Hlavní navigace

Vybrané otázky a odpovědi k předávání účetní závěrky do sbírky listin

1. 6. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňoví poplatníci mohou poprvé využít možnosti předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.

Někteří z daňových poplatníků mají kromě dalších povinností, které souvisí se zpracováním účetní závěrky a následným podáním daňového přiznání, povinnost zveřejnit účetní závěrku. Povinnost zveřejnění je zakotvena v zákoně o účetnictví. Povinnost zveřejňování účetní závěrky ukládá zákon o účetnictví účetním jednotkám zapsaným ve veřejných rejstřících, případně i těm účetním jednotkám, kterým povinnost zveřejnit účetní závěrku stanovuje jiný zvláštní předpis.

Účetní jednotka zveřejňuje účetní závěrku u takového veřejného rejstříku, u kterého je registrována. Veřejným rejstříkem se rozumí obchodní nebo spolkový rejstřík. Finanční správa zveřejnila odpovědi na vybrané dotazy.

Jak požádat správce daně o zveřejnění účetní závěrky?

Správce daně může poplatník požádat o zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím připraveného formuláře žádosti. Formulář žádosti je součástí formuláře daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob jako příloha oddílu I., položka 11. Podoba formuláře je závazná a podává se jako nedílná součást daňového přiznání.

Pokud by došlo k situaci, že poplatník zapomněl formulář žádosti vyplnit, může formou opravného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob žádost doplnit. To platí pouze v případě, že neuplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Samostatné podání žádosti o zveřejnění účetní závěrky není možné.

To samé platí v případě, že poplatník zapomenul zaškrtnout některé z políček pro předání podkladů do veřejného rejstříku. Pokud žádost, která je součástí přiznání, obsahuje chybu nebo není vyplněna podle původního zamyšlení, lze prostřednictvím opravného daňového přiznání učinit opravu. To platí pouze v případě, že neuplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Žádost o zveřejnění účetní závěrky může být i součástí dodatečného přiznání k dani z příjmů právnických osob. Dle informací zveřejněných na webových stránkách finanční správy může být žádost o předání účetní závěrky součástí dodatečného přiznání, a to i opakovaně. „Za účelné lze uvedené považovat zejména v případě, že účetní jednotka možnosti předat účetní závěrku při podání DAP DPP nevyužila nebo využila v užším rozsahu, než-li ukládá zákon o účetnictví, anebo došlo v účetní závěrce ke změnám, které by se ve zveřejňovaných údajích měly promítnout. Součástí DODAP DPP pak musí být nejen vyplněná žádost o předání účetní závěrky, ale i účetní závěrka.“

Kdo může využít možnosti předání účetní závěrky správcem daně?

Možnost předat účetní závěrku do sbírky listin není využitelná pro všechny účetní jednotky. Této možnosti mohou využít jen obchodní korporace, které jsou považovány za obchodní korporace dle zákona o obchodních korporacích. Jedná se o vyjmenované obchodní společnosti a družstva.

Zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím správce daně tak nemohou fyzické osoby, ani jiné právní formy srovnatelné s obchodními korporacemi dle zákona o obchodních korporacích. Toto platí i pro zahraniční právnické osoby srovnatelné s obchodními korporacemi dle zákona o obchodních korporacích, které mají zřízenou v České republice například organizační složku.

Pokud se jedná o spolek, který má povinnost zveřejnit účetní závěrku ve spolkovém rejstříku, ani tyto účetní jednotky nemohou možnosti zveřejnění prostřednictvím správce daně využít.

Kdy lze poprvé žádat o zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně?

V rámci přechodného ustanovení novely zákona o účetnictví je stanoveno, že předání účetní závěrky do veřejného rejstříku prostřednictvím správce daně lze aplikovat na ty účetní závěrky, které jsou sestaveny za účetní období započaté nejdříve 1. ledna 2021 a skončené nejdřív k 31. prosinci 2021.

Možnosti zveřejnění účetní závěrky správcem daně tak lze požadovat za zdaňovací období kalendářního roku 2021, případně za zdaňovací období hospodářského roku, které končí dnem 31. prosince 2021.

Žádost je možné vyplnit jak pro řádné daňové přiznání, tak pro dodatečné, bude-li splněna podmínka začátku a konce účetního období.

V jakém rozsahu bude účetní závěrka zveřejňována?

Součástí žádosti o zveřejnění účetní závěrka je informace o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána do veřejného rejstříku. Zveřejnění pak může být v plném rozsahu nebo v omezeném, a to v závislosti na kategorii účetní jednotky.

Je potom možnost, aby v rámci žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin byly předány jen některé účetní výkazy. Rozhodnutí, jaké výkazy budou prostřednictvím správce daně předány do veřejného rejstříku, jsou závislé na vůli poplatníka daně. Poplatník označí účetní výkazy, které mají být předány do sbírky listin zaškrtnutím příslušného políčka.

Mikro účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztráty, a to za podmínek uvedených v zákoně o účetnictví. Povinností daňového subjektu je však přiložit k daňovému přiznání účetní závěrku ve smyslu pokynů k vyplnění řádku 11 daňového přiznání – tedy v rozsahu, v jakém byla účetní závěrka sestavena dle zákona o účetnictví. Součástí daňového přiznání tak musí být i výkaz zisků a ztráty.

Kdy dojde k předání účetní závěrky do veřejného rejstříku?

Pokud daňový poplatník splnil podmínky pro podání žádosti, kterými je přiložení účetní závěrky jako přílohy daňového přiznání elektronicky, a to ve formátu, struktuře a za podmínek uvedených v daňovém řádu, bude účetní závěrka předána správcem daně bez zbytečného odkladu na rejstříkový soud. Předání účetní závěrky bude uskutečněno bez zbytečného odkladu, ne však dříve, než uplyne lhůta pro podání daňového přiznání, případně dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů.

Jak zjistím, že byla účetní závěrka předána do sbírky listin?

Správce daně nemá povinnost informovat účetní jednotku o tom, že účetní závěrka byla předána ke zveřejnění. Součástí žádosti je však možnost požádat správce daně, aby informaci o předání účetní závěrky zaslal poplatníkovi na e-mail, který poplatník do žádosti uvede.

školení účto - duben - archivace

Pokud je v žádosti uveden e-mail, poplatník dostane od správce daně informaci, kdy byla účetní závěrka rejstříkovému soudu předána. Informace o předání účetní závěrky bude zjistitelná také prostřednictvím aplikace DIS+.

Povinnost zveřejnění se dle zákona o účetnictví považuje za splněnou samotným předáním účetní závěrky správci daně. Součástí přílohy může být také účetní závěrka, která ke dni podání daňového přiznání nebyla schválena valnou hromadou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).