekty

Jak nicméně v připomínkách upozornil Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, ministerský návrh obsahuje některé nedostatky. K návrhu zákona například nebyly předloženy příslušné srovnávací tabulky ke směrnici a směrnici 2009/47/ES, rozdílová tabulka, ani jinak doplněno výkaznictví. Připomínáme, že gestor právního předpisu je dle čl. 6a odst. 9 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii povinen průběžně aktualizovat srovnávací tabulku tak, aby odpovídala skutečnému stavu. Je nezbytné toto napravit, upozornil odbor.

Podle odboru navíc návrh obsahuje i věcné nedostatky, jelikož ne všechno zboží nebo služby lze do snížené sazby přeřadit. Problém je u služby „odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné)“. Bod 18 přílohy III směrnice se týká výhradně poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací a s odvozem a zpracováním domovního odpadu, nejedná-li se o takové služby, které poskytují subjekty v čl. 13 směrnice, což dle našeho názoru není výše uvedený případ, upřesnil odbor v připomínkách.

Stejně tak možnost nižší sazby DPH u služby „kadeřnické, kosmetické a podobné služby“ zcela neodpovídá bodu 21 přílohy III směrnice, který umožňuje sníženou sazbu daně pouze v případě holičství a kadeřnictví.

I u točeného piva může ministerstvo narazit

Problematické je i často skloňované přeřazení točeného piva. Jak doplnilo ministerstvo zahraničí, z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že členské státy jsou při zařazování konkrétních dodání zboží a služeb do snížených sazeb daně z přidané hodnoty omezeny zásadou daňové neutrality, jež brání tomu, aby bylo s podobným zbožím nebo podobnými službami, které si navzájem konkurují, zacházeno z pohledu daně z přidané hodnoty rozdílně. Ministerstvo zahraničních věcí je toho názoru, že v případě osvobození toliko točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb, nikoliv např. piva lahvového podávaného v rámci stejných služeb, resp. jiných podobných alkoholických výrobků, které by s ohledem na své vlastnosti mohly být považovány za konkurenční točenému pivu (dle judikatury v určitých případech i např. víno), nejsou výše uvedené podmínky splněny, napsalo v připomínkách ministerstvo zahraničí.

Liberecký kraj zase upozorňuje, že přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty bude mít negativní dopad do příjmové části rozpočtů územních samosprávních celků. Podle kraje není tento úbytek příjmů nijak řešen, a Liberecký kraj proto navrhuje upravit, resp. navýšit podíl obcí a krajů z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.

Změny sazeb DPH chtějí i další skupiny

Návrh na přeřazení některých služeb a zboží do druhé snížené sazby však namotivoval řadu zájmových skupin, které v připomínkách změny sazeb rovněž žádají. Například veterináři chtějí sjednotit sazbu DPH na své služby (nyní 21 %), na veterinární léčiva (nyní 10 %) a veterinární diety (nyní 15 %). Podle Komory veterinárních lékařů přináší rozdílné sazby problémy jak poplatníkům, tak správcům daně a kontrolním orgánům a sazba by se tak měla sjednotit na úrovni 15 %.

Svaz měst a obcí České republiky navrhuje rozšířit seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně o výrobu a dodávku tepla a teplé vody prostřednictvím CZT a služby sběru, shromažďování, svozu, zpracování, využití a odstraňování komunálního odpadu.

Hospodářská komora ČR by ráda přeřadila ubytovací služby z první do druhé snížené 10% sazby, protože chce údajně motivovat oživení trhu ubytovacích služeb, na němž působí firmy, které jsou významným zaměstnavatelem i v regionech, kde je kupní síla obyvatel nižší, přičemž jde o regiony mimo tradiční rekreační oblasti. Hospodářská komora ČR nicméně i nadále zastává stanovisko, že lepší by bylo mít pouze dvě sazby DPH.

Čtěte také: Kromě lékařů žádají výjimku z #EET také lékárníci nebo exekutoři

Unie zaměstnavatelských svazů ČR chce rozšířit ministerský návrh na celou kapitolu 6 (živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví) a nikoli jen na části 0603 a 0604. Podle unie je rozdělení nomenklatury jednotlivých rostlinných druhů poměrně složité a nekoresponduje se zvyklostmi botanických názvů či praxe. Nebude třeba podrobně rozdělovat, urychlí se proces administrace výběru DPH.

školení červen - novinky

Do druhé snížené 10% sazby chtějí přeřadit své služby také exekutoři, podle kterých se v souvislosti s vysokou mírou zadlužení obyvatelstva vede již delší dobu debata nad tím, zda míra nákladového zatížení dlužníků je spravedlivá, únosná apod., či nikoliv. Systém vymáhání pohledávek v exekučním řízení podle exekučního řízení není žádným způsobem dotován z veřejných rozpočtů. Stát však podle Exekutorské komory ČR na tomto systému vydělává inkasem daně z přidané hodnoty – na rozdíl od (soudních, správních) poplatků, které mohou mít funkci regulační a současně (částečně) sanační ve vztahu k vynaloženým nákladům státu, zde však chybí od státu jakékoliv ekvivalentní plnění, nejde o sanaci, ale o čistý, bezpracný zisk na úkor účastníků řízení – o regulační funkci nelze uvažovat.

Ačkoli některé požadavky na přeřazení nyní nelze kvůli směrnici EU splnit, zanedlouho může být situace jiná. Evropská komise totiž na začátku roku představila nová a pružnější pravidla pro stanovování sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Státy by tak mohly stanovit více různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb. Změnit a rozšířit by se měl také seznam těch služeb a zboží, které mohou být zařazeny do snížených sazeb.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).